Практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.O.85
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: Кандидат мистецтвознавства, старший викладач Радомська Віолетта Радіонівна, асист. Гладчук Марта Юріївна
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Програмні результати навчання: ПРН1. Застосовувати набуті знання і розуміння предметної області та сфери професійної діяльності у практичних ситуаціях. ПРН2. Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами усно і письмово з професійних питань, формувати різні типи документів професійного спрямування згідно з вимогами культури усного і писемного мовлення. ПРН3. Збирати та аналізувати інформацію для обґрунтування дизайнерського проекту, застосовувати теорію і методику дизайну, фахову термінологію (за професійним спрямуванням), основи наукових досліджень. ПРН4. Визначати мету, завдання та етапи проектування. ПРН5. Розуміти і сумлінно виконувати свою частину роботи в команді; визначати пріоритети професійної діяльності. ПРН6. Усвідомлювати відповідальність за якість виконуваних робіт, забезпечувати виконання завдання на високому професійному рівні. ПРН7. Аналізувати, стилізувати, інтерпретувати та трансформувати об’єкти для розроблення художньо-проектних вирішень. ПРН8. Оцінювати об’єкт проектування, технологічні процеси в контексті проектного завдання, формувати художньо-проектну концепцію. ПРН9. Створювати об’єкти дизайну засобами проектно-графічного моделювання. ПРН10. Визначати функціональну та естетичну специфіку формотворчих засобів дизайну в комунікативному просторі. ПРН11. Розробляти композиційне вирішення об’єктів дизайну у відповідних техніках і матеріалах. ПРН12. Дотримуватися стандартів проектування та технологій виготовлення об’єктів дизайну у професійній діяльності. ПРН13. Знати надбання національної та всесвітньої культурно-мистецької спадщини, розвивати екокультуру засобами дизайну. ПРН14. Використовувати у професійній діяльності прояви української ментальності, історичної пам’яті, національної самоідентифікації та творчого самовираження; застосовувати історичний творчий досвід, а також успішні українські та зарубіжні художні практики. ПРН15. Розуміти українські етнокультурні традиції у стильових вирішеннях об’єктів дизайну, враховувати регіональні особливості етнодизайну у мистецьких практиках. ПРН16. Враховувати властивості матеріалів та конструктивних побудов, застосовувати новітні технології у професійній діяльності. ПРН17. Застосовувати сучасне загальне та спеціалізоване програмне забезпечення у професійній діяльності (за спеціалізаціями). ПРН18. Відображати морфологічні, стильові та кольоро-фактурні властивості об’єктів дизайну. ПРН19. Розробляти та представляти результати роботи у професійному середовищі, розуміти етапи досягнення успіху в професійні кар’єрі, враховувати сучасні тенденції ринку праці, проводити дослідження ринку, обирати відповідну бізнес-модель розробляти бізнес-план професійної діяльності у сфері дизайну. Результати навчання за професійним спрямуванням (ПРНВ): ПРНВ1.1. Розуміти важливість і значення проведення передпроектних досліджень, здійснення аналізу аналогів проектних вирішень та вміти використовувати здобуті результати в проектуванні. ПРНВ1.2. Вміти користуватись нормативно-довідковою літературою при проектуванні предметно просторового середовища. ПРНВ1.3. Орієнтуватися в розмаїтті сучасних програмних та апаратних засобів, використовувати знання і навички роботи з фаховим комп’ютерним забезпеченням. ПРНВ1.4. Застосовувати комплексний художньо-проектний підхід для створення цілісного образу предметно-просторового середовища. ПРНВ1.5. Вирішувати функціональні завдання з урахуванням властивостей матеріалів та конструктивних побудов, застосовувати новітні технології устворенні сучасного дизайн-продукту. ПРНВ1.6. Створювати дизайн середовища предметно-просторових комплексів, будівель і споруд та малих архітектурних форм у ландшафті. ПРНВ1.7. Використовувати основні теоретичні та методологічні поняття і принципи у дизайні предметно-просторового середовища. ПРНВ1.8. Застосовувати набуті знання і розуміння предметної галузі та сфери професійної діяльності у практичних ситуаціях при виконанні робочих креслень і супровідної технічної документації а також під час презентації готових проектів. ПРНВ2.1. Розуміти важливість і значення проведення передпроектних досліджень, здійснення аналізу аналогів та вміти використовувати здобуті результати у дизайні візуальних комунікацій. ПРНВ2.2. Враховувати при створенні об’єктів візуальних комунікацій потреб всіх категорій споживачів. ПРНВ2.3. Орієнтуватися в розмаїтті сучасних програмних та апаратних засобів, використовувати знання і навички роботи з фаховим комп’ютерним забезпеченням. ПРНВ2.4. Застосовувати комплексний художньо-проектний підхід для створення цілісного образу об’єктів візуальних комунікацій. ПРНВ2.5. Вирішувати функціональні завдання з урахуванням властивостей матеріалів та особливостей конструктивних побудов, застосовувати новітні технології при створенні сучасного кінцевого продукту у дизайні візуальних комунікацій. ПРНВ2.6. Вміти будувати віртуальну інформаційну модель для конкретного дизайн об'єкту а також виконувати моделі для поліграфії та мультимедійного простору ПРНВ2.7. Використовувати основні теоретичні та методологічні поняття і принципи у дизайні візуальних комунікацій. ПРНВ2.8. Застосовувати набуті знання і розуміння предметної галузі та сфери професійної діяльності у практичних ситуаціях а також під час презентації готових проектів. Комунікація: КОМ1. Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами (англійською,німецькою, італійською, французькою, іспанською); КОМ2. Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективно спілкування на професійному та соціальному рівнях. Автономія і відповідальність: АіВ1.Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення. АіВ2. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих нових фахових знань. АіВ3. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики. АіВ4. Здатність популяризувати надбання національної та всесвітньої культурної спадщини, а також сприяти проявам патріотизму, національного самоусвідомлення та етнокультурної само-ідентифікації. АіВ5. Здатність формувати екологічну свідомість і культуру особистості, застосовувати екологічні принципи в житті та професійній діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Основи охорони праці та безпеки життєдіяльності Дисципліна для вибору (6 кредитів) Дисципліна для вибору (6 кредитів) Кореквізити: Виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи
Короткий зміст навчальної програми: Навчальна дисципліна «Практика за темою кваліфікаційної бакалаврської роботи» є обов’язковим етапом завершення повного курсу навчання для студентів кафедри ДОА інституту ІАРД спеціальності 022 «Дизайн». Для успішного проходження практики студент зобов’язаний знайти виробничу базу, яка відповідає певній спеціалізації та темі дипломної роботи, завчасно подати та укласти з обраним підприємством(проектною фірмою) угоду для оформлення відповідних наказів на кафедрі. У випадку невчасного укладення угоди з підприємством, студент зобов’язаний проходити переддипломну практику за індивідуальними рекомендаціями закріпленого за групою керівника від навчального закладу, Інституту чи кафедри. Практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи пов’язана з отриманням практичного досвіду на профільній фірмі (підприємстві) за обраним напрямком згідно із спеціалізацією та тематикою бакалаврської роботи. Оскільки дисципліна «Практика за темою кваліфікаційної бакалаврської роботи» є обов’язковим предметом для студентів базового напряму 022 «Дизайн», студент повинен пройти цю практику і надати для заліку відповідні матеріали. Сегмент «Індивідуального завдання» включений в програму з метою надбання студентами під час практики вмінь та навичок самостійного розв’язання виробничих, наукових або організаційних завдань, зокрема виконання одного або декількох індивідуальних завдань за відсутності у студента укладеного договору з підприємством. Студентові керівник практики від ВНЗ надає завдання на базі кафедри, університету в контексті досліджуваного напрямку, спеціалізації та теми бакалаврської роботи. Такі завдання активізують діяльність студентів, збагачують їх світогляд, підвищують ініціативу та роблять проходження практики більш конструктивним і цілеспрямованим. Результати роботи, отримані студентом під час індивідуального завдання, можуть бути використані в дипломному проектуванні, для підготовки доповіді, публікації статті або для інших цілей за узгодженням з кафедрою, університетом та базою практики.
Методи та критерії оцінювання: Підсумковий контроль - захист роботи (100 %).
Рекомендована література: 1. Вимоги до організації та проведення усіх видів практики: метод. Вказівки для студентів спеціальності 040201 «Соціологія» освітньо- кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» / уклад.: В.Є. Савка, М.В. Школяр. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006. – 28 с. 2. Методичні вказівки до проходження архітектурно-ознайомчої практики для студентів спеціальності 6.092100 «Промислове та цивільне будівництво»/ уклад. Н.В. Іванова. – Харків: ХДТУБА, 2007. – 13 с. 3. Методичні вказівки до проходження виробничої технологічної практики для студентів спеціальності 6.0601020 «Архітектура»/ уклад.: Т.І. Каржинерова, І.В. Шумаков. – Харків: ХДТУБА, 2010. –10 с. 4. Методика проведення передпроектного аналізу(комплексне дослідження виробу, декорованого орнаментом): Методичні вказівки до навчальних дисциплін «Передпроектний аналіз» й «Дизайн промислових виробів» для студентів базового напряму 6.0202 «Мистецтво» / уклад.: І.А. Юрченко.– Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008. – 40 с. 5. Організація та проведення практики: методичні вказівки для проходження практики за темою дипломного проекту (ДП) та магістерської кваліфікаційної роботи (МКР) для студентів VI курсу, базового напряму 6. 020207 «Дизайн» овсітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст» та «магістр» / уклад.: В.Р. Радомська, З.Я. Сеньків, О.В. Мер’є. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008. – 24 с. 6. Программа производственной практики: специальность 070601.65 «Дизайн», форма обучения очная, квалификациям 01.Дизайнер(графический дизайн).– Смоленск: НОУВПО «Смоленский гуманитарный университет», факультет компютерных технологий, экономики и дизайна. – 2012. – 20 с. 7. Студентська наукова робота: метод. Вказівки для підготовки, виконання наукової роботи та участі у СНТК для студентів базового напряму «Архітектура», «Мистецтво», «Реставрація творів мистецтва» усіх спеціальностей Інститут архітектури/ уклад.: Ю.В. Ідак, Х.С. Бойко.– Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2013. – 32 с. Базова література: 1. Білуха М. Т.Основи наукових досліджень: підручник для студ. екон. спец. Вузів / М.Т. Білуха. – К.: Вища школа, 1997. – 271 с. 2. Документація. Звіти у сфері науки і техніки: структура і правила оформлення: ДСТУ 3008-95. – Введ. 23.02.95. – К.: Держстандарт України, 1995. – 38 с. 3. Лудченко А. А. Основы научных исследований : учеб. пособие / А.А. Лудченко, Я.А. Лудченко, Т.А. Примак; под. Ред. А.А. Лудченко. – К.: Знання, КОО, 2000. – 114 с. 4. Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України (зі змінами і доповненнями) Затверджено наказом Міністерства освіти України 8 квітня 1933р. № 93, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 квітня 1933р за № 35 / Вища освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання. Нормативний збірник / за заг. ред. М.Ф. Степана, Л.М. Горбунової. – К.: ФОРУМ, 2007. – Т. 2. – С.1111–1124.