Дизайн ландшафту (курсова робота)

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.E.101
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: Топилко Світлана Ігорівна, к.арх., доцент
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: • знати теоретично-методичні підходи і концепції у формуванні ландшафтного середовища; професійну термінологію, категорії та поняття; • джерела пошуку ідей щодо вирішення проектних завдань, основні етапи та стадії проектування ландшафтного середовища; • вміти виконувати складні проектні завдання за окремо обраним напрямом або проблемою. ПРНВ1.3. Орієнтуватися в розмаїтті сучасних програмних та апаратних засобів, використовувати знання і навички роботи з фаховим комп’ютерним забезпеченням. ПРНВ1.4. Застосовувати комплексний художньо-проектний підхід для створення цілісного образу предметно-просторового середовища. ПРНВ1.6. Створювати дизайн середовища предметно-просторових комплексів, будівель і споруд та малих архітектурних форм у ландшафті. ПРНВ1.7. Використовувати основні теоретичні та методологічні поняття і принципи у дизайні предметно-просторового середовища. КОМ1. Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською). КОМ2. Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективно спілкування на професійному та соціальному рівнях. АіВ1. Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення. АіВ2. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих нових фахових знань. АіВ3. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики. АіВ4. Здатність популяризувати надбання національної та всесвітньої культурної спадщини, а також сприяти проявам патріотизму, національного самоусвідомлення та етнокультурної само-ідентифікації. АіВ5. Здатність формувати екологічну свідомість і культуру особистості, застосовувати екологічні принципи в житті та професійній діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: • Історія дизайну, • Історія мистецтва і архітектури, • Типи будинків і архітектурні конструкції, • Основи ландшафтного дизайну.
Короткий зміст навчальної програми: Теоретичні та методичні основи проектування ландшафтного середовища; функціональні та просторові особливості спеціалізованих елементів ландшафту; композиційні властивості рослинності у формуванні архітектурного середовища; колір в ландшафтному дизайні; вода та водні пристрої в ландшафтному дизайні; малі архітектурні форми та скульптура в ландшафті; біонічні аспекти ландшафтного проектування; сучасні напрями в проектуванні, об’єм і склад проекту.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (20%): клаузури Підсумковий контроль (80%, диференційований залік): графічна робота (проект за обраною темою)
Рекомендована література: Базова: 1. Білоус В.І. Садово-паркове мистецтво. К.: Науковий світ, 2001. 240 с. 2. Жирнов А.Д. Композиційні прийоми формування насаджень в ландшафтах міста: Навч. посібник. К.: ДАКККіМ, 2002. 60 с. 3. Крижановська Н.Я. Основи ландшафтної архітектури та дизайну: підручник. Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М.Бекетова. Харків: ХНУМГ ім. О.М.Бекетова, 2019. 348 с. 4. Кучерявий В.П. Озеленення населених міст: Підручник. Львів: Світ, 2005. 456 с. 5. Пушкар В.В. Ландшафтна архітектура і дизайн, фітодизайн, садово-паркове будівництво, паркознавство, декоративне рослинництво: словник-довідник термінів. К.: НАКККіМ, 2014. 298 с. 6. Шовган А.Д. Дендрологія: навчальний посібник. Львів: УкрДЛТУ, 2001. 152 с. Допоміжна: 1. Безлюбченко О.С. Планування і благоустрій міст: навчальний посібник. Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. Х.: ХНАМГ, 2013. 204 с. 2. Калініченко О.А. Декоративна дендрологія. К.: Вища школа, 2003. 199 с.