Дизайн предметно-просторового середовища

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.E.078
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: к. арх. доц. Оконченко Ольга Михайлівна
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ПРНВ1.1. Розуміти важливість і значення проведення передпроектних досліджень, здійснення аналізу аналогів проектних вирішення та вміти використовувати здобуті результати в проектуванні. ПРНВ 1.3 Орієнтуватися в розмаїтті сучасних програмних та апаратних засобів, використовувати знання і навички роботи з фаховим комп'ютерним забезпеченням. ПРНВ1.4. Застосовувати комплексний художньо-проектний підхід для створення цілісного образу предметно просторового середови ПРНВ1.6. Створювати дизайн середовища предметно-просторових комплексів, будівель і споруд та малих архітектурних форм у ландшафті. КОМ1. Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською); КОМ2. Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективно спілкування на професійному та соціальному рівнях. АіВ1 Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення. АіВ1.Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення. АіВ2. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих нових фахових знань. АіВЗ. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики. АіВ4. Здатність популяризувати надбання національної та всесвітньої культурної спадщини, а також сприяти проявам патріотизму, національного самоусвідомлення та етнокультурної самоідентифікації. АіВ5. Здатність формувати екологічну свідомість і культуру особистості, застосовувати екологічні принципи в житті та професійній діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: • Основи дизайну предметного середовища • Основи ергономіки • Матеріалознавство в галузі дизайну кореквізити: • Проектування інтер'єрів • Концептуальний дизайн
Короткий зміст навчальної програми: Методична організація процесу архітектурно-дизайнерського проектування. Дизайн предметно-просторового середовища відкритого громадського простору міста. Об'єкти дизайн-діяльності з функціонально-естетичної організації відкритого громадського простору міста. Виконання передпроектного аналізу предметно-просторового середовища відкритого громадського простору міста (вулиці або площі) з пропозицією підвищення рівня комфортності середовища засобами дизайну. Виконання ескізної концепції багатофункційного елементу дизайну в урбаністичному середовищі. Дизайн житлового, навчального та ігрового предметно-просторового середовища. Виконання ескізної концепції дизайну огороджуючих поверхонь заданого приміщення з показом об’ємно-просторового вирішення меблів та обладнання у заданому приміщенні.
Методи та критерії оцінювання: • Методи діагностики знань: практична перевірка активності студента у процесі виконання завдань практичних занять, перевірка завершених завдань, заслуховування доповідей за результатами контрольної роботи, тестовий контроль засвоєння теоретичного матеріалу у віртуальному навчальному середовищі. • Критерії оцінювання: поточний контроль завдань 50%, підсумковий контроль (тестовий контроль і контрольної робота) - 50%.
Рекомендована література: 1. Лисенко О.Ю. Основи дизайну предметного середовища: Конспект лекцій для студентів ІІ курсу базового напряму 6.020207 „Дизайн” / Укл.: Лисенко О.Ю. – Львів: Растр, 2012 р. – 150 с. 2. Мигаль С.П. Біоніка в дизайні просторово-предметного середовища. Навчальний посібник / С. П. Мигаль, І. А. Дида, Т. Є. Казанцева. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 228 с. 3. Петришин Г.П. Архітектурне проектування: початковий курс. Підручник для студентів всіх спеціальностей базового напряму 6.1201 “Архітектура” / Г.П. Петришин, М.М. Обідняк. – Львів: Видавництво „РАСТР 7”, 2010. – 272 с. 4. Даниленко В.Я. Дизайн: Підручник. - Харків: ХДАДМ, 2003. - 320 с 5. Тімохін В.О., Шебек Н.М., Малік Т.В. та ін.. Основи дизайну архітектурного середовища.– К.: КНУБА, 2010 6. The Urban Design Reader. Edited ByMichael Larice, Elizabeth Macdonald. Pub. Location London Imprint Routledge. 2012. Pages660. DOIhttps://doi.org/10.4324/9780203094235 7. Urban Design Futures. Edited ByMalcolm Moor, Jon Rowland. Pub. Location London Imprint Routledge. 2006. DOIhttps://doi.org/10.4324/9780203601723 8. Fabrizio Ceschin, Idil Gaziulusoy. Design for Sustainability. A Multi-level Framework from Products to Socio-technical Systems. Pub. Location London Imprint Routledge. 2019. Pages186. DOIhttps://doi.org/10.4324/9780429456510 9. Place, Pedagogy and Play. Participation, Design and Research with Children. Edited ByMatluba Khan, Simon Bell, Jenny Wood. Pub. Location London Imprint Routledge. 2020. Pages248. DOIhttps://doi.org/10.4324/9780429023477