Живопис, рисунок, скульптура, частина 2

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.O.011
Кількість кредитів: 5.50
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: Ст.викладач Челомбітько Ольга Іванівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - Знати професійну термінологію, щодо процесу художньої творчості; - Знати питання конструкції, руху, пропорції, перспективи, передачі тону та кольору тональними співвідношеннями, світлотіні та фактури, композиції тощо; - Вміти усвідомлено бачити трьохмірну форму, логічно аналізувати її в просторі та грамотно зображати її на двомірній площині відповідними художньо-графічними засобами та технічними прийомами; вивчити різні ракурси освітлення та їх вплив на колір і тон. - Вміти на основі композиційних законів, правил перспективи, теорії освітлення реалістично та переконливо зображати дійсність; - Мати творчий підхід до самостійного пошуку їдей в поставлених конкретних практичних завданнях, формувати образне мислення і уявлення, розвивати почуття колориту,мистецьке чуття та естетичний смак та дальшої професійної діяльності. - Розкриття індивідуальних творчих здібностей та розширення художнього світогляду, напрацювання необхідних фахових знань і навиків, як основи для подальшої професійної діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: - живопис,рисунок, скульптура , частина 1, кореквізити: - Композиції та формотворення в дизайні, частина 2 - Історія мистецтва, архітектури і дизайну, частина 2
Короткий зміст навчальної програми: - Рисунок натюрморту з предметів побуту, драперій, елементів декоративного антуражу; - Рисунок натюрморту з архітектурною деталлю ( капітель, кронштейн, розета); - Рисунок драперії.
Методи та критерії оцінювання: Максимальна сумарна оцінка за аудиторні та самостійні (домашні) завдання становить 100 балів.
Рекомендована література: 1. Ли Н.Г. Основы учебного акадимического рисунка / Н. Г. Ли – М.: Эксмо-пресс, 2004. 2. Линдин С.І. Пейзаж, натюрморт. (Альбом). – М.: 1983. 3. Пучков А.С.,Триселев А.В. Методика работы над натюрмортом . – М.: Просвещение, 1982. 4. Тихонов С.В. Рисунок : учеб. пособие для вузов / С.В. Тихонов, В.Г. Демьянов, В.Б. Подрезков. – М. : Стройиздат, 1983. 5 . Шембель А.Ф. Основы рисунка: учеб. для проф. учеб. заведений. – М.: Высш. шк., 1994. 6. Ягодовская А.Т. О натюрморте. – М.: Сов. Художник, 1965. 7. Горбенко А.А. Акварельная живопись для архитекторов / А.А. Горбенко. – К : Будівельник, 1982. 8. Гребенюк Г.Є. Основи композиції та рисунок / Г.Є. Гребенюк. – К.:Техніка, 1997. 9. Розенблюм Е. Художник в дизайне. — М.: Искусство, 1974. 10. Сергеев А. Учебный натюрморт. – М.: Искусство, 1955. 11. Смит Р. Настольная книга художника. Оборудование, материалы, процессы, техники / Рэй Смит. пер. с англ. В. А. Нефедова. – М. : "ООО-Изд. АСТ", 2004.