Проектування, частина 4 (курсовий проект)

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.O.71
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: ст. викл., доц. Березко О.В., ас. Дубова-Страшевська М.Ю., ас. Киселенко М.О.
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Результати навчання даної дисципліни деталізують такі програмні результати навчання: ПРН1. Застосовувати набуті знання і розуміння предметної області та сфери професійної діяльності у практичних ситуаціях. ПРН3. Збирати та аналізувати інформацію для обґрунтування дизайнерського проекту, застосовувати теорію і методику дизайну, фахову термінологію (за професійним спрямуванням), основи наукових досліджень. ПРН5. Розуміти і сумлінно виконувати свою частину роботи в команді; визначати пріоритети професійної діяльності. ПРН6. Усвідомлювати відповідальність за якість виконуваних робіт, забезпечувати виконання завдання на високому професійному рівні. ПРН7. Аналізувати, стилізувати, інтерпретувати та трансформувати об’єкти для розроблення художньо-проектних вирішень. ПРН10. Визначати функціональну та естетичну специфіку формотворчих засобів дизайну в комунікативному просторі. ПРН16. Враховувати властивості матеріалів та конструктивних побудов, застосовувати новітні технології у професійній діяльності. ПРН17. Застосовувати сучасне загальне та спеціалізоване програмне забезпечення у професійній діяльності (за спеціалізаціями). ПРН19. Розробляти та представляти результати роботи у професійному середовищі, розуміти етапи досягнення успіху в професійні кар’єрі, враховувати сучасні тенденції ринку праці, проводити дослідження ринку, обирати відповідну бізнес-модель розробляти бізнес-план професійної діяльності у сфері дизайну. КОМ1. Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською); КОМ2. Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективно спілкування на професійному та соціальному рівнях. АіВ1. Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення. АіВ2. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих нових фахових знань. АіВ3. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики. АіВ4. Здатність популяризувати надбання національної та всесвітньої культурної спадщини, а також сприяти проявам патріотизму, національного самоусвідомлення та етнокультурної само-ідентифікації. АіВ5. Здатність формувати екологічну свідомість і культуру особистості, застосовувати екологічні принципи в житті та професійній діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни Проектування ч.1, ч.2, ч.3 Історія мистецтва і архітектури Шрифти Супутні і наступні навчальні дисципліни Проектування ч.5 Основи дизайну предметного середовища Проектування предметного середовища Дизайн пакування Основи візуальних комунікацій
Короткий зміст навчальної програми: Курс «Проектування, ч.4» розрахований на один семестр вивчання та є однією зі складових комплексу фахової підготовки. Охоплює 90 годин практичних занять у 6-ому семестрі, а містить теоретичну та практичну частини в межах роботи над курсовим проектом. У теоретичній частині курсу викладаються матеріали, які висвітлюють основні засади дизайнерського вирішення усіх видів персонажів. Простежується сучасний розвиток та тенденції в дизайні персонажу; розглядаються напрями техніки та стилі у сучасному персонажів; викладаються основні поняття та процеси у дизайні. Студенти також ознайомлюються з історією, сучасним досвідом та прогресивними дизайн-ідеями при дизайн-проектуванні інтер’єрів закладів торгівлі. У практичній роботі методично задаються основні етапи проектної роботи, методи пошуку ідей, формування загальної композиції видання та сценарію до візуального графічного супроводу; роботи над ескізною частиною проекту, створення макету та альбому курсового проекту. Також студент вивчає методи пошуку реалізованих проектів у світовій практиці та критично їх аналізує; вивчає принципи формування робочих креслень, професійну термінологію, методи пошуку ідей, які стосуються вирішення та реалізації творчого задуму.
Методи та критерії оцінювання: Протягом семестру студент може набрати до 40 балів (поточний контроль – за виконання графічних робіт). За курсовий проект – максимально 60 балів. Загальна максимальна оцінка - 100 балів.
Рекомендована література: 1. Арнхейм Рудольф. Искусство и визуальное восприятие. - М.: Прогресс, 1974. - 392 с. 2. Безмоздин Л.Н. Художественно-конструктивная деятельность человека. – Ташкент, Изд-во “Фан” Узбекской ССР, 1975. – 243 с. 3. Ганзен В.А. Восприятие целостных объектов. Л., Изд-во Ленингр. ун-та, 1974. – 152 с. 4. Композиция в промышленном и декоративно-прикладном искусстве: Сборник статей. – Л.: 1973, с. 104. 5. Лукшин И. Рекламная графика как знаковая система. Техническая эстетика № 8, август, 1969. – с. 13 – 16. 6. Методика художественного конструирования. - М.: ВНИИТЭ, 1983. - 165 с. 7. Шредер В.Л., Йованович К.С. Картон. Тара и упаковка. – К.: ИАЦ “Упаковка ”.- 1999. – 192 с. 8. Шредер В.Л., Пилипенко С.Ф. Упаковка из картона. – Киев: Ш 85 ИАЦ “Упаковка ”.- 2004. – 560 с. 9. Даниленко В.Я. Дизайн: Підручник. – Харків: ХДАДМ, 2003. – 320 с.; іл. 10. Мхитарян Н.М. Человек и жилище.- К.: Наукова думка, 2012.- 310 с 11. Олійник О.П., Чернявський В.Г., Гнатюк Л.Р. Основи дизайну інтер’єру .- К.:НАУ, 2011.- 228 с. 12. Шимко В.Т. Архитектурно-дизайнерское проектирование: Учебное пособие. – М.: Архитектура, 2004. – 296с. 13. Сєдак О.І., Запорожченко О.Ю. Колористика інтер’єру. Навчальний посібник.- К.: Освіта України, 2011.-248 с. – В-во Д. Аронов, 2001. – 138 с.