Основи технології поліграфічного виробництва

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.E.115
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: Штець Віктор Олексійович, кандидат мистецтвознавства, доцент.
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ПРНВ 2.1. Розуміти важливість і значення проведення передпроектних досліджень, здійснення аналізу аналогів та вміти використовувати здобуті результати у дизайні візуальних комунікацій. ПРНВ2.2. Враховувати при створенні об’єктів візуальних комунікацій потреб всіх категорій споживачів. ПРНВ 2.4. Застосовувати комплексний художньо-проектний підхід для створення цілісного образу об’єктів візуальних комунікацій. ПРНВ 2.8. Застосовувати набуті знання і розуміння предметної галузі та сфери професійної діяльності у практичних ситуаціях а також під час презентації готових проектів. КОМ1. Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською); КОМ2. Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективно спілкування на професійному та соціальному рівнях. АіВ1.Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення. АіВ2. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих нових фахових знань. АіВ3. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики. АіВ4. Здатність популяризувати надбання національної та всесвітньої культурної спадщини, а також сприяти проявам патріотизму, національного самоусвідомлення та етнокультурної само-ідентифікації. АіВ5. Здатність формувати екологічну свідомість і культуру особистості, застосовувати екологічні принципи в житті та професійній діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: Типографіка і верстка текстів Проектування Супутні і наступні навчальні дисципліни: Виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна «Основи технології поліграфічного виробництва» включає цикл лекцій, практичних занять та самостійну роботу. Дисципліна вивчається на протязі одного навчального семестру для першого бакалаврського рівня. Предмет передбачає ознайомлення студентів з основними характеристиками та конструкцією друкованої продукції, основними технологічними процесами її створення, вивчення асортименту поліграфічних матеріалів та поліграфічного обладнання, а також отримання знань з видавничо-поліграфічної термінології та історії розвитку поліграфії. Знання цієї дисципліни сприятиме більш ефективній фаховій підготовці студента, дозволить у майбутній роботі правильно розуміти суть та принципи поліграфічних процесів, орієнтуватись у багатоманітті сучасних видавничих технологій а також використовувати у своїй роботі найбільш раціональні та нові поліграфічні матеріали.
Методи та критерії оцінювання: Протягом семестру студент може набрати до 50 балів (15 балів – поточний контроль, 35 – за виконання графічної роботи). На екзамені – максимально 50 балів. Для допуску до заліку студент повинен набрати за результатами поточного контролю не менше 25 балів.
Рекомендована література: 1.Штець В.О. Основи технології поліграфічного виробництва. Електронний навчально-методичний комплекс, зареєстрований у ВНС НУ «Львівська політехніка» Адреса розміщення: Moodle2.1+;//http:// http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=12936. Номер та дата реєстрації: Е41-205-28/2015 від 01.12.2015 р. 2.Штець В.О. Основи технології поліграфічного виробництва. Конспект лекцій для студентів IV-го курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 022 «Дизайн». Львів: Видавництво кафедри дизайну та основ архітектури, 2018. – 110 с. Реєстраційний номер 8541 від 29.01.2019 р. 3. Дизайн книжкового видання. Методичні вказівки / Укл. О. Мельник, В. Штець. – Львів, Видавництво кафедри дизайну та основ архітектури, 2018. – 32 с. Базова 1. Adobe InDesign CS: офиц. учеб. курс / [пер. с англ. Климович А., Горлач А.]. – М.: издво ТРИУМФ, 2005. – 448с. ил. – (Официальный учебный курс). 2. Блатнер Д. QuarkPress 5. Искусство допечатной подготовки. DiaSoft, 2002. 912 c. 3. Божко А.Н. Adobe FrameMaker. Сложная верстка. Серия Для дизайнеров. ДМК, 2000. 4. Буковецкая О. А. Дизайн текста: Шрифт, эффекты, цвет. 2-е изд., испр. М, 2000. 304 с. 5. Жидецький Ю.Ц. Поліграфічне матеріалознавство. Львів, 2000.– 222 с. 6. Валуєнко Б. В. Зовнішнє оформлення друкованих видань: Способи композиційного зв’язку шрифту і зображення // Друкарство. 1999. № 3. С. 12-13. 6. Валуєнко Б.В. Специфіка оформлення книжкових оправ. Київ, 1990. 48 с 7. Болховитинова C. Композиция изданий: Особенности проектирования различных типов изданий: Учебное пособие / Под ред. С. М. Болховитиновой. М.: Изд-во МГУП, 2000. – 166 с. Режим доступу: [http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook095/01/about.htm]. 8. Буковецкая О. Готовим в печать журнал, книгу, буклет, визитку. – М.: «НТ-Пресс», 2005. – 303 с. 9. Волков Н. Курс макетирования и верстки. 2005. Формат pdf. Режим доступу: [http://www.uapp.net/netcat_files/460_4.PDF] 10. Буковецкая О. А. Дизайн текста: шрифты, эффекты, цвет / О.А. Буковецкая. – М.: ДМК Пресс, 2000. – 304 с. – (Рос. мовою). 11. Булгаков Ф. И. Иллюстрированная история книгопечатания и типог-рафского искусства / Ф. И. Булгаков. – СПб.: Изд-во Суворина, 1889. – 364 с. – (Рос. мовою). 12. Валуєнко Б. В. Архітектура книги / Б. В. Валуєнко. – Київ: “Мистецтво”, 1976. – (Укр. мовою). 13. Герчук Ю.Я. История графики и искусства книги. – М.: Аспект Пресс, 2000. – 320 с. 14. Гиленсон П.Г. Справочник технического редактора / П.Г. Гиленсон. – М., 1978. Гончарова Н. Композиция и архитектоника книги / Н. Гончарова. – М., 1977.. 15. Сава B.I. Основи техніки творення книги. Навч. посібник. Львів: Каменяр, 2000. – 136 с. 16. Тимошик М.К. Книга для автора, редактора, видавця. Київ, 2005. Практичний посібник. 17. Ткаченко В.П., Чеботарьова І.Б., Киричок П.О., Григорова З.В. Енциклопедія видавничої справи. Харків «Прапор», 2008. 18. Фляте Д.М. Свойства бумаги. 3-е узд., перераб. И доп. М., 1986.– 680 с. 9. Фляте Д.М. Технология бумаг. М., 1988. – 440 с Допоміжна 1. Гордон Ю. Графическая рифма в шрифте и логотипе / Ю. Гордон // Как). – 2003. – №4. – С. 104–109. – (Рос. мовою). 2. Іванов С.І Основи композиції видання. – К.: НМК ВО, 1991. – 64 с 3. Керженцев П.М. Газета: Организация и техника газетного дела / П.М. Керженцев. – М.: Красная новь, 1923. – 160 с. – (Рос. мовою). 4. Лазаревский И. Полиграфсправочник для художника, автора, редактора / И. Лазаревский. – М., 1946. – (Рос. мовою). 5. Пахомов В.В. Книжное искусство / В.В. Пахомов. – М.: Искусство, 1962. – 432 с. – (Рос. мовою). 6. Рудер Э. Типографика / Э. Рудер. – Пер. с нем. – М.: Книга, 1982. – 286 с. – (Рос. мовою). 7. Чихольд Я. Облик книги. М.:Книга, 1985. – 240 с. 8. Хелберт А. Сетка. Модульная система конструирования и производства газет, журналов, книг. – М.: Книга, 1984. – 106 с. 9. Птахова И.И. Простая красота буквы / И.И. Птахова. – М.: Русская графика, 1997. – 282 с. – (Рос. мовою). 10. Таранов Н.Н., Іванов С.И. Основы учебного рисунка и производственной графики. – Львов: Світ, 1992. – 208 с.