Основи візуальних комунікацій і комп'ютерної графіки

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.O.016
Кількість кредитів: 3.50
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: Галишич Руслан Ярославович, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри ДОА; Квасниця Роксоляна Богданівна, ст. викл.; Мер'є Ольга Валеріївна, кандидат архітектури, доцент кафедри ДОА ІАРД
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Усвідомлювати базові теоретичні принципи і методи проектування графічних елементів в предметно-просторовому середовищі та в медіа просторі Розуміння основних засад проектування знаків в графічному дизайні. Доступность сприйняття та розуміння значення знакових систем всіма культурними, етнічними гендерними та віковими групами. знати головні типи та види знакових систем, які забезпечують візуальну комунікацію в суспільстві; знати психологічні стимули і мотивами цільової аудиторії, які визначають характер брендів та їх ідентифікацій; розуміти функціонування основних моделей знакових та просторових систем візуальної ідентифікації; закономірності поетапного і методичного ведення розробки знаків ідентифікації та навігації; вміти розробляти окремі елементи фірмового стиглою та знаки навігації; знати основи стилістичного пошуку знаків ідентифікації та навігації залежно від специфіки культурного та предметно-просторового середовища; усвідомлювати роль знакових структур у масовій культурі та конкретних просторових середовища природнім чи міських, для яких ідентифікація та орієнтація виступає головним проектним завданням. ПРН3. Збирати та аналізувати інформацію для обґрунтування дизайнерського проекту, застосовувати теорію і методику дизайну, фахову термінологію (за професійним спрямуванням), основи наукових досліджень. ПРН6. Усвідомлювати відповідальність за якість виконуваних робіт, забезпечувати виконання завдання на високому професійному рівні. ПРН9. Створювати об’єкти дизайну засобами проектно-графічного моделювання. ПРН10. Визначати функціональну та естетичну специфіку формотворчих засобів дизайну в комунікативному просторі. ПРН17. Застосовувати сучасне загальне та спеціалізоване програмне забезпечення у професійній діяльності (за спеціалізаціями). КОМ2. Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективно спілкування на професійному та соціальному рівнях. Автономія і відповідальність. АіВ1 Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення. АіВ3 Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: Живопис, рисунок, скульптура; Композиція та формотворення в дизайні; Основи проектної та комп’ютерної графіки, ч. 1, ч. 2; Історія мистецтва, архітектури і дизайну, ч. 1, ч. 2. Супутні і наступні навчальні дисципліни: Інтерактивний дизайн; Теорія комунікації в масовій культурі; 3D моделювання; Веб-дизайн; Мультимедійний дизайн.
Короткий зміст навчальної програми: Лекційній курс та практичні завдання з основ візуальних комунікацій дають уявлення про місце і роль дизайнера у розробці гармонійного візуального середовища, та навики дизайн-проектування знакових систем, що забезпечує якісну комунікацію поміж основними соціальними колами суспільства. Курс передбачає розширене вивчення теоретико-методичних підходів і концепцій в дизайні візуальних комунікацій: визначає їх як систему: поняття, погляди, теоретичні положення в галузі візуальних комунікацій; визначає суть візуального комунікативного феномену в природному, міському, архітектурному та медіа просторі, апелює на фактор творчості у проектних задумах - комунікаційну і художньо-образну ідею. Теоретичний курс містить теми , що висвітлюють структуру і композицію рекламного повідомлення; поняття змісту та форми рекламного повідомлення; кодування інформації рекламного повідомлення. Креатив в рекламі; когнітивні, аффективні, конативні та суггестивні аспекти рекламного впливу; символіку архетипів в рекламі; систему знаків, символів та образів у візуальній ідентифікації; художньо-образний та комунікаційний розгляд елементів фірмового стилю. Практична частину курсу містить цикл завдань, в яких розробляються графічні знаки, художньо-образне вирішення яких базується на композиціях в основі яких геометризація обмежених в кількості площинних плям, які за обрисом вписуються в елементарні геометричні форми, колористика – на основі ахроматичних та простих поліхромних поєднань. Рекомендована тематика: знаки ідентифікації, графічні образи, піктограми, що обслуговують міжнародні фестивалі, виставки та ярмарки, змагання, аеропорти, вокзали, магазини, супермаркети, транспорт, дитячі заклади. Вивчаються програми для комп’ютерної растрової та векторної графіки.
Методи та критерії оцінювання: Протягом семестру студент може набрати 100 балів за відповіді на питання теоретичного курсу та за виконання індивідуальних графічних завдань (аудиторна та самостійна робота). Теоретичний курс – 30%; практичні завдання – виконання індивідуальних додаткових шрифтових та асоціативно-образних графічних завдань – 10%; курсова графічна робота бренд бук зі знаками навігації – 60%.
Рекомендована література: Навчально-методичне забезпечення: 1. Василюк А., Мельникова Н. Комп’ютерна графіка. Львів : Видавництво «Львівська політехніка», 2016. 308 с. 2. Галишич Р. Я., Мер’є О. В. Типографіка : конспект лекцій для студентів V курсу базового напряму 6.0202 “Дизайн”, спеціальності 7 (8).02020701 “Дизайн” спеціалізації “Графічний дизайн” та студентів заочної форми навчання. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. 92 с. Рекомендована література Базова література: 1. Величко Н. В. Тенденції розвитку засобів візуальної комунікації в контексті дизайну книги. Вісник ХДАДМ. 2020. С. 5–13. 2. Веселовська Г. В., Ходакова В. Є. Комп’ютерна графіка : Навч. пос. К. : Кондор, 2015. 584 с. 3. Даниленко В. Я. Дизайн. Підручник. Харків : ХДАДМ, 2003. 320 с. 4. Дизайн систем візуальної інформації. Електронний посібник / О. В. Чемакіна, А. Л. Рубцов, В. О. Свірко, О. П. Олійник. Київ : УкрНДІ ДЕ, 2017. 191 с. 5. Козяр М. М., Фещук Ю. В., Парфенюк О. В. Комп’ютерна графіка: SolidWorks. Херсон : Олді+, 2018. 252 с. 6. Комп’ютерна графіка: навчальний посібник: в 2-х кн. Кн. 1. / Укладачі: Тотосько О. В., Микитишин А. Г., Стухляк П. Д. Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017. 304 с. 7. Патер Р. Політика дизайну. (Не зовсім) глобальний довідник із візуальної комунікації. Перекл. А. Беницький. К. : ArtHuss, 2021. 192 с. 8. Пічугін М. Ф., Канкін І. О., Воротніков В. В. Комп’ютерна графіка. К. : Центр навчальної літератури, 2019. 346 с. 9. Сухорукова Л. А. Дизайн візуальних комунікацій: основні поняття та особливості. Дизайн-освіта 2009: сучасна концепція дизайн-освіти України: зб. матеріалів міжнар. наук.-метод. конф. проф.-викл. cкладу і молодих учених в рамках V міжнар. форуму «Дизайн-освіта 2009», 27–29 квіт. 2009 р., Харків, Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв. Харків, 2009. С. 128–131. 10. Frascara J. Communication design: principles, methods, and practice. 2004. 68 p. 11. Jamieson, G. H. Visual communication: More Than Meets the Eye. Bristol: Intellect Books, 2007. 16 p. 12. Lester, P.-M. Visual communication: Images with Messages. Belmont, CA: Thomson Wadsworth, 2006. 13. Sless, D. Learning and visual communication. 1981. 187 p. 14. Smith, K.-L. Handbook of visual communication: theory, methods, and media. 2005. 123 p. 15. Wells W., Burnet J., Moriarty S. Advertising principles and practice. New Jersey, 1992. Допоміжна література: 1. Квіт С. Масові комунікації. Друге видання, виправлене і доповнене. К. : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2018. 352 с. 2. Компютерна графіка : конспект лекцій. Укл. Скиба О. П. Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2020. 88 с. 3. Компютерна графіка : конспект лекцій. Укл. Стадник Ю. А. Львів, 2020. 49 с. 4. Почепцов. Г. Г. Теорія комунікацій. К. : Спілка рекламістів України, 1996. 5. Синєпупова Н. Композиція: Тотальний контроль. К. : ArtHuss, 2019. 240 с. 6. Aakhus, M. Communication as Design. Communication Monographs 74 (1). 2007. 112–117. 7. Brabham, D. C.; Guth, K. L. The Deliberative Politics of the Consultative Layer: Participation Hopes and Communication as Design Values of Civic Tech Founders. Journal of Communication (en) 67 (4). 2017. 445–475.  8. Guth, K. L.; Brabham, D. C. Finding the diamond in the rough: Exploring communication and platform in crowdsourcing performance. Communication Monographs. 2017. 1–24.  9. Langenfelds, R. Visual design. Teame, 1997. 10. Leeuwen, T.-V. Reading images: the grammar of visual design. Routledge, 2006. P. 4. 11. Meggs, P. B. A history of graphic design. Michigan, Van Nostrand Reinhold, 1992. Munari, B. Design and visual communication. Chronicle Books, 2006. Munari, B., & Wollner, A. Visual Design 50 years. Cosac & Naify, 2003.