Проектування, частина 6 (курсовий проект)

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.O.84
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: Старший викладач Квасниця Роксоляна
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Результати навчання даної дисципліни деталізують такі програмні результати навчання: ПРН1. Застосовувати набуті знання і розуміння предметної області та сфери професійної діяльності у практичних ситуаціях. ПРН3. Збирати та аналізувати інформацію для обґрунтування дизайнерського проекту, застосовувати теорію і методику дизайну, фахову термінологію (за професійним спрямуванням), основи наукових досліджень. ПРН5. Розуміти і сумлінно виконувати свою частину роботи в команді; визначати пріоритети професійної діяльності. ПРН6. Усвідомлювати відповідальність за якість виконуваних робіт, забезпечувати виконання завдання на високому професійному рівні. ПРН7. Аналізувати, стилізувати, інтерпретувати та трансформувати об’єкти для розроблення художньо-проектних вирішень. ПРН10. Визначати функціональну та естетичну специфіку формотворчих засобів дизайну в комунікативному просторі. ПРН16. Враховувати властивості матеріалів та конструктивних побудов, застосовувати новітні технології у професійній діяльності. ПРН17. Застосовувати сучасне загальне та спеціалізоване програмне забезпечення у професійній діяльності (за спеціалізаціями). ПРН19. Розробляти та представляти результати роботи у професійному середовищі, розуміти етапи досягнення успіху в професійні кар’єрі, враховувати сучасні тенденції ринку праці, проводити дослідження ринку, обирати відповідну бізнес-модель розробляти бізнес-план професійної діяльності у сфері дизайну. КОМ1. Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською); КОМ2. Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективно спілкування на професійному та соціальному рівнях. АіВ1. Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення. АіВ2. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих нових фахових знань. АіВ3. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики. АіВ4. Здатність популяризувати надбання національної та всесвітньої культурної спадщини, а також сприяти проявам патріотизму, національного самоусвідомлення та етнокультурної само-ідентифікації. АіВ5. Здатність формувати екологічну свідомість і культуру особистості, застосовувати екологічні принципи в житті та професійній діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни Комп’ютерна графіка у дизайні візуальних комунікацій, частина 2 Дизайн промислових виробів Основи комплексного проектування у дизайні Супутні і наступні навчальні дисципліни Передпроектний аналіз в інтер’єрі Основи мультимедійного проектування Передпроектний аналіз у дизайні візуальних комунікацій
Короткий зміст навчальної програми: Навчальним планом з дисципліни “Проектування, частина 6” передбачено виконання курсового проекту. Мета курсового проекту – узагальнення та застосування набутих знань та навиків при виконанні дизайн-проекту, визначення ступеня готовності випускника до презентації та захисту дипломного проекту. Завдання виконується студентом самостійно під керівництвом викладача, а також керівника протягом визначеного терміну в одному семестрі згідно із завданням на основі знань та умінь, набутих з даної та суміжних дисциплін. Вимоги до графічної частини спеціальності «інтер’єр та обладнання» Робота з даної спеціальності виконується у двох напрямках: предметно-просторовий дизайн та предметний дизайн. У проекті за напрямком предметно-просторового дизайну основна увага приділяється розробці дизайну загального простору інтер’єру. В той час як у напрямку предметного дизайну основний наголос в роботі ставиться на розробці окремих елементів інтер’єру. Робота із спеціальності «Графічний дизайн» ведеться у таких напрямках як: «Дизайн друкованих видань», Спеціалізація «Мультимедійний дизайн», «Візуальні комунікації»
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль - 30 балів Курсовий проект - 70 балів Загальна сума балів за семестр – 100 балів
Рекомендована література: 1. Композиція друкованого видання. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу «Дизайн книги» для студентів V курсу, спеціальності 7.02020701 (8.02020701) «Дизайн». - Львів: Видавництво кафедри дизайну та основ архітектури, 2013. – 32 с. 2. Даниленко В.Я. Дизайн: Підручник. – Харків: ХДАДМ, 2003. – 320 с. 3. Бойко Х. С. Типи будинків та архітектурні конструкції. Навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. 196 с. 4. Мигаль С.П. Біоніка в дизайні просторово-предметного середовища. Навчальний посібник / С. П. Мигаль, І. А. Дида, Т. Є. Казанцева. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. 228 с. Формат 170 х 240 мм. М'яка обкладинка. 5. Мороз І.В. Структура дипломних, кваліфікаційних робіт та вимог до їх написання, оформлення та захисту. – К., 1997. – 56 с. 6. Лисенко О.Ю. Основи дизайну предметного середовища : методичні вказівки до практичних занять для студентів напряму «Дизайн» (2-й курс 1-й семестр) / О.Ю. Лисенко, Р.Я. Галишич. – Л. : Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2009. – 20 с. 7. Топилко С.І. Проектування предметного середовища : методичні вказівки до курсу «Проектування предметного середовища» для студентів ІІ курсу базового напряму 6.020207 «Дизайн» / С.І. Топилко, О.П. Олешко. – Л. : Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2013. – 32. 8. Лінда С.М. Архітектурне проектування громадських будівель і споруд: Навчальний посібник. С.М. Лінда, Львів : видавництво Нац. Університету «Львівська політехніка», 2010. 9. Проектування закладів харчування [Текст] : навч. посіб. / Л. С. Грицюк, С. М. Лінда, В. Б. Якубовський ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2012. — 184 с. — (Архітектура громадських споруд). —Бібліогр.: с. 169-170. — ISBN 978-617-607-292-8