Живопис, частина 7

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.O.77
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: ст.викладач Кузьмич Василь Ілліч
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ПРН1. Застосовувати набуті знання і розуміння предметної області та сфери професійної діяльності у практичних ситуаціях. ПРН7. Аналізувати, стилізувати, інтерпретувати та трансформувати об’єкти для розроблення художньо-проектних вирішень. ПРН13. Знати надбання національної та всесвітньої культурно-мистецької спадщини, розвивати екокультуру засобами дизайну. ПРН14. Використовувати у професійній діяльності прояви української ментальності, історичної пам’яті, національної самоідентифікації та творчого самовираження; застосовувати історичний творчий досвід, а також успішні українські та зарубіжні художні практики. ПРН18. Відображати морфологічні, стильові та кольорофактурні властивості об’єктів дизайну. КОМ 1. Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською); КОМ 2. Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективно спілкування на професійному та соціальному рівнях АіВ1.Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення. АіВ2. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих нових фахових знань. АіВ3. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики. АіВ4. Здатність популяризувати надбання національної та всесвітньої культурної спадщини, а також сприяти проявам патріотизму, національного самоусвідомлення та етнокультурної само-ідентифікації. АіВ5. Здатність формувати екологічну свідомість і культуру особистості, застосовувати екологічні принципи в житті та професійній діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни Рисунок Живопис Історія мистецтва і архітектури Інженерна та проектна графіка Пластанатомія, антропометрія Основи композиції та формотворення Супутні і наступні навчальні дисципліни Живопис Рисунок
Короткий зміст навчальної програми: Курс розглядається як один зі складових комплексу фахової підготовки. Практична частина курсу надає можливість студенту усвідомити спільні риси методології проектної діяльності на основі порівняння таких спеціальних дисциплін, як «Історія мистецтва і архітектури», «Пластанатомія, антропометрія», «Основи композиції та формотворення». Засвоєні знання та уміння дозволять професійно працювати у цьому напрямку. В основу дисципліни послідовно закладені теми візуальних та графічних зображень, що розкривають основні закономірності процесу ведення творчої та графічної роботи. За допомогою теоретичної частини курсу студентам надається важлива інформація, пов’язана з проблемами графічного вираження форми та композиції предмету в сучасному середовищі. Аудиторні заняття сприяють розвитку творчої самостійності студентів, поглиблюють знання з анатомії при зображеннях фігури, застосовують історичний творчий досвід аналогів культурно-мистецької спадщини. Завдання включають у себе аналітичну та композиційну роботу з найвиразнішими візуальними техніками подач. Завдання практичної роботи є навчити студентів використовувати знання та вміння, отримані на заняттях з академічного рисунку та живопису, на попередніх курсах, для подачі та вираження своєї концептуальної ідеї, включаючи аспекти вивчення, аналізу, відбору та синтезу.
Методи та критерії оцінювання: Протягом семестру студент може набрати 100 балів за виконання двох завдань. Залік є обов'язковою підсумковою формою контролю, яка дає змогу оцінити системне засвоєння навчального матеріалу і зведений до поточних форм контролю. Завдання підлягають періодичному перегляду з фіксацією стадії їх виконання у журналі. Оцінювання робіт відбувається після закінчення кожного завдання. Середній бал за аудиторні завдання вираховується наступним чином: сумується кількість балів за кожне із завдань та ділитися на їх кількість.
Рекомендована література: 1. Академічний живопис натюрмортів: Методичні вказівки до виконання завдань з дисципліни «Живопис». / Я. Г. Шеремета. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007. – 24 с. 2. Декоративний живопис: метод. вказівки до виконання аудиторних та домашніх завдань / О.М. Оконченко, О.В. Мер’є, Кузьмич В.І. –Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 46 с. 3. Методичні вказівки до виконання завдань з основ курсу живопису «Живопис натюрморту» / Г.Ф. Кічула. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 1993. – 12 с. 4. Методичні вказівки з курсової роботи «Рисунок, живопис, скульптура» / Б.Н. Скиба, О.Й. Лясковський. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003. – 72 с. 5. Навчальні натюрморти: Методичні вказівки до виконання завдань з дисципліни «Живопис» / Я. Г. Шеремета. – Львів: Видавництво Державного університету «Львівська політехніка», 1994. – 15 с. 6. Боднар О. Я . Золотий переріз і неевклідова геометрія у науці та мистецтві : монографія. – Львів : Українські технології, 2005. – 198 с. 7. Мигаль С.П. Біоніка в дизайні просторово-предметного середовища. Навчальний посібник / С. П. Мигаль, І. А. Дида, Т. Є. Казанцева. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. 228 с. 8. Гребенюк Г.Є. Основи композиції та рисунок / Г.Є. Гребенюк. – К.:Техніка, 1997. – 221 с. 9. Прищенко С.В. Кольорознавство: навчальний посібник. -К.: Альтерпрес, 2016. -452 с.