Матеріалознавство в проектуванні інтер'єрів

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.E.076
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Архітектурне проектування та інженерія
Лектор: к.т.н., доц. Бродський Микола Олександрович, к.т.н., доц. Гладишев Дмитро Геннадійович.
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ЗН 1. Застосувати комплексний художньо-проектний підхід для створення цілісного образу. ЗН 2. Виявляти сучасні знання і розуміння предметної галузі та сфери професійної діяльності та застосувати набуті знання у практичних ситуаціях. ЗН 5. Аналізувати та обробляти інформацію з різних джерел. ЗН 6. Застосовувати знання з композиції, розробляти формальні площинні, обємні та просторові композиції і виконувати їх у відповідних техніках та матеріалах. ЗН 7. Відображати морфологічні, стильові та кольоро-фактурні властивості об’єктів дизайну, застосовувати прийоми графічної подачі при вирішенні проектних завдань. ЗН 9. Застосовувати знання з історії мистецтв і дизайну у професійній діяльності, проваджувати український та зарубіжний дизайнерський досвід. ЗН 10. Здійснювати перед проектний аналіз і концептуальне обґрунтування дизайн-діяльності, використовуючи отримані теоретичні знання та практичні навички. ЗН 12. Застосовувати знання з ергономіки та художнього конструювання у професійній діяльності. УМ 3. Усвідомлювати важливість виконання своєї частини роботи в команді; визначати пріоритети професійної діяльності. АіВ 1. Дотримуватись морально-етичних норм, принципів і правил поведінки в сучасному суспільстві. АіВ 2. Трактувати формотворчі засоби дизайну як відображення історичних, економічних і технологічних етапів розвитку суспільства. АіВ 3. Володіти фаховою термінологією, теорією і методикою дизайну. АіВ 4. Розуміти вагому роль українських етномистецьких традицій у стильових вирішеннях об’єктів дизайну. АіВ 6. Формувати екологічну свідомість і культуру особистості, застосовувати екологічні принципи в житті та професійній діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: 1. Інженерна та проектна графіка 2. Історія мистецтва і архітектури Кореквітизи: 1. Основи дизайну предметного середовища 2. Типи будинків і архітектурні конструкції 3. Проектування інтер’єрів
Короткий зміст навчальної програми: Матеріали та вироби – класифікація та вимоги, їх властивості. Матеріали та вироби з природного каменю. Матеріали та вироби з деревини. Керамічні матеріали та вироби. Матеріали та вироби з мінеральних розплавів. Матеріали та вироби з металів. Штучні камені -матеріали та вироби на основі мінеральних зв’язних речовин. Залізобетонні конструкції та вироби. Матеріали та вироби на основі полімерів та інших високомолекулярних органічних речовин. Матеріали та вироби для зовнішнього оздоблення будинків та споруд. Матеріали та вироби для внутрішнього оздоблення будинків. Матеріали та вироби для влаштування підвісної стелі та підлоги. Матеріали для ландшафтної архітектури. Вироби і матеріали для будівництва шляхів, площ, хідників, огородження території та інше. Матеріали та технології декоративно-прикладного мистецтва. Прилади та вироби для систем водопостачання та каналізації,обігріву та охолодження, штучного освітлення. Автоматичні пристрої керування приладами будинку, охоронна та протипожежна сигналізації. . Матеріали майбутнього та нанотехнології.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (лабораторні роботи) – 40 балів, Підсумковий контроль (екзамен) – 60 балів. Всього – 100 балів.
Рекомендована література: 1. Пушкарьова К.К., Кочевих М. Матеріалознавство для архітекторів та дизайнерів. – Київ, Ліра, 2018р. 2. Боброва Т.Б. Основи матеріалознавства. – К., 2016. 3. Акунова Л.Ф., Крапинин В.А. Технология производства и декорирование художественных керамических изделий. – М., Высшая школа, 1984. 4. Ланцетти А.Г. и др. Изготовление художественного стекла. – М., Высшая школа, 1987. 5. Бакаев З.И. и др. Конструирование архитектурно-художественных изделий из метала. – М. Гос. издательство по архитектуре и градостроительству, 1950. 6. Иванова Л.А. и др. Развитие художественного и ювелирного литья. –Одесса, 2003. 7. Баранов П.И. и др. История применения драгоценных и поделочных камней. – Днепропетровск, 2002. 8. Нерейсне Н.Г. Художественные изделия из новых материалов. – М., Изобразительное искусство, 1975. 9. Велигочков Ю.Н. Монументально-декоративное исскуство в архитектуре Украины. – Киев. Будівельник, 1989. 10. Афтанділянц Є.Г., Зазимко О.В., Лопатько К.Г. Матеріалознавство. – К., 2020. 11. Байер В.Е. Материаловедение для архитекторов, реставраторов и дизайнеров. – М.: Астрель, 2005. 12. Викторов А.М., Викторова Л.А. Природный камень в архитектуре. – М., 1983. 13. Гінзбург В.П. Керамика в архитектуре. – М., 1983. 14. Лисенко Л.М. Дерево в архитектуре. – М., 1984. 15. Мардер А.П. Металл в архитектуре. – М., 1983. 16. Соловьев С.П., Динеева Ю.М. Стекло в архитектуре. – М., 1982. 17. Яшевич В.Б. Бетон и железобетон в архитектуре, - М., Стройизат, 1981. 18. Айпетров Д.П., Пластмассы в архитектуре. – М., Стройиздат, 1981. 19. Двойникова Е.С. Художественные работы по дереву. – М., Высшая школа. 1972. 20. Сысоева Н.И. Декоративные ткани в интерьере. – М., Легкая промышленность, 1966.

Матеріалознавство в проектуванні інтер'єрів (курсовий проект)

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.E.077
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: Франків Р. к. арх., доц.
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Після вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: - аналізувати проектне завдання і його дизайнерський потенціал; - вміти проводити перед-проектні дослідження, вивчати типологічно схожі зразки та давати їм фахову оцінку; - володіти навиками раціонального формування тривимірного простору, надавати йому художніх якостей узгоджених з контекстом; - знати нормативні параметри облаштування простору невеликого закладу харчування; - володіти досвідом варіативного проектування, вмінням порівнювати та обирати кращі зразки; - виконувати комплект проектних матеріалів, а саме креслень та демонстраційних візуалізацій; - володіти професійним понятійним і термінологічним апаратом та вміннями пояснити переваги свого проекту.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Композиція та формотворення у дизайні, ч.2 Основи проектної та комп’ютерної графіки, 2 Основи дизайну предметного середовища Основи дизайну предметного середовища КП Матеріалознавство у проектуванні інтер’єрів
Короткий зміст навчальної програми: Навчальна дисципліна «Матеріалознавство у проектуванні інтер’єрів (КП)» є складовою фахової підготовки студентів спеціальності Дизайн (дизайн середовища), яка в загальному охоплює 90 годин в яких структурно передбачена також самостійна робота. Дисципліна покликана вдосконалити практичні вміння у творення предметно-просторового середовища, надати досвід вирішення невеликого комплексного завдання. Важливою частиною предмету є застосування нормативної бази та державних стандартів, застосування знань з матеріалознавства і колористики. Гнучкі рамки завдання дають можливість використовувати командну роботу, підтримується експерименти з самодостатності та соціальної інклюзивності.
Методи та критерії оцінювання: Студент у відповідності до особливостей своєї індивідуальності може самостійно обирати стадії виконання проекту – починати з ідеї назви, образу, функції тощо. Тому порядок виконання поточних завдань має рекомендаційний характер, переслідуючи головну мету – повне виконання курсового проекту, який оцінюється у 100 балів. Для допуску до здачі курсового проекту студент не зобов’язаний здати поточні завдання. Кожна з частин роботи оцінюються у 5, 10 та 15 балів в залежності від складності. Курсовий проект оцінюється як сума складових частин проекту.
Рекомендована література: 1. Державні будівельні норми України. Будинки і споруди. Підприємства харчування (заклади ресторанного господарства) ДБН В.2.2-25:2009, - Київ: Мінрегіонбуд України, 2010. 2. Susan J. Slotkis. Foundation of interior design. London, Laurence King Publishing Ltd. 2006 3. Олійник О., Гнатюк Л., Чернявський В. Основи дизайну інтер’єру. Київ Національний авіаційний університет, 2011. 4. Даниленко В. Я. Дизайн: Підручник. – Харків: ХДАДМ, 2003. 5. Сьомка С., Антонович Є. Дизайн інтер’єру, меблів та обладнання. Підручник. Київ: Ліра – К, 2018 6. Ballast D. K. Interior Construction & Detailing for Designers and Architects, Fairfax: Professional Publications, 2007 7. Бойко Х. С. Типи будинків та архітектурні конструкції. Навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 204 с. 8. Норман Дональд А. Емоційний дизайн. Чому ми любимо (або ненавидимо) речі довкола нас, Київ: ArtHuss, 2019 9. Франків Р.Б., Янів А.Ю. Трансформація образоформуючої ролі декоративного освітлення в сучасному дизайні// Вісник харківської державної академії дизайну та мистецтв – Х.: ХДАДМ, 2011, №3. –С.82-84 10. Грицюк Л., Пекарчук О. Інтер'єр: альбом-посібник до лекц. курсів "Сучасні оздоблювальні матеріали та аксесуари в інтер'єрі", "Проектування елементів інтер'єру". Ч.ІІ - Львів : Львівська політехніка, 2011