Біоніка в дизайні предметно-просторового середовища

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.E.103
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: доцент Казанцева Тетяна Євгенівна
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Результати навчання даної дисципліни деталізують такі програмні результати навчання: ПРНВ1.4. Застосовувати комплексний художньо-проектний підхід для створення цілісного образу предметно-просторового середовища. ПРНВ1.5. Вирішувати функціональні завдання з урахуванням властивостей матеріалів та конструктивних побудов, застосовувати новітні технології у створенні сучасного дизайн-продукту. ПРНВ1.6. Створювати дизайн середовища предметно-просторових комплексів, будівель і споруд та малих архітектурних форм у ландшафті. Комунікація (КОМ) КОМ1. Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами (англійською, німецькою, італійською,французькою, іспанською); КОМ2. Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективно спілкування на професійному та соціальному рівнях. Автономія і відповідальність (АіВ) АіВ1.Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення. АіВ2. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих нових фахових знань. АіВЗ. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики. АіВ4. Здатність популяризувати надбання національної та всесвітньої культурної спадщини, а також сприяти проявам патріотизму, національного самоусвідомлення та етнокультурної само-ідентифікації. АіВ5. Здатність формувати екологічну свідомість і культуру особистості,застосовувати екологічні принципи в житті та професійній діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: • Дизайн ландшафту, • Дизайн предметного середовища, • Проектування, Кореквізити: • Виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи, • Проектування.
Короткий зміст навчальної програми: Зміст навчального модуля: охоплює теоретичні, методологічні та практичні основи біодизайну, зокрема 1) загальні положення біодизайну, природні форми, живі організми і структури як об’єкти дослідження, витоки та особливості становлення біодизайну, місце біодизайну в системі наук; 2) теоретичні та методологічні основи біодизайну просторово-предметного середовища, загальні засади його формування та предметного наповнення в контексті біоморфологічних, біомеханічних, біотектонічних форм і структур, органолептичних особливостей живих організмів, структуроутворюючих закономірностей і можливостей живої клітини та природних енергетичних ресурсів, а також засад біодизайну архітектурного середовища, біосинтезованої архітектури та ландшафтного дизайну; 3) практичні аспекти основ формотворення і проектування різноманітних об’єктів і систем біодизайну.
Методи та критерії оцінювання: • Поточні графічні та контрольні роботи (40%) • підсумковий контроль (60 %, контрольний захід, диференційований залік): письмово-усна форма (60%)
Рекомендована література: 1. Крижанівська Н.Я. Основи ландшафтного дизайну: Підручник. – К., 2009. 2. Мигаль С.П. Біоніка в дизайні просторово-предметного середовища. Навчальний посібник / С. П. Мигаль, І. А. Дида, Т. Є. Казанцева. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. 3. Михайленко В.Є. Основи біодизайну: Навч. посібник / В.Є. Михайленко, О.В. Кащенко. – К.: Каравела, 2011. 4. Голубець М.А. Середовищезнавство (інвайроментологія) / М.А. Голубець. – Львів: Компанія “Манускрипт”, 2010.