Мала архітектурна форма

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.E.95
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: к.арх. Петровська Юліана Романівна
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ПРНВ1.2. Вміти користуватись нормативно-довідковою літературою при проектуванні предметно просторового середовища. ПРНВ1.4. Застосовувати комплексний художньо-проектний підхід для створення цілісного образу предметно-просторового середовища. ПРНВ1.5. Вирішувати функціональні завдання з урахуванням властивостей матеріалів та конструктивних побудов, застосовувати новітні технології у створенні сучасного дизайнпродукту. ПРНВ1.6. Створювати дизайн середовища предметнопросторових комплексів, будівель і споруд та малих архітектурних форм у ландшафті. КОМ 1. Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською); КОМ 2. Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективно спілкування на професійному та соціальному рівнях АіВ1.Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення. АіВ2. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих нових фахових знань. АіВ3. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики. АіВ4. Здатність популяризувати надбання національної та всесвітньої культурної спадщини, а також сприяти проявам патріотизму, національного самоусвідомлення та етнокультурної само-ідентифікації. АіВ5. Здатність формувати екологічну свідомість і культуру особистості, застосовувати екологічні принципи в житті та професійній діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: Типи будинків та архітектурні конструкції Супутні навчальні дисципліни: Дизайн ландшафту
Короткий зміст навчальної програми: Курс «Мала архітектурна форма» це один зі складових комплексу фахової підготовки студентів спеціальності «Дизайн». Практична частина курсу надає можливість студенту вирішувати функціональні завдання з урахуванням властивостей матеріалів та конструктивних побудов, застосовувати новітні технології у створенні сучасного об’єкту дизайну. Курс «Мала архітектурна форма» розрахований на один семестр навчання і структурно включає в себе практичну та теоретичну частини. За допомогою лекційної теоретичної частини курсу, студентам надається важлива інформація, пов’язана з проблемами графічного вираження форми та композиції предмету в сучасному проектуванні.
Методи та критерії оцінювання: Протягом семестру студент може набрати 20 балів – за виконання п’яти графічних завдань, 60 балів – за виконання практичної роботи та 10 балів – за проходження підсумкового тесту у ВНС Львівської політехніки за матеріалом лекційного курсу. Сума балів за всі види робіт становить залікову оцінку за семестр.
Рекомендована література: 1. Графічні можливості виявлення об'єму в просторі: методичні вказівки / Ю.В. Ідак, С. І. Мільчевич, Ю.Р. Петровська, В.Р. Радомська. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 24 с. 2. Зупинка громадського транспорту: методичні вказівки до виконання курсової роботи / : Ю.Р. Петровська., В.І. Кузьмич – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 32 с. 3. Торговий павільйон в складі зупинки громадського транспорту: методичні вказівки до виконання курсової роботи / Ю.Р. Петровська., В.І. Кузьмич – Львів : ПП “Ощипок”, 2018. – 24 с. 4. Графічна концепт-ідея малої архітектурної форми: методичні вказівки до виконання самостійних завдань з дисципліни / Ю.Р. Петровська, В.І. Кузьмич. – Львів : ПП “Ощипок”, 2016. – 28 с. 5. Національні мотиви в дизайні малих архітектурних форм: методичні вказівки до виконання графічних завдань з дисципліни / Ю.Р. Петровська, В.І. Кузьмич. – Львів : ПП “Ощипок”, 2016. – 20 с.