Основи комплексного проектування у дизайні (курсова робота)

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.E.116
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: Галишич Руслан Ярославович, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри ДОА Мельник Оксана Ярославівна, кандидат мистецтвознавства, доцент
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ПРНВ2.1. Розуміти важливість і значення проведення передпроектних досліджень, здійснення аналізу аналогів та вміти використовувати здобуті результати у дизайні візуальних комунікацій. ПРНВ2.2. Враховувати при створенні об’єктів візуальних комунікацій потреб всіх категорій споживачів. ПРНВ2.3 Орієнтуватися в розмаїтті сучасних програмних та апаратних засобів, використовувати знання і навички роботи з фаховим комп’ютерним забезпеченням. ПРНВ2.4. Застосовувати комплексний художньо-проектний підхід для створення цілісного образу об’єктів візуальних комунікацій. ПРНВ2.5. Вирішувати функціональні завдання з урахуванням властивостей матеріалів та особливостей конструктивних побудов, застосовувати новітні технології при створенні сучасного кінцевого продукту у дизайні візуальних комунікацій. ПРНВ2.8. Застосовувати набуті знання і розуміння предметної галузі та сфери професійної діяльності у практичних ситуаціях а також під час презентації готових проектів. КОМ1. Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською); КОМ2. Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективно спілкування на професійному та соціальному рівнях. АіВ1.Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення. АіВ2. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих нових фахових знань. АіВ3. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики. АіВ4. Здатність популяризувати надбання національної та всесвітньої культурної спадщини, а також сприяти проявам патріотизму, національного самоусвідомлення та етнокультурної само-ідентифікації. АіВ5. Здатність формувати екологічну свідомість і культуру особистості, застосовувати екологічні принципи в житті та професійній діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити Рекламний дизайн Проектування Кореквізити Виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи
Короткий зміст навчальної програми: Курс «Основи комплексного проектування у дизайні» розрахований на один семестр навчання та охоплює 90 годин практичних занять та самостійної роботи у 7-му семестрі. Курс передбачає розширене вивчення методичних підходів і концепцій у дизайні візуальних комунікацій: виявляє суть візуального комунікативного феномену в природному, архітектурному, міському та медіа просторах. Курс охоплює проблематику функціонального, конструктивного та ергономічного аналізу та дизайну середовища видовищних, спортивних, культурно-мистецьких, соціальних заходів та подій у міському просторі, в ландшафті, в торгівельно-розважальних просторах, на території спортивних комплексів та тематичних садів. У студентів формується розуміння ролі і місця уніфікації в процесі розробки системи знаків, символів та графічних елементів для інформаційних носіїв друкованого, об’ємно-просторового та мультимедійного середовища. Увагу зосереджено на цілісності візуально-комунікативної, естетичної та об’ємно-просторової складової дизайну тимчасових предметних просторів. Вивчення дисципліни сприятиме більш ефективній фаховій підготовці студента, дозволить у майбутній роботі правильно розуміти суть та принципи комплексного підходу у проектуванні візуальної комунікації у середовищі акцій, заходів та подій.
Методи та критерії оцінювання: Протягом семестру студент може набрати 100 балів за виконання індивідуальних графічних завдань та за результатами перегляду курсового проекту (аудиторна та самостійна робота).
Рекомендована література: Галишич Р.Я., Мельник О.Я. Основи комплексного проектування у дизайні. Електронний навчально-методичний комплекс розміщений у віртуальному навчальному середовищі НУ «Львівська політехніка» за адресою: https://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=11323 Основана література: 1. Буковецкая О. Готовим в печать журнал, книгу, буклет, визитку. – М.: «НТ-Пресс», 2005. – 303 с. 2. Буковецкая О. А. Дизайн текста: шрифты, эффекты, цвет / О.А. Буковецкая. – М.: ДМК Пресс, 2000. – 304 с. – (Рос. мовою). 3. Веркман Д. К. Товарные знаки. Создание, психология, восприятие. – М.: Прогресс, 1986. 4. Волков Н. Курс макетирования и верстки. 2005. Формат pdf. Режим доступу: [http://www.uapp.net/netcat_files/460_4.PDF] 5. Котлер. Ф. Основы маркетинга. – М., 1992. 6. Лаврентьев А. Н. История дизайна. Учеб. пособие для вузов. — М.: ГАРДАРИКИ, 2007. 7. Линдсей П., Норман Д. Переработка информации у человека. М., Мир, 1974, - 550 с. 8. Мануйлов М.А. Психология рекламы. М., Гостехиздат, 1925, - 36 с. 9. Мокшанцев. Р. И. Психология рекламы. – Москва, Новосибирск, 2002. 10. Ментатов В. В. Образ, знак, условность. – М.: Высшая школа, 1980. 11. Победин В. А. Знаки в графическом дизойне. – Харьков: Ранок Веста, 2001. 12. Утевська Ф. І. Невмирущі знаки. – К.: Веселка , 1981. Додаткова література: 1. Айзенберг. М. Н. Менеджмент рекламы. – М., 1991. 2. Гордон Ю. Графическая рифма в шрифте и логотипе / Ю. Гордон // Как). – 2003. – №4. – С. 104–109. – (Рос. мовою). 3. Іванов С.І Основи композиції видання. – К.: НМК ВО, 1991. – 64 с 4. Ромат В. Е. Реклама. – Санкт-Петербург, Москва, Харьков, Минск., 2001. 5. Почепцов. Г. Г. Теорія комунікацій. – К.: Спілка рекламістів України, 1996. 6. Fiske J. Introduction Communication Studies. – London, N.Y., 1990. 7. Eco U. A.. Theory of Semiotics. – Bloomington, 1976. 8. Юнг. К. Г. Архетип и симол. – М.: Ренессанс, 1991. 9. Морозова И. Слогая слоганы. М.: РИП-Холдинг, 1998. 10. Минаев Г. Слоганы нового поколения: с крылышками // Релкамные идеи – YES! 1998. № 3. С. 52–54. 11. Рамат Е. В. Формирование фирмового стиля в системе маркетинговых коммуникаций // Маркетинг и реклама. 1998. № 5. С. 14–18.