Основи ергономіки

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.O.018
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Архітектурне проектування
Лектор: д.арх., доц. Рочняк Юрій Альфредович, к.арх., доц. Дида Олександра Андріївна
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті навчання здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: 1. Розуміти роль ергономіки в дизайні елементів інтер’єру, як однієї із основоположних наук при формуванні житлового і робочого простору, 2. Використовувати ергономічні принципи при проектуванні предметного середовища 3. Знати основні поняття ергономіки та фізичні параметри людського тіла і вміти достусовувати до них запроєктовані. 4. Володіти фаховою термінологією. У результаті навчання здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі програмні результати навчання: РН1. Збирати та аналізувати інформацію для обґрунтування дизайнерського проекту, застосовувати теорію і методику дизайну, фахову термінологію (за професійним спрямуванням), основи наукових досліджень. РН2. Усвідомлювати відповідальність за якість виконуваних робіт, забезпечувати виконання завдання на високому професійному рівні. РН 3. Оцінювати об’єкт проектування, технологічні процеси в контексті проектного завдання, формувати художньо-проектну концепцію. РН 4. Визначати функціональну та естетичну специфіку формотворчих засобів дизайну в комунікативному просторі. РН 5. Дотримуватися стандартів проектування та технологій виготовлення об’єктів дизайну у професійній діяльності. РН 6. Враховувати властивості матеріалів та конструктивних побудов, застосовувати новітні технології у професійній діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни (пререквізити): - Композиція та формотворення в дизайні. - Основи проектной та комп’ютерної графіки. Супутні навчальні дисципліни (кореквізити): - Основи дизайну предметного середовища.
Короткий зміст навчальної програми: Курс «Основи ергономіки», який пропонується до уваги студентів і викладачів вищих навчальних закладів III та IV рівнів акредитації базових напрямів «Дизайн», дозволяє оволодіти сучасним методологічним і теоретичним інструментарієм для розуміння просторових ергономічних дизайнерських рішень. Дисципліна призначена для підготовки сучасного висококваліфікованого фахівця в галузі дизайну. Курс розрахований на один семестр навчання та охоплює 90 год. і структурно включає в себе дві частини – теоретичну і практичну. В теоретичній частині курсу розглядаються основні поняття ергономіки, характеристики людського тіла і особливості сприйняття та використання людиною середовища, а також специфіка використання ергономіки в процесі проектування предметного середовища. В практичній частині курсу проводиться аналіз, систематизація матерілу дослідження. Під час роботи на практичних заняттях студенти мають можливість ознайомитися з практичними аспектами застосуввання отриманих теоретичних знань. У дисципліні в логічній послідовності викладено основні поняття ергономіки та методи аналізу просторових ситуацій. Курс скерований на вивчення ергономічних проектних рішень, визначення проблем та невідповідностей в організації простору та сучасних підходів до їх вирішення. У змісті послідовно розкрито базові теми дисципліни. Усі розділи логічно взаємопов’язані. Практичні завдання дозволяють глибше зрозуміти методологію ергономічного підходу під час проектування предметно-просторового середовища і усвідомити важливість використання теоретичних знань і системного підходу під час практичного проектування. В дисципліні поєднано чіткість висвітлення матеріалу з різноманіттям застосувань. Це робить дисципліну актуальною основою для практичної проектної діяльності.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль: проведення вибіркового усного опитування на лекціях і практичних заняттях, оцінка активності на заняттях, перевірка практичних завдань, Оцінка є сумою набраних студентом балів за поточну роботу протягом семестру. Підсумковий контроль: тестовий контроль у ВНС НУЛП, диференційований залік. Протягом семестру студент може набрати 40 балів за виконання чотирьох завдань та 60 балів на підсумковому контролі за проходження тестових запитань у ВНС Львівської політехніки та складання усної компоненти. Сума оцінок, отриманих студентом за вказані види виконаної навчальної роботи, становить підсумкову семестрову оцінку.
Рекомендована література: Навчально-методичне забезпечення 1. Конспект лекцій «Основи ергономіки». Навчальне видання для студентів базового напряму «Мистецтво» / Укл.: Ю.А. Рочняк – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010. – 17 с. Рекомендована література Базова 1. Данчак І.О., Лінда С.М. Пристосування житлового середовища для потреб людей з обмеженими фізичними можливостями: Навчальний посібник. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2002. – 128 с. ISBN 966-553-249-9 2. Гервас О.Г. Ергономіка. Навчально-методичний посібник – Умань: видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2011. – 130с. Допоміжна 1. Тімохін В.О., Шебек Н.М., Малік Т.В. та ін. Основи дизайну архітектурного середовища. К.: КНУБА, 2010. 400 с. 2. Гнесь І.П. Багатоквартирне житло: тенденції еволюції. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. 652 с. 3. Лінда С.М., Моркляник О.І. Типологія громадських будівель і споруд: Підручник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. 348 с. 4. Сердюк С.М. Ергономічні питання проектування людино-машинних систем. Навчальний посібник – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 334с. Інформаційні ресурси 1. ДБН В.2.2-15:2019 Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення. https://dbn.co.ua/load/normativy/dbn/1-1-0-1 2. Порадник щодостворення доступного середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення 3. Порадник щодо створення доступного середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/17-presentation-2018/poradnuk.pdf