Передпроектний аналіз у дизайні візуальних комунікацій

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.E.119
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: к.мист. Мельник О.Я. к.арх. Петровська Ю.Р.
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ПРНВ2.1. Розуміти важливість і значення проведення передпроектних досліджень, здійснення аналізу аналогів та вміти використовувати здобуті результати у дизайні візуальних комунікацій. ПРНВ2.2. Враховувати при створенні об’єктів візуальних комунікацій потреб всіх категорій споживачів. ПРНВ2.4. Застосовувати комплексний художньо-проектний підхід для створення цілісного образу об’єктів візуальних комунікацій. ПРНВ2.6. Вміти будувати віртуальну інформаційну модель для конкретного дизайн об'єкту а також виконувати моделі для поліграфії та мультимедійного простору ПРНВ2.8. Застосовувати набуті знання і розуміння предметної галузі та сфери професійної діяльності у практичних ситуаціях а також під час презентації готових проектів. КОМ1. Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською); КОМ2. Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективно спілкування на професійному та соціальному рівнях. АіВ1.Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення. АіВ2. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих нових фахових знань. АіВ3. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики. АіВ4. Здатність популяризувати надбання національної та всесвітньої культурної спадщини, а також сприяти проявам патріотизму, національного самоусвідомлення та етнокультурної само-ідентифікації. АіВ5. Здатність формувати екологічну свідомість і культуру особистості, застосовувати екологічні принципи в житті та професійній діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні дисципліни: Теорія та методика дизайну Проектування Основи наукових досліджень Суміжні дисципліни: Передпроектний аналіз в інтер'єрі Проектування
Короткий зміст навчальної програми: Курс “Передпроектний аналіз” розрахований на один семестр навчання, в загальному охоплює 90 год. і структурно включає в себе дві частини – теоретичну і практичну. В теоретичній частині курсу розглядаються основні види і етапи передпроектних досліджень, визначаються основні стадії опрацювання проектного матеріалу. В практичній частині курсу на практиці застосовуються набуті знання. В якості об’єкту дослідження може бути обраний будь-який виріб з галузі промислового дизайну або середовищний об'єкт. З метою зв’язку з профілюючими дисциплінами в якості варіанту дослідження студенту пропонується опрацювати методику передпроектного аналізу на курсовій роботі.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль 40 балів за виконання практичних завдань. Екзаменаційний контроль 60 балів.
Рекомендована література: 1. Мазур О. В. Основи наукових досліджень : навч. посіб. для студ. вищих навч. заклад. / О. В. Мазур, О. В. Подвойська, С. В. Радецька. — Вінниця : Нова Книга, 2013. — 120 c. 2. Пилипчук М.І., Григор’єв А.С. Шостак В.В. Основи наукових досліджень: Підручник. Затверджено МОН. - К., 2007. – 160 с. 3. Даниленко В.Я. Дизайн: Підручник. – Харків: ХДАДМ, 2003. – 320 с.