Основи декоративно-ужиткового мистецтва у дизайні візуальних комунікацій

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.E.110
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: Бучковська Іванна Юріївна
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ПРНВ2.1. Розуміти важливість і значення проведення передпроектних досліджень, здійснення аналізу аналогів та вміти використовувати здобуті результати у дизайні візуальних комунікацій. ПРНВ2.2. Враховувати при створенні об’єктів візуальних комунікацій потреб всіх категорій споживачів. ПРНВ2.3 Орієнтуватися в розмаїтті сучасних програмних та апаратних засобів, використовувати знання і навички роботи з фаховим комп’ютерним забезпеченням. ПРНВ2.4. Застосовувати комплексний художньо-проектний підхід для створення цілісного образу об’єктів візуальних комунікацій. ПРНВ2.7. Використовувати основні теоретичні та методологічні поняття і принципи у дизайні візуальних комунікацій КОМ1. Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською); КОМ2. Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективно спілкування на професійному та соціальному рівнях АіВ1.Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення. АіВ2. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих нових фахових знань. АіВ3. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики. АіВ4. Здатність популяризувати надбання національної та всесвітньої культурної спадщини, а також сприяти проявам патріотизму, національного самоусвідомлення та етнокультурної само-ідентифікації. АіВ5. Здатність формувати екологічну свідомість і культуру особистості, застосовувати екологічні принципи в житті та професійній діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: • Історія мистецтва та архітектури; • Історія дизайну; • Історія державності та культури України Супутні і наступні навчальні дисципліни: • Проектування інтер’єрів; • Комп’ютерна графіка в інтер’єрі; • Дизайн промислових виробів
Короткий зміст навчальної програми: Декоративно-ужиткове мистецтво є невід’ємною частиною матеріально-духовної культури народу і важливою складовою системи художньої освіти. Курс знайомить з основними еволюційними віхами і концепціями вітчизняного декоративно-ужиткового мистецтва; опираючись на спадщину і традиції українського народного мистецтва, формує розуміння краси, естетичного смаку, почуття національної свідомості. Курс має на меті дати студентам основні знання з теорії декоративно-ужиткового мистецтва, починаючи від генеральної ієрархії видів, включаючи аналітичний розгляд тектонічних структур об’ємно-просторових творів, а також декоративної та зображально-пластичної композиції. Завдання навчальної дисципліни: - теоретичне і практичне засвоєння основних традиційних видів декоративно-ужиткового мистецтва (кераміки, скла, деревообробництва, металу, вишивки, ткацтва, вибійки, металу, скла, писанкарства тощо), їх технологічних, типологічних, композиційних і колористичних особливостей; - виявлення принципів формоутворення виробів декоративно-ужиткового мистецтва; - вивчення системи композиційних закономірностей і засобів художньої виразності творів.
Методи та критерії оцінювання: - Поточний контроль (30%): усне опитування, виступи на семінарах, оцінювання графічних робіт. - Підсумковий контроль (70%): екзамен, письмово-усна форма.
Рекомендована література: Базова: 1. Антонович Є. А., Захарчук-Чугай Р. В., Станкевич М. Є. Декоративно-прикладне мистецтво. – Львів, 1992. 2. Врочинська Г. В. Українські народні жіночі прикраси ХІХ – початку ХХ століть. Київ, 2015. 3. Герус Л. Українська народна іграшка. – Львів, 2004. 4. Глушко М. Історія народної культури українців : навч. посібник. – Львів:ЛНУ ім. Івана Франка, 2018. 5. Горинь Г. Народні шкіряні вироби українців. Витоки, становлення і розвиток традицій. – Львів, 2016. 6. Декоративно-ужиткове мистецтво. Словник. Т. 1. А-К. – Львів, 2000. 7. Декоративно-ужиткове мистецтво. Словник. Т. 2. Л-Я. – Львів, 2000. 8. Жолтовський П. Художній метал. Історичний нарис. – К. 1971. 9. Запаско Я. Нариси з історії декоративно-ужиткового мистецтва – Львів., 1969. 10. Никорак О. Українська народна тканина ХІХ – ХХ ст.: Типологія, локалізація, художні особливості. Ч. 1. Інтер’єрні тканини. (за матеріалами західних областей України). Львів, 2004. 11. Івашків Г. Декор української народної кераміки ХVІ – першої пол. ХХ ст.. – Львів, 2007. 12. Історія декоративного мистецтва України у 5 т. / голов. ред. Г.Скрипник, Київ, 2010 – 2012. 13. Колупаєва А. В. Українські кахлі ХVIII – початку ХХ ст. (Історія. Типологія. Іконографія. Ансамблевість.) – Львів, 2006. 14. Мала енциклопедія українського народознавства. Львів, 2007. 15.Матейко К. І. Народна кераміка західних областей Української РСР ХІХ – ХХ ст. – К., 1959. 16. Моран А. История декоративно-прикладного искусства с древнейших времен до наших дней. – Москва, 1982. 17. Мотиль Р Українська димлена кераміка ХІХ – початку ХХ ст. Історія. Типологія. Художні особливості. – Львів, 2011. 18. Селівачов М. Лексикон української орнаментики. – Київ, 2013. 19. Станкевич М. Українське художнє дерево ХVI – ХХ ст. – Львів,2002. 20.Стельмащук Г. Традиційні головні убори українців. – .Київ, 1993. 21. Стельмащук Г. Українське народне вбрання. – Львів, 2019. 22. Сумцов Н. Ф. Писанки. Київ, 1981. 23. Українське народознавство: навч. посібник. – Львів, 1994. 24. Федорчук О. Українські народні прикраси з бісеру. – Львів, 2007. 25. Шмагало Р. Енциклопедія художнього металу. Том І. Світовий та український художній метал. – Львів, 2015. 8.2. Допоміжна: 1. Грималюк Р. Вітражі Львова. – Львів, 2004. 2. Захарчук-Чугай Р. В. Народне декоративне мистецтво Українського Полісся. Чорнобильщина. – Львів, 2007. 3. Захарчук-Чугай Р. Народне декоративне мистецтво Яворівщини. – К., 1979. 4. Лащук Ю. Покутська кераміка. – Опішне, 1998. 5. Матейко К. І. Український народний одяг: етнографічний словник. К., 1996.