Типологічні основи проектування інтер'єрів

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.E.100
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: Д. арх., проф. Лінда Світлана Миколаївна Ст. викладач Щербаков Ігор Леонідович
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ПРНВ1.2. Вміти користуватись нормативно-довідковою літературою при проектуванні предметно просторового середовища. ПРНВ1.4. Застосовувати комплексний художньо-проектний підхід для створення цілісного образу предметно-просторового середовища. ПРНВ1.5. Вирішувати функціональні завдання з урахуванням властивостей матеріалів та конструктивних побудов, застосовувати новітні технології у створенні сучасного дизайн-продукту. ПРНВ1.7. Використовувати основні теоретичні та методологічні поняття і принципи у дизайні предметно-просторового середовища. ПРНВ1.8. Застосовувати набуті знання і розуміння предметної галузі та сфери професійної діяльності у практичних ситуаціях при виконанні робочих креслень і супровідної технічної документації а також під час презентації готових проектів. КОМ1. Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською); КОМ2. Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективно спілкування на професійному та соціальному рівнях. АіВ1.Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення. АіВ2. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих нових фахових знань. АіВ3. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики. АіВ4. Здатність популяризувати надбання національної та всесвітньої культурної спадщини, а також сприяти проявам патріотизму, національного самоусвідомлення та етнокультурної само-ідентифікації. АіВ5. Здатність формувати екологічну свідомість і культуру особистості, застосовувати екологічні принципи в житті та професійній діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: Проектування Типи будинків і архітектурні конструкції Проектування предметного середовища Супутні навчальні дисципліни: Проектування, частина 5 Дизайн ландшафту Основи комплексного проектування предметно-просторового середовища
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна «Типологічні основи проектування інтер’єрів» структурно розкриває основні положення щодо типології будівель за функціональними ознакам, ознайомлює з кількісними і якісними параметрами середовища життєдіяльності, створення якого є змістом архітектурного і дизайнерського проектування. Метою вивчення дисципліни «Типологічні основи проектування інтер’єрів» є навчання студентів типологічних особливостей поділу будівель та споруд; засвоєння вимог до проектування інтер’єрів будівель, що належать до різних типів; заохочення до застосування відповідних знань та умінь в практичній діяльності. Опанування студентами теорії з типології будівель сприяє вдосконаленню рівня знань про методи формування інтер’єрного середовища з високим рівнем комфортності для різних процесів життєдіяльності.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль: за виконання практичних завдань 40 балів Екзаменаційний контроль: 60 балів. Сума балів за всі види робіт становить загальну оцінку за семестр.
Рекомендована література: Лінда С.М., Моркляник О.І. Типологія громадських будівель і споруд: Підручник. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. - 348 с. Бойко Х. С. Типи будинків та архітектурні конструкції. Навчальний посібник. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 204 с. Грицюк Л. С., Лінда С. М., Якубовський В. Б. Проектування закладів харчування. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. — 184 с. Тімохін В.О., Шебек Н.М., Малік Т.В. Основи дизайну архітектурного середовища: Підручник. К.: Основа, 2010. –395 с. Neufert E., Neufert P. Architects' data. Wiley-Blackwell, 2002. - 648 p.