Культурна ідентичність в дизайні

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.M.80
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: Ореста Ремешило-Рибчинська
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1) здатність продемонструвати систематичні знання сучасних методів проведення досліджень в області дисципліни; 2)здатність продемонструвати поглиблені знання у вибраній області наукових досліджень; 3) здатність продемонструвати розуміння впливу культурних традицій в творчому процесі та в суспільному, економічному і соціальному контексті; 4) уміння здійснювати пошук, аналізувати і критично оцінювати інформацію з різних джерел; 5) уміння застосовувати системний підхід, інтегруючи знання з інших дисциплін та враховуючи нетехнічні аспекти, під час розв’язання теоретичних та прикладних задач обраної області наукових досліджень; 6) уміння ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команди; 7) уміння оцінити доцільність та можливість застосування нових методів і технологій в творчих завданнях з дизайну; 8) уміння аргументувати вибір методів розв’язування науково-прикладної задачі, критично оцінювати отримані результати та захищати прийняті рішення; 9) уміння ефективно спілкуватися на професійному та соціальному рівнях; 10) здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань; 11) здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи та досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Історія мистецтв, Історія архітектури, Історія інтер'єрів, Історія культури, Основи композиції, Графіка, Компютерне Програмування.
Короткий зміст навчальної програми: У межах дисципліни розглядаються традиції дизайну різних культур та народів, в т.ч. різних регіонів України, розширюються пізнання поняттям ідентичності культур, пізнаються найновіші тенденції розвитку та напрями досліджень сучасного дизайну з використанням етно особливостей. Подаються методи використання характерних рис культурної ідентичності в сучасній творчості дизайнерів.
Методи та критерії оцінювання: Максимальна оцінка в балах (100). 1. Поточний контроль (ПК)- (70) : - по графічних роботах (50), - творча компонента графічної семестрової роботи (20). 2. Залік- Усне опитування і презентація графічних робіт - (30)
Рекомендована література: 1. Спільна історія. Діалог культур. Навчальний посібник. Авт. колектив П. Вербицька та інш., Львів , 2013, 255 с. 2. Ремешило-Рибчинська О.І. Історія архітектури. Образно-графічеі студії, Львів, Вид.Львівської політехніки, 2018, 223с. 3. Крвавич Д.П., Овсійчук В.А., Черепанова С.О. Українське мистецтво, Львів, Вид. Світ, 2005, 267 с. 4. Лекції з історії світової та вітчизняної культури. За заг. Рнд. А.В.Яртися. Львів , Вид. “Світ”, 1994, 495 с. 5. Ліндсей Джек. Коротка історія культури // Київ “Мистецтво” 1995, том 1. -235 с., том 2. -254. 6. Українська культура. Лекції під ред. Дмитра Антоновича. Київ, “Либідь” 1993, 588 с. 7. Українська культура . Історія і сучасність . Навч. Пос. за ред. Черепанової С. О. –Львів: Світ, 1994. – 456с. 8. Семчишин Мирослав . Тисяча роеів української культури. Історичний огляд культурного процесу. Київ, АТ “Друга ркука” МП “Фенікс, 1993, 550 с. 9. Розумний Максим Українська ідея на тлі цивілізації.- К.: Либідь, 2001, - 288 с. 10. Шмагало Р., Покотило Г., та інш. Мистецька освіта й мистецтво в культуротуорчому процесі України ХХ – ХХІ століть . – Тернопіль, Мандрівець, 2013. – 289 с. 11. Черкес Б.С. Національна ідентичність в архітектурі міста: Монографія – Львів: Вид. Нац. У-ту “Львівська політехніка”, 2008. – 268 с. 12. Культура і побут населення України . Навч. Посібник, -К.: Либідь, 1991, - 230 с. 13. Па’яткознавство: правова охорона культурних надбань: зб. Док. / упоряд.: Л.В. Прибєга та ін. – К.:, Інститут культурології Академії мистецтв України, 2009. – 416 с. 14. Українська минувшина . Ілюстративно етнографічний довідник. – К. : Либідь, 1994, - 256с. 1. Спільна історія. Діалог культур. Навчальний посібник. Авт. колектив П. Вербицька та інш., Львів , 2013, 255 с. 2. Ремешило-Рибчинська О.І. Історія архітектури. Образно-графічеі студії, Львів, Вид.Львівської політехніки, 2018, 223с. 3. Крвавич Д.П. Б Овсійчук В.А., Черепанова С.О. Українське мистецтво, Львів, Вид. Світ, 2005, 267 с. 4. Лекції з історії світової та вітчизняної культури. За заг. Рнд. А.В.Яртися. Львів , Вид. “Світ”, 1994, 495 с. 5. Ліндсей Джек. Коротка історія культури // Київ “Мистецтво” 1995, том 1. -235 с., том 2. -254. 6. Українська культура. Лекції під ред. Дмитра Антоновича. Київ, “Либідь” 1993, 588 с. 7. Українська культура . Історія і сучасність . Навч. Пос. за ред. Черепанової С. О. –Львів: Світ, 1994. – 456с. 8. Семчишин Мирослав . Тисяча роеів української культури. Історичний огляд культурного процесу. Київ, АТ “Друга ркука” МП “Фенікс, 1993, 550 с. 9. Розумний Максим Українська ідея на тлі цивілізації.- К.: Либідь, 2001, - 288 с. 10. Шмагало Р., Покотило Г., та інш. Мистецька освіта й мистецтво в культуротуорчому процесі України ХХ – ХХІ століть . – Тернопіль, Мандрівець, 2013. – 289 с. 11. Черкес Б.С. Національна ідентичність в архітектурі міста: Монографія – Львів: Вид. Нац. У-ту “Львівська політехніка”, 2008. – 268 с. 12. Культура і побут населення України . Навч. Посібник, -К.: Либідь, 1991, - 230 с. 13. Па’яткознавство: правова охорона культурних надбань: зб. Док. / упоряд.: Л.В. Прибєга та ін. – К.:, Інститут культурології Академії мистецтв України, 2009. – 416 с. 14. Українська минувшина . Ілюстративно етнографічний довідник. – К. : Либідь, 1994, - 256с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).