Комп'ютерна графіка у дизайні візуальних комунікацій, частина 2

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.E.114
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: Галишич Руслан Ярославович, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри ДОА
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Розуміти функціонування основних моделей системи знаків ідентифікації та навігації, вміти поетапно проектувати знаки, згідно попередньо проведеного семантичного та художнього аналізів. Вміти розробляти дизайн фірмових знаків, логотипи, іконічні знаки, піктограми, знаки орієнтації, вказівники, художньо-образна та семантична складова яких є оптимальною для основних видів предметного чи рекламного носія. Знати специфіку стилістичного пошуку типових графічних образів масової культури та знаків ідентифікації й навігації, залежно від специфіки замовника, спонсора, виробника продукту, культурного простору, міського чи інтер’єрного середовища. Розуміти уніфікацію в розробці системи знаків, символів, шрифтів та тривимірних елементів – конструкцій об’ємно-просторових форм - матеріальних носіїв візуальної комунікації. Застосовувати збірно-розбірність у формуванні площинних, об’ємних та об’ємно-просторових формах зовнішньої реклами, інсталяцій, та виставково-експозиційних стендів. Робити адаптацію знакових систем в міське середовище, громадський інтер’єр, мультимедійний простір, інтерфейси програм та у поліграфічну продукцію. Проектувати знайдені знакові комплекти та об’ємно-просторові ансамблі в таких програмах як: CorelDRAW, Adobe Illustrator, 3ds Max .
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Основи дизайну візуальних комунікацій; Рисунок, живопис, частина 1, 2; Основи композиції і формотворення частина 1, 2; Історія мистецтва, архітектури і дизайну, частина 1,2.
Короткий зміст навчальної програми: Розглядаються основні види просторів для яких стоїть завдання створення типових образів масової культури і знакових систем для ідентифікації та полегшення орієнтації та пошуку необхідної інформації. Це такі як: міське середовище, парки, райони, маршрути; інтер’єри громадських споруд виставкові комплекси; мультимедійний простір, інтерфейси програм, пошукові програми, соціальні інтерфейси, електронні, газети, журнали, книжки, поліграфічна продукція, каталоги, буклети, газети, журнали художня література. Практична частина курсу полягає у розробці графічних двовимірних та об’ємних образів візуальної комунікації, системи знаків ідентифікації, навігації, орієнтації, вказівників, вивісок, вітрин магазинів, офісів та ресторанів для інсталяційних та експозиційних просторів в комерційній або соціальній сферах діяльності, адаптованих для фізичного, або віртуального середовища, а також їх образної та графічної адаптації до конкретного носія візуальної комунікації, дизайн об’ємно-просторового вирішення якого розробляється на концептуальному рівні. Курс передбачає практичну реалізацію дизайн задуму засобами комп’ютерної графіки через засвоєння таких програм як CorelDRAW, Adobe Illustrator, 3ds Max.
Методи та критерії оцінювання: Курс лекцій, практичні заняття та курсова графічна робота оцінюються комплексно. Поточний контроль лекції (семінари) – 20%. Підсумковий контроль – тести, усні відповіді, презентація рекламної дизайн ідеї - 30%, курсова робота - розробка системи знаків та образів на обрану тему - 50% засобами комп’ютерної графіки.
Рекомендована література: 1. Азрикан Д.А. Методическая модель объекта дизайна. Техническая эстетика № 9, 1982. – с. 1 – 6. 2. Безмоздин Л.Н. Художественно-конструктивная деятельность человека. – Ташкент, Изд-во «Фан» Узбекской ССР, 1975. – 243 с. 3. Даниленко В.Я. Основи дизайну: Навч. посібник. - К.: ІЗМН, 1996. - 92с 4. Джонс Д. Инженерное и художественное конструирование. – М.: Мир, 1976. – 376 с. 5. Крафт 3. Защитная марка. - Берлин, 1970. 6. Ментатов В. В. Образ, знак, условность. - М.: Внсшая школа, 1980. 7. Победин В. А. Знаки в графическом дизойне. – Харьков: Ранок Веста, 2001. 8. Рок И. Введение в зрительное восприятие. М., Педагогика, т. 1-2. 9. Травникова Н.П. Эффективность визуального поиска. М., Машиностроение, 1995. 10. Утевська Ф. І. Невмирущі знаки. – К.: Веселка , 1981.