Основи мультимедійного дизайну

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.E.118
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: Штець Віктор Олексійович, кандидат мистецтвознавства, доцент.
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ПРНВ2.1. Розуміти важливість і значення проведення передпроектних досліджень, здійснення аналіз у аналогів та вміти використовувати здобуті результати у дизайні візуальних комунікацій. ПРНВ2.3 Орієнтуватися в розмаїтті сучасних програмних та апаратних засобів, використовувати знання і навички роботи з фаховим комп’ютерним забезпеченням. ПРНВ2.4. Застосовувати комплекснийхудожньо-проектний підхід для створення цілісного образу об’єктів візуальних комунікацій. ПРНВ2.5. Вирішувати функціональні завданняз урахуванням властивостей матеріалів та особливостей конструктивних побудов, застосовувати новітні технології при створенні сучасного кінцевого продукту у дизайні візуальних комунікацій. ПРНВ2.6. Вміти будувати віртуальну інформаційну модель дляконкретного дизайн об'єкту а також виконувати моделі для поліграфії та мультимедійного просторуПРНВ2.8. Застосовувати набуті знання і розуміння предметної галузіта сфери професійної діяльності у практичних ситуаціях а також під час презентації готових проектів.КОМ1. Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською); КОМ2. Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективно спілкування на професійному та соціальному рівнях.АіВ1.Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення. АіВ2. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих нових фахових знань. АіВ3. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики. АіВ4. Здатність популяризувати надбання національної та всесвітньої культурної спадщини, а такожсприяти проявам патріотизму, національного самоусвідомлення та етнокультурної само-ідентифікації. АіВ5. Здатність формувати екологічну свідомість і культуру особистості, застосовувати екологічні принципи в житті та професійній діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Комп’ютерна графіка у дизайні візуальних комунікацій Проектування Кореквізити: Виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи
Короткий зміст навчальної програми: Курс «Основи мультимедійного дизайну» розрахований на один семестр вивчення, в загальному охоплює 90 годин і структурно включає лекційні та практичні заняття, а також самостійну роботу. Теоретична частина курсу охоплює матеріали, які висвітлюють ключові принципи мультимедійного дизайну в контексті проблематики та завдань дизайну візуальних комунікацій в предметно-просторовому середовищі; формування інтерактивного інформаційного простору; специфіку мультимедійних проектів та презентацій. У практичній частині курсу задаються методи та підходи до використання комп’ютерних технологій у дизайн-проектуванні; вияву функціональних особливостей візуально-звукового ряду, пошуку ідеї, формування ескізної пропозиції, роботи над об’єктом мультимедійного дизайну.
Методи та критерії оцінювання: Протягом семестру студент може набрати до 40 балів (15 балів – поточний контроль, 25 – за виконання тестових завдань у ВНС). На підсумковому контролі – максимально 60 балів. Для допуску до заліку студент повинен набрати за результатами поточного контролю не менше 25 балів. Залік з дисципліни «Основи мультимедійного дизайну» проводиться в усній формі. За усний захист роботи студент отримує 10 балів. Друга частина заліку передбачає мультимедійну презентацію роботи. Сума балів за поточний та підсумковий контроль формує оцінку за семестр (max 100 балів).
Рекомендована література: 1. Штець В.О. Основи мультимедійного дизайну. Електронний навчально-методичний комплекс, зареєстрований у ВНС НУ «Львівська політехніка». Методичні розробки Адреса розміщення: http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=9988. Номер та дата реєстрації Е41-205-53/2020 від 16.06.2020 р. 2. Аронов В. Теоретические концепции зарубежного дизайна. – М.: ВНИИТЄ, 1992. – 121с. 3. Бородаев Д. Информационное проектирование в веб-дизайне. Что єто такое и для чего оно нужно /Вісник Харківської Державної академії дизайну і мистецтв. – Х.: ХДАДМ, 2003. - №2. – С.58-64 4. Бородаев Д. Модульная сетка как композиционная основа веб-сайта / Вісник Харківської Державної академії дизайну і мистецтв. – Х.: ХДАДМ, 2004. - №5. – С.108-116 5. Брижаченко Н, Мультимедійний принцип формування інтерактивного предметно-просторового середовища. Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті, 7–12-7–12 6. Кірсанов Д. Веб-дизайн: книга Дмитрик Кірсанова. Монографія 7. Херлберт А. Сетка. Модульная система конструирования и производства газет,журналов и книг.-М.: Книга,1984.-106с. 8. Carter R., Day B., Meggs P., Typographic Design: Form and Communication. – NY: Van Nostrand Reinhold, 1993. – 278p. 9. Hollis R. Graphic Design. – London: Thames & Hudson world of art, 2001. – 232p.