Передпроектний аналіз в інтер'єрі

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.E.104
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: канд. мист., доц. Юрченко І.А.
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Блок: Дизайн предметного середовища ПРНВ1.1. Розуміти важливість і значення проведення передпроектних досліджень, здійснення аналізу аналогів проектних вирішення та вміти використовувати здобуті результати в проектуванні. ПРНВ1.2. Вміти користуватись нормативно-довідковою літературою при проектуванні предметно просторового середовища. ПРНВ1.4. Застосовувати комплексний художньо-проектний підхід для створення цілісного образу предметно-просторового середовища. ПРНВ1.8. Застосовувати набуті знання і розуміння предметної галузі та сфери професійної діяльності у практичних ситуаціях при виконанні робочих креслень і супровідної технічної документації а також під час презентації готових проектів. Комунікація (КОМ): КОМ1. Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською). КОМ2. Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях. Автономія і відповідальність (АіВ): АіВ1. Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення. АіВ2. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих нових фахових знань. АіВ3. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики. АіВ4. Здатність популяризувати надбання національної та всесвітньої культурної спадщини, а також сприяти проявам патріотизму, національного самоусвідомлення та етнокультурної само-ідентифікації. АіВ5. Здатність формувати екологічну свідомість і культуру особистості, застосовувати екологічні принципи в житті та професійній діяльності. Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати: 1. Володіти сучасними науковими методами пізнання для вирішення професійних завдань, методами пошуку та узагальнення інформації. 2. Вміти вводити та опрацьовувати текстову, графічну та мультимедійну інформацію. 3. Володіти професійною термінологією. 4. Знати класифікацію об’єктів дизайну та основні принципи їх проектування . 5. Володіти навичками усної, письмової та візуальної презентації результатів передпроектних досліджень.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни Теорія та методика дизайну, Основи ергономіки дизайну інтер’єру, Основи наукових досліджень. Супутні і наступні навчальні дисципліни: Біоніка в дизайні предметно-просторового середовища, Виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи.
Короткий зміст навчальної програми: Курс «Передпроектний аналіз в інтер’єрі» розрахований на один семестр навчання (90 год.) і структурно включає теоретичну і практичну частини. В теоретичній частині курсу розглядаються основні види і етапи передпроектних досліджень. В практичній частині курсу проводиться аналіз, систематизація матеріалу дослідження. В якості об’єкту дослідження може бути обраний дизайн інтер’єрів громадських споруд, індивідуального житла, кав’ярень та ресторанних комплексів, дизайн виставкового обладнання, дизайн предметного наповнення окремих функціональних зон інтер’єрів та ін. З метою взаємозв’язку з профілюючими дисциплінами, студенту пропонується опрацювати методику передпроектного аналізу на суміжних курсових проектах. В основу дисципліни послідовно закладені теми теоретичних та практичних положень, що розкривають основні завдання передпроектних досліджень. Вивчення запропонованого курсу вимагає від студентів творчого підходу, орієнтує на самостійний пошук стратегій щодо виконання аналітичних завдань, визначених обраною темою дизайн-розробки, вимагає від них опрацювання додаткової літератури.
Методи та критерії оцінювання: Протягом семестру студент може набрати 40 балів за виконання чотирьох завдань та 60 балів на екзаменаційному контролі за проходження тестових запитань у ВНС Львівської політехніки Сума оцінок, отриманих студентом за вказані види виконаної навчальної роботи, становить підсумкову семестрову оцінку.
Рекомендована література: 1. Мазур О. В. Основи наукових досліджень : навч. посіб. для студ. вищих навч. заклад. / О. В. Мазур, О. В. Подвойська, С. В. Радецька. — Вінниця : Нова Книга, 2013. — 120 c. 2. Пилипчук М.І., Григор’єв А.С. Шостак В.В. Основи наукових досліджень: Підручник. Затверджено МОН. - К., 2007. – 160 с. 3. Даниленко В.Я. Дизайн: Підручник. – Харків: ХДАДМ, 2003. – 320 с. 4. Технічна естетика і дизайн: науково-технічний збірник. Вип. 1./ Відп. Ред. М.І. Яковлев. – К.: Віпол, 2001. – 176 с. 5.Важинський С.Е., Щербак Т.І. Методика та організація наукових досліджень: навчальний посібник. Суми. Сум. ДПУ, 2016. 260 с. 6.Корягін М., Чек В. Основи наукових досліджень: навчальний посібник. К.: Алерта. 2019. 492 с. 7.Основи методології та організації наукових досліджень: навчальний посібник. Під ред. А.Є. Конверського. К.: Центр учбової літератури, 2010.352 с. 8.Петрушенко В.Л Філософія і методологія науки: Навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. 184 с.