Філософія

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.O.022
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Філософія
Лектор: Д-р. філос. наук, проф. Повторева С.М.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Завдання вивчення дисципліни: Ознайомити студентів з ідеями та оригінальними текстами видатних представників світової та української філософії; зорієнтувати студентів щодо актуальних проблем сучасної філософії; сприяти засвоєнню студентами засобів філософського аналізу проблем людського життя та розвитку науки; продемонструвати глибоку спорідненість парадигм філософського мислення, наукової та художньої творчості. У результаті вивчення модуля студент повинен: знати: основні етапи розвитку світової та української філософії, провідну проблематику цих етапів та особливості інтелектуальних побудов світоглядних знань; знати видатних представників, як світової, так і української філософії, та їхні важливі ідеї; знати провідні проблеми сучасної філософії та орієнтуватись в їх змісті; знати значення основних філософських термінів. вміти: співставляти та аналізувати переваги та недоліки певних філософських позицій; вміти порівнювати частково наукові та філософські знання певних проблем; вміти опрацьовувати філософські тексти; вміти аналізувати проблеми сучасного життя та суспільства, використовуючи філософські поняття та категорій.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - Пререквізіт: історія світової та української культури. -Кореквізіт: соціологія.
Короткий зміст навчальної програми: Філософія як інтелектуальна форма освоєння світу людиною, Антична філософія, Філософія європейського середньовіччя та Відродження, Філософія Нового часу, Німецька класична філософія, Перехід від класичної філософії до некласичної, Сучасна некласична філософія, Історія української філософії, Проблема буття у філософії, Свідомість як філософська проблема, Пізнання: його структура та динаміка, Людина та її буття як предмет філософського осмислення, Філософія особистості, Філософія історії, Соціальна філософія, Культура і цивілізація
Методи та критерії оцінювання: Лекції, семінарські заняття, самостійна робота. - Поточний контроль (40%): усне опитування, виступи і доповіді на семінарах, тести. - Підсумковий контроль (60%): іспит.
Рекомендована література: 1. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. Навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів освіти ІІІ – ІV рівнів акредитації. – Львів, 2008. 2. Гусєв В.І. Західна філософія Нового часу. XVII-XVIII ст. – К., 2000. 3. Горський В.С. Історія української філософії. – К., 2001. 4. Скратон Р. Коротка історія новітньої філософії. – К., 1998. 5. Татаркевич Вл. Історія філософії. – Т.1-3. – Львів, 1998-1999. 6. Фюрст М., Тринкс Ю. Філософія. Пер. з нім. Вахтанґа Кебуладзе. Київ: ДУХ І ЛІТЕРА, Інститут релігійних наук св. Томи Аквінського, 2018. - 544 с. 7. Чижевський Дм. Нариси історії філософії на Україні. – К., 1991.