Основи наукових досліджень

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.O.70
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: д.арх., проф Боднар О.Я. к.арх., ст. викл. Петровська Ю.Р.
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ПРН1. Застосовувати набуті знання і розуміння предметної області та сфери професійної діяльності у практичних ситуаціях. ПРН2. Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами усно і письмово з професійних питань, формувати різні типи документів професійного спрямування згідно з вимогами культури усного і писемного мовлення. ПРН3. Збирати та аналізувати інформацію для обґрунтування дизайнерського проекту, застосовувати теорію і методику дизайну, фахову термінологію (за професійним спрямуванням), основи наукових досліджень. ПРН4. Визначати мету, завдання та етапи проектування ПРН5. Розуміти і сумлінно виконувати свою частину роботи в команді; визначати пріоритети професійної діяльності. ПРН8. Оцінювати об’єкт проектування, технологічні процеси в контексті проектного завдання, формувати художньо-проектну концепцію. ПРН19. Розробляти та представляти результати роботи у професійному середовищі, розуміти етапи досягнення успіху в професійні кар’єрі, враховувати сучасні тенденції ринку праці, проводити дослідження ринку, обирати відповідну бізнесмодель розробляти бізнес-план професійної діяльності у сфері дизайну. КОМ1. Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською); КОМ2. Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективно спілкування на професійному та соціальному рівнях. АіВ1.Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення. АіВ2. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих нових фахових знань. АіВ3. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики. АіВ4. Здатність популяризувати надбання національної та всесвітньої культурної спадщини, а також сприяти проявам патріотизму, національного самоусвідомлення та етнокультурної само-ідентифікації. АіВ5. Здатність формувати екологічну свідомість і культуру особистості, застосовувати екологічні принципи в житті та професійній діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: Теорія та методика дизайну Філософія Супутні і наступні навчальні дисципліни: Передпроектний аналіз в дизайні візуальних комунікацій Передпроектний аналіз в інтер’єрі
Короткий зміст навчальної програми: Курс «Основи наукових досліджень» - один із складових комплексу фахової підготовки студентів спеціальності Дизайн (дизайн середовища) та розрахований на один семестр навчання. В загальному охоплює 90 годин і структурно включає в себе основну теоретичну і додаткову самостійну науково-дослідну складову. Виконання науково-дослідної роботи студентами передбачає вивчення основ наукових досліджень, зокрема поняття науки, методики наукових досліджень, проведення самостійної роботи з літературними джерелами, володіння фаховою термінологією, здійснення аналізу аналогів проектних вирішення, використання знань і навичок у роботі з фаховим комп’ютерним забезпеченням для формування схем, діаграм, графіків та підсумкових таблиць, а також написання наукових текстів державною та іноземною мовами (статті, тези, анотації) професійного спрямування.
Методи та критерії оцінювання: Протягом семестру студент може набрати 70 балів за проходження тестових запитань у ВНС Львівської політехніки, 20 балів за виконання самостійної науково-дослідної роботи та 10 балів за виконання контрольної роботи. Сума оцінок, отриманих студентом за вказані види виконаної навчальної роботи, становить підсумкову семестрову оцінку.
Рекомендована література: 1. Мазур О. В. Основи наукових досліджень : навч. посіб. для студ. вищих навч. заклад. / О. В. Мазур, О. В. Подвойська, С. В. Радецька. — Вінниця : Нова Книга, 2013. — 120 c. 2. Мартиненко С.М., Москаленко А.М. Організація науково-дослідницької роботи студентів з педагогічних дисциплін. Навчально-методичний посібник. – К., 2007. 3. Пилипчук М.І., Григор’єв А.С.Основи наукових досліджень: Підручник. Затверджено МОН. - К., 2007. - 160 с. 4. Романчиков В.І. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник. – К.: Центр учбовоїлітератури, 2007. – 254 с. 5. Філіпенко А.С. Основи наукових досліджень. Конспект лекцій: Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2005. – 208 с.