Живопис, рисунок, скульптура, частина 1

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.O.004
Кількість кредитів: 7.50
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: Асистент Понкало Соломія Ігорівна; Мер'є Ольга Валеріївна, кандидат архітектури, доцент кафедри ДОА ІАРД Громнюк Адріана Ігорівна, кандидат архітектури, старший викладач кафедри ДОА Знак Анна Володимирівна, кандидат архітектури, старший викладач кафедри ДОА
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: 1.Знати професійну термінологію, яка застосовується у процесі роботи над рисунком і живописом; 2.Виконати завдання з рисунку та живопису відповідно до завдань програми,володіти поетапним, послідовним процесом виконання; 3.Знати основні поняття та розуміти принципи побудови об’єкта, закони композиції, правила перспективи та теорію освітлення; 4.Освоїти закономірності лінійно-конструктивної побудови геометричних форм та побутових предметів, драперії,визначати пропорції об’єктів та надавати об’єму формам за допомогою світлотіні; 5.Вміти поєднувати практичні методи,різну техніку та стилістику графічних та малярських прийомів зображення формі предметів трьох вимірного простору на площині паперу. 6.Вміти закомпонувати в форматі листа окремі предмети чи натюрморт, розробляти ескізи, етюди на підготовчому етапі до роботи. 7. Виробити власну манеру виконання графічних та живописних творів. У результаті навчання здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі програмні результати навчання: ПРН1. Застосовувати набуті знання і розуміння предметної області та сфери професійної діяльності у практичних ситуаціях. ПРН7. Аналізувати, стилізувати, інтерпретувати та трансформувати об’єкти для розроблення художньопроектних вирішень. ПРН11. Розробляти композиційне вирішення об’єктів дизайну у відповідних техніках і матеріалах. ПРН13. Знати надбання національної та всесвітньої культурномистецької спадщини, розвивати екокультуру засобами дизайну. ПРН14. Використовувати у професійній діяльності прояви української ментальності, історичної пам’яті, національної самоідентифікації та творчого самовираження; застосовувати історичний творчий досвід, а також успішні українські та зарубіжні художні практики. ПРН18. Відображати морфологічні, стильові та кольорофактурні властивості об’єктів дизайну. КОМ1. Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською). КОМ2. Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях. АіВ1. Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення. АіВ2.Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих нових фахових знань. АіВ3.Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики. АіВ4. Здатність популяризувати надбання національної та всесвітньої культурної спадщини, а також сприяти проявам патріотизму, національного самоусвідомлення та етнокультурної самоідентифікації. АіВ5. Здатність формувати екологічну свідомість і культуру особистості, застосовувати екологічні принципи в житті та професійній діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Супутні і наступні дисципліни: -Композиція та формотворення в дизайні, ч. 1,ч.2 -Історія мистецтв, архітектури і дизайну ч.1, ч.2, ч.3, ч.4, ч.5 - Основи проектної та комп'ютерної графіки (КП), ч.1, ч.2 - Живопис, рисунок, скульптура, ч.2, ч.3, ч.4, ч.5, ч.6, ч.7 -Концептуальний дизайн (КП) - Мультимедійний дизайн - 3D моделювання
Короткий зміст навчальної програми: Лабораторні завдання: 1. Лінійно-конструктивний рисунок з геометричних тіл. 2. Натюрморт з простих геометричних тіл на бічне освітлення (ахроматична гама, гризайль). 3. Рисунок натюрморту з геометричних тіл на бічне освітлення. 4. Натюрморт зі складних геометричних тіл на бічне освітлення (змішана гама, поліхромія). 5. Рисунок каскадного натюрморту з складних геометричних тіл та предметів побуту на пряме освітлення. 6. Натюрморт з побутових предметів на бічне освітлення (грецька палітра, поліхромія). 7. Рисунок натюрморту з предметів побуту, драперій на передачу матеріальності предметів , бокове освітлення.
Методи та критерії оцінювання: Максимальна сумарна оцінка за аудиторні та самостійні (домашні) завдання становить 100 балів. . Розрахунок семестрової оцінки вираховується як середній бал за всі аудиторні та самостійні роботи.
Рекомендована література: Методичне забезпечення: 1. Академічний живопис натюрмортів: Методичні вказівки до виконання завдань з дисципліни «Живопис» / Укл. Я. Г. Шеремета. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007. – 24 с. – (Укр. Мовою). 2. Методичні вказівки до виконання завдань з основ курсу живопису «Живопис натюрморту» / Укл. Г.Ф. Кічула. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 1993. – 12с. (Укр мовою). 3. Методичні вказівки до виконання завдань «Пленерний живопис» з дисципліни «Живопис» / Укл. Я. Г. Шеремета. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2002. – 12 с. – (Укр. Мовою). 4. Методичні вказівки з курсової роботи «Рисунок, живопис, скульптура», «Рисунок» для студентів I-IV курсів / Укл. Б.Н. Скиба, О.Й. Лясковський. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003. – 72 с. –(Укр. Мовою). 5. Навчальні натюрморти: Методичні вказівки до виконання завдань з дисципліни «Живопис» / Укл. Я. Г. Шеремета. – Львів: Видавництво Державного університету «Львівська політехніка», 1994. – 15 с. – (Укр. Мовою). Рекомендована базова література: 1. Ли Н. Г. Основы учебного акадимического рисунка / Н. Г. Ли – М.: Эксмо-пресс, 2004. – 480 с. 2. Горбенко А.А. Акварельная живопись для архитекторов / А.А. Горбенко. – К : Будівельник, 1982. – 128 с. 3. Гребенюк Г.Є. Основи композиції та рисунок / Г.Є. Гребенюк. – К.:Техніка, 1997. – 221 с. 4. Линдин С.І. Пейзаж, натюрморт. (Альбом). – М.: 1983. 5. Первухин К. С. Этюды на природе. Калинин, 1959. 6. Куриляк Р.П. Наброски. Серия учебных пособий. Вып.1. /Роман Куриляк. – С.-Пб., ООО "Издательство "РОМУЛ", 2003. - 24 с.ил. 7. Пучков А.С.,Триселев А.В. Методика работы над натюрмортом . – М.: Просвещение, 1982. 8. Тихонов С.В. Рисунок : учеб. пособие для вузов / С.В. Тихонов, В.Г. Демьянов, В.Б. Подрезков. – М. : Стройиздат, 1983. – 296 с.9. 9. Сергеев А. Учебный натюрморт. – М.: Искусство, 1955. 10 . Шембель А.Ф. Основы рисунка: учеб. для проф. учеб. заведений. – М.: Высш. шк., 1994. – 159 с. 11. Ягодовская А.Т. О натюрморте. – М.: Сов. Художник, 1965. 12. Смирнов Г.Б., Унковский А.А. Рисунок и живопись пейзажа. – М.: 1975. 13. Смит Р. Настольная книга художника. Оборудование, материалы, процессы, техники / Рэй Смит. пер. с англ. В. А. Нефедова. – М. : "ООО-Изд. АСТ", 2004. – 384 с.