Дизайн промислових виробів, частина 1 (курсовий проект)

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.E.113
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: доцент Юрченко Ігор Андрійович, ст.. викл. Львовський Чеслав Збігневич, асист. Федиків Іван Петрович.
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ПРНВ2.2. Враховувати при створенні об’єктів візуальних комунікацій потреб всіх категорій споживачів. ПРНВ2.4. Застосовувати комплексний художньо-проектний підхід для створення цілісного образу об’єктів візуальних комунікацій. ПРНВ2.5. Вирішувати функціональні завдання з урахуванням властивостей матеріалів та особливостей конструктивних побудов, застосовувати новітні технології при створенні сучасного кінцевого продукту у дизайні візуальних комунікацій. РНВ2.8. Застосовувати набуті знання і розуміння предметної галузі та сфери професійної діяльності у практичних ситуаціях а також під час презентації готових проектів. КОМ1. Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською); КОМ2. Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективно спілкування на професійному та соціальному рівнях. АіВ1.Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення. АіВ2. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих нових фахових знань. АіВ3. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики. АіВ4. Здатність популяризувати надбання національної та всесвітньої культурної спадщини, а також сприяти проявам патріотизму, національного самоусвідомлення та етнокультурної само-ідентифікації. АіВ5. Здатність формувати екологічну свідомість і культуру особистості, застосовувати екологічні принципи в житті та професійній діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: Основи ергономіки, Пластанатомія, антропометрія Супутні і наступні навчальні дисципліни: Проектування, Рекламний дизайн, Комп’ютерна графіка у дизайні візуальних комунікацій, Дизайн промислових виробів част.2
Короткий зміст навчальної програми: Курс «Дизайн промислових виробів, частина 1» - один із складових комплексу фахової підготовки студентів спеціальності Дизайн (дизайн середовища) та розрахований на 1 семестр навчання. В загальному охоплює 90 годин і структурно включає в себе основну практичну і додаткову самостійну складову. В практичній частині курсу методично задаються основні підходи та етапи процесу дизайн-проектування: передпроектне дослідження, пошук ідей, робота над ескізною частиною проекту, створення робочої і презентаційно-проектної документації. Висвітлюються особливості дизайну окремої речі та ансамблю предметних форм, дизайн комплекту предметних форм, об’єднаних спільною образно-тематичною ідеєю. Визначається технічне завдання. Підбирається та аналізуються аналоги та прототипи. Відбувається пошук теми та визначається проектний образ комплекту предметних форм. Ескізний пошук проектної пропозиції. Виконується проектна документація до запроектованих виробів.
Методи та критерії оцінювання: Протягом семестру студент може набрати до 30 балів (поточні завдання). За курсовий проект максимальна кількість балів 70. Поточні завдання оцінюються у 5-10 балів в залежності від складності та здаються протягом семестру. Курсовий проект оцінюється як сума складових частин проекту.
Рекомендована література: 1. Азрикан Д.А. Методическая модель объекта дизайна. Техническая эстетика № 9, 1982. – с. 1 – 6. 2. Ашеров, А., Дизайн і Ергономіка. Термінологічний словник, НТМТ, 2009 Харків, –103 с. 3. Бойчук, О.,Свірко, В., Голобородько, В., Рубцов, А., Дизайнерська діяльність: екологічне проектування 2016, – УкрНДІ, Київ, 196 с. 4. Божко Ю.Г. Основы архитектоники и комбинаторики формообразования. - Х.: Вища шк. Изд-во при Харьк.ун-те, 1984. - 184 с. 5. Гордон Дж. Конструкции, или почему не ломаются вещи. - М., 1980, - 390 с. 6. Голобородько, В., Ергономіка для дизайнерів: підручник, ХДАДМ, Харків, 2012– 378 с. 7. Даниленко В.Я. Основи дизайну: Навч. посібник. - К.: ІЗМН, 1996. - 92с. 8. ДСТУ 3899-99. Дизайн і ергономіка. Терміни і визначення, Держстандарт України, Київ, 1999, 13с. 9. Даниленко, В., Дизайн України у світовому контексті художньо-проектної культури, ХДАДМ, Харків, 2005 –244 с. 10. Дизайн: очерки теории системного проектирования. Авт. кол.: Н.П. Валькова, Ю.А. Грабовенко, Е.Н. Лазарев, В.И. Михайленко / Под ред. Л.А. Соловьевой. – Л., Изд-во Ленингр. ун-та, 1983. – 185 с. 11. Дизайн. Иллюстрированный словарь-справочник, под ред. Минервина, Г. и Шимко, Т., Архитектура-С, Москва, 2004– 288 с. 12. Дизайнерська діяльність: стандарти і розцінки:довідково-методичний посібник, Свірко, В., Рубців А., Бойчук, О. та ін., ТОВ «Аграр Медіа Груп», Київ, 2013 –232 с. 13. Ергодизайн: основи методології і практики, Свірко, В., Голобородько, В., Рубцов, А та ін. . ТОВ «Школа», Київ, 2011 –270 с. 14. Лидвелл, У. Универсальные принципы дизайна, «Питер», СанктПетербург, 2012, – 272 с. 15. Методика художественного конструирования. - М.: ВНИИТЭ, 1983. - 165 с. 16. Мироненко, В., Иллюстрирований терминологический словарь-справочник (архитектура, дизайн, эргономика), БГТУ, Белгород, 2009–403 с. 17. Сидоренко В.Ф. Семкин В.В. Морфологическая трансформация как средство дизайна. // Техническая естетика, 1982, № 10. Стр.3 - 4. 18. Сомов Г.Ю. Гармонизация формообразующих линий: ВНИИТЭ, Техническая эстетика, 1972, № 12, с. 14-17 19. Сомов Ю.С. Композиция в технике. – М.: «Машиностроение», 1987. – 288 с. 20. Харьковская школа дизайна – опыт подготовки дизайнеров в ХХПИ. Методические материалы ВНИИТЭ, 1992. - С. 1–116. 21. Художественное конструирование. Проектирование и моделирование промышленных изделий: Учебн. Для студентов худлжественно-промышл. Вузов/Быков З.Н., Крюков Г.В., Минервин Г.Б. и др.; Под ред. З.Н. Быкова, Г.Б. Минервина. – Высш. Шк., 1986. – 239 с. 22. Шпара П.Е., Шпара И.П. Техническая естетика и основы художественного конструирования. – 3-е изд., перераб. И доп. – К.: Вища шк. Головное изд-во, 1989. – 247 с.