Дизайн промислових виробів, частина 2 (курсовий проект)

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.E.117
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: доцент Юрченко Ігор Андрійович, доцент Мільчевич Сергій Іванович.
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: •Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: 1.Самостійно аналізувати передпроектну ситуацію; 2. вміти досліджувати різного рівня складності передпроектні ситуації; 3. Знати основні категорії, засоби та методи проектної діяльності; 4. знати засади методики проектування виробу із змінною структурою; 5. Вміти розробляти проектну документацію; 6. використовувати отримані теоретичні знання та практичні навички в сфері дизайну промислових виробів;
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: Дизайн промислових виробів част.1 Основи ергономіки Пластанатомія, антропометрія Супутні і наступні навчальні дисципліни: Проектування, Дизайн ландшафту, Основи комплексного проектування у дизайні, Практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи •
Короткий зміст навчальної програми: Курс «Дизайн промислових виробів, частина 2» - один із складових комплексу фахової підготовки студентів спеціальності Дизайн (дизайн середовища) та розрахований на 1 семестр навчання. В загальному охоплює 90 годин і структурно включає в себе основну практичну і додаткову самостійну складову. В практичній частині курсу методично задаються основні підходи та етапи процесу дизайн-проектування: передпроектне дослідження, пошук ідей, робота над ескізною частиною проекту, створення робочої і презентаційно-проектної документації. Висвітлюються особливості дизайну виробів зі змінною структурою, ансамблю предметних форм зі змінною структурою, дизайн комплекту предметних форм, об’єднаних спільною образно-тематичною ідеєю. Визначається технічне завдання. Підбираються та аналізуються аналоги та прототипи. Відбувається пошук теми та визначається проектний образ виробу зі змінною структурою. Ескізний пошук проектної пропозиції. Виконується проектна документація до запроектованих виробів.
Методи та критерії оцінювання: Протягом семестру студент може набрати до 30 балів (поточні завдання). За курсовий проект максимальна кількість балів 70. Поточні завдання оцінюються у 10-15 балів в залежності від складності та здаються протягом семестру. Курсовий проект оцінюється як сума складових частин проекту.
Рекомендована література: 1. Азрикан Д.А. Методическая модель объекта дизайна. Техническая эстетика № 9, 1982. – с. 1 – 6. 2. Ашеров, А., Дизайн і Ергономіка. Термінологічний словник, НТМТ, 2009 Харків, –103 с. 3. Бойчук, О.,Свірко, В., Голобородько, В., Рубцов, А., Дизайнерська діяльність: екологічне проектування 2016, – УкрНДІ, Київ, 196 с. 4. Божко Ю.Г. Основы архитектоники и комбинаторики формообразования. - Х.: Вища шк. Изд-во при Харьк.ун-те, 1984. - 184 с. 5. Гордон Дж. Конструкции, или почему не ломаются вещи. - М., 1980, - 390 с. 6. Голобородько, В., Ергономіка для дизайнерів: підручник, ХДАДМ, Харків, 2012– 378 с. 7. Даниленко В.Я. Основи дизайну: Навч. посібник. - К.: ІЗМН, 1996. - 92с. 8. ДСТУ 3899-99. Дизайн і ергономіка. Терміни і визначення, Держстандарт України, Київ, 1999, 13с. 9. Даниленко, В., Дизайн України у світовому контексті художньо-проектної культури, ХДАДМ, Харків, 2005 –244 с. 10. Дизайн: очерки теории системного проектирования. Авт. кол.: Н.П. Валькова, Ю.А. Грабовенко, Е.Н. Лазарев, В.И. Михайленко / Под ред. Л.А. Соловьевой. – Л., Изд-во Ленингр. ун-та, 1983. – 185 с. 11. Дизайн. Иллюстрированный словарь-справочник, под ред. Минервина, Г. и Шимко, Т., Архитектура-С, Москва, 2004– 288 с. 12. Дизайнерська діяльність: стандарти і розцінки:довідково-методичний посібник, Свірко, В., Рубців А., Бойчук, О. та ін., ТОВ «Аграр Медіа Груп», Київ, 2013 –232 с. 13. Ергодизайн: основи методології і практики, Свірко, В., Голобородько, В., Рубцов, А та ін. . ТОВ «Школа», Київ, 2011 –270 с. 14. Лидвелл, У. Универсальные принципы дизайна, «Питер», СанктПетербург, 2012, – 272 с. 15. Методика художественного конструирования. - М.: ВНИИТЭ, 1983. - 165 с. 16. Мироненко, В., Иллюстрирований терминологический словарь-справочник (архитектура, дизайн, эргономика), БГТУ, Белгород, 2009–403 с. 17. Сидоренко В.Ф. Семкин В.В. Морфологическая трансформация как средство дизайна. // Техническая естетика, 1982, № 10. Стр.3 - 4. 18. Сомов Г.Ю. Гармонизация формообразующих линий: ВНИИТЭ, Техническая эстетика, 1972, № 12, с. 14-17 19. Сомов Ю.С. Композиция в технике. – М.: «Машиностроение», 1987. – 288 с. 20. Харьковская школа дизайна – опыт подготовки дизайнеров в ХХПИ. Методические материалы ВНИИТЭ, 1992. - С. 1–116. 21. Художественное конструирование. Проектирование и моделирование промышленных изделий: Учебн. Для студентов худлжественно-промышл. Вузов/Быков З.Н., Крюков Г.В., Минервин Г.Б. и др.; Под ред. З.Н. Быкова, Г.Б. Минервина. – Высш. Шк., 1986. – 239 с. 22. Шпара П.Е., Шпара И.П. Техническая естетика и основы художественного конструирования. – 3-е изд., перераб. И доп. – К.: Вища шк. Головное изд-во, 1989. – 247 с.