Проектування, частина 5 (курсовий проект)

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.O.76
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: канд.мист. доц. Мельник О.Я. к.арх. ст. викл. Петровська Ю.Р. ст.викл. Квасниця Р.Б.
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ПРН1. Застосовувати набуті знання і розуміння предметної області та сфери професійної діяльності у практичних ситуаціях. ПРН3. Збирати та аналізувати інформацію для обґрунтування дизайнерського проекту, застосовувати теорію і методику дизайну, фахову термінологію (за професійним спрямуванням), основи наукових досліджень. ПРН5. Розуміти і сумлінно виконувати свою частину роботи в команді; визначати пріоритети професійної діяльності. ПРН6. Усвідомлювати відповідальність за якість виконуваних робіт, забезпечувати виконання завдання на високому професійному рівні. ПРН7. Аналізувати, стилізувати, інтерпретувати та трансформувати об’єкти для розроблення художньо-проектних вирішень. ПРН10. Визначати функціональну та естетичну специфіку формотворчих засобів дизайну в комунікативному просторі. ПРН16. Враховувати властивості матеріалів та конструктивних побудов, застосовувати новітні технології у професійній діяльності. ПРН17. Застосовувати сучасне загальне та спеціалізоване програмне забезпечення у професійній діяльності (за спеціалізаціями). ПРН19. Розробляти та представляти результати роботи у професійному середовищі, розуміти етапи досягнення успіху в професійні кар’єрі, враховувати сучасні тенденції ринку праці, проводити дослідження ринку, обирати відповідну бізнесмодель розробляти бізнес-план професійної діяльності у сфері дизайну. КОМ1. Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською); КОМ2. Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективно спілкування на професійному та соціальному рівнях. АіВ1.Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення. АіВ2. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих нових фахових знань. АіВ3. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики. АіВ4. Здатність популяризувати надбання національної та всесвітньої культурної спадщини, а також сприяти проявам патріотизму, національного самоусвідомлення та етнокультурної само-ідентифікації. АіВ5. Здатність формувати екологічну свідомість і культуру особистості, застосовувати екологічні принципи в житті та професійній діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: Типографіка та верстка текстів Рекламний дизайн Проектування інтер’єрів Супутні і наступні навчальні дисципліни Основи технології поліграфічного виробництва Основи комплексного проектування предметно-просторового середовища Основи комплексного проектування у дизайні
Короткий зміст навчальної програми: Курс «Проектування, ч.5» розрахований на один семестр вивчання та є однією зі складових комплексу фахової підготовки. Охоплює 90 годин практичних занять у 7-ому семестрі, а містить теоретичну та практичну частини в межах роботи над курсовим проектом. У теоретичній частині курсу викладаються матеріали, які висвітлюють основні засади дизайнерського вирішення усіх видів друкованої продукції. Простежується сучасний розвиток та тенденції в дизайні друкованої продукції; розглядаються напрями техніки та стилі у сучасному ілюструванні; викладаються основні поняття та процеси у дизайні друкованих видань. Студенти також ознайомлюються з історією, сучасним досвідом та прогресивними дизайн-ідеями при дизайн-проектуванні інтер’єрів тематичних ресторанів У практичній роботі методично задаються основні етапи проектної роботи, методи пошуку ідей, формування загальної композиції видання та сценарію до візуального графічного супроводу; роботи над ескізною частиною проекту, створення макету в AdobeInDesign та підготовка до друку. Також студент вивчає методи пошуку реалізованих проектів у світовій практиці та критично їх аналізує; вивчає принципи формування робочих креслень, професійну термінологію, методи пошуку ідей, які стосуються вирішення та реалізації творчого задуму.
Методи та критерії оцінювання: Залік є обов’язковою підсумковою формою контролю, яка дає змогу оцінити системне, а не фрагментарне засвоєння навчального матеріалу з навчальної дисципліни. Це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінці результатів виконання студентами курсового проекту. Протягом семестру студент може набрати до 50 балів (поточний контроль – за виконання графічних робіт). На заліку – максимально 50 балів. Для допуску до заліку студент повинен набрати за результатами поточного контролю не менше 25 балів. Залік з дисципліни «Проектування» передбачає захист курсової роботи, за яку можна набрати максимально 50 балів. Практична робота оцінюється за наступними критеріями: відповідність поставленому завданню, оригінальність та новизна у вирішенні завдання, творчий індивідуальний підхід; цілісність загальної композиції видання; оригінальність авторської пластичної мови при створенні ілюстративного ряду; читабельність, відповідність санітарно-технічним нормам, композиційна. доцільність та оригінальність текстових елементів видання; володіння відповідними графічними редакторами для верстання видання.
Рекомендована література: 1. Мельник О.Я. Етапи аналізу концепції книжкового видання. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу «Дизайн книги» для студентів V курсу, спеціальності 7.02020701 (8.02020701) «Дизайн». - Львів: Видавництво кафедри дизайну та основ архітектури, 2013. – 24 с. 2. Композиція друкованого видання. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу «Дизайн книги» для студентів V курсу, спеціальності 7.02020701 (8.02020701) «Дизайн». - Львів: Видавництво кафедри дизайну та основ архітектури, 2013. – 32 с. 3. Дизайн дитячої книжки-іграшки. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу «Дизайн книги» для студентів V курсу, спеціальності 7.02020701 (8.02020701) «Дизайн». - Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2014. – 20 с. 4. Дизайн книги. Конспект лекцій для студентів Інституту архітектури, спеціальності 7.02020701 (8.02020701) «Дизайн». - Львів: Видавництво кафедри дизайну та основ архітектури, 2014. – 110 с. 5. Дизайн книжкового видання. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу «Дизайн книги» для студентів І-го курсу другого освітнього (магістерського) рівня спеціальності 022 «Дизайн» / Укл. О. Мельник, В. Штець. – Львів, 2018. 6. Даниленко В.Я. Дизайн: Підручник. – Харків: ХДАДМ, 2003. – 320 с. 1. Електронний навчально-методичний комплекс «Проектування, частина 5» розміщений у віртуальному навчальному середовищі НУ «Львівська політехніка» за адресою: http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=11385. 2. Електронний навчально-методичний комплекс «Дизайн книги» / Мельник О.Я. Адреса розміщення: Moodle2.1+;//http:// http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=12068. Номер та дата реєстрації: Е41-205-05/2014 від 27.01.2014 р.