3D моделювання

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.O.060
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: Киселенко Марія Олександріівна Габрель Тарас Миколайович Проскуряков Олексій Вікторович Штець Віктор Олексійович
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: РН1. Збирати та аналізувати інформацію для обґрунтування дизайнерського проекту, застосовувати теорію і методику дизайну, фахову термінологію (за професійним спрямуванням), основи наукових досліджень. РН2 Визначати мету, завдання та етапи проектування. РН3. . Усвідомлювати відповідальність за якість виконуваних робіт, забезпечувати виконання завдання на високому професійному рівні РН 4. . Оцінювати об’єкт проектування, технологічні процеси в контексті проектного завдання, формувати художньо-проектну концепцію. РН 5. Створювати об’єкти дизайну засобами проектно-графічного моделювання. РН 6. Застосовувати сучасне загальне та спеціалізоване програмне забезпечення у професійній діяльності (за спеціалізаціями). РН 7. . Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською); РН 8. Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективно спілкування на професійному та соціальному рівнях. РН 9. Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення. РН 10. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих нових фахових знань. РН 11. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики. РН 12. Здатність популяризувати надбання національної та всесвітньої культурної спадщини, а також сприяти проявам патріотизму, національного самоусвідомлення та етнокультурної само- ідентифікації. РН 13 Здатність формувати екологічну свідомість і культуру особистості, застосовувати екологічні принципи в житті та професійній діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: -Живопис, рисунок, скульптура, частина1 -Живопис, рисунок, скульптура, частина2 -Живопис, рисунок, скульптура, частина 3 -Живопис, рисунок, скульптура, частина4 -Живопис, рисунок, скульптура, частина5 -Інтерактивний дизайн (КП) Супутні і наступні навчальні дисципліни: -Живопис, рисунок, скульптура, частина6 -Мультимедійний дизайн -Виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи -Практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи
Короткий зміст навчальної програми: Поглиблення, узагальнення і закріплення знань студентів у галузі 3D моделювання та застосування їх при вирішенні завдань. В основу практичних занять послідовно закладені теми, що розкривають основні закономірності процесу проектування цифрових об’єктів та середовищ. Метою виконання лабораторних завдань є формування комплексного цілісного розуміння принципів предметно-просторового моделювання у віртуальному тривимірному середовищі, текстурування, візуалізації та анімації для отримання зображень професійного рівня, а також регулярна практика використання отриманих знань у виконанні поточних завдань. Мета лекційних занять – сформувати у студентів основи знань у галузі 3D дизайну , а також визначити та окреслити подальший напрям, основний зміст усіх видів практичних занять та самостійної роботи студентів протягом семестру. Мета лабораторних занять – поглиблення, узагальнення і закріплення знань студентів з навчальної дисципліни «3D моделювання» та застосування їх при вирішенні завдань. В основу лабораторних завдань послідовно закладені допоміжні теми, що розкривають основні закономірності процесу проектування цифрових об’єктів та середовищ. Теми для робіт задаються на вибр, але перевага надається соціально важливим темам.
Методи та критерії оцінювання: Визначення рівня знань студентів здійснюється такими методами поточного контролю: контроль поточних завдань та самостійної роботи студента. Поточний контроль здійснюється під час навчання і дає можливість визначити ступінь сформованості знань, умінь, навичок студентів, крім того стимулює відповідальність студентів за підготовку до кожного заняття. Залік є обов’язковою підсумковою формою контролю, яка дає змогу оцінити системне засвоєння навчального матеріалу і не може бути зведена до рівня поточних форм контролю. Протягом семестру студент може набрати до 30 балів. На заліку – максимально 70 балів. Для допуску до заліку студент повинен набрати за результатами поточного контролю не менше 20 балів. Протягом семестру студент може набрати до 30 балів (поточний контроль – за виконання графічних робіт). На заліку – максимально 70 балів. Для допуску до заліку студент повинен набрати за результатами поточного контролю не менше 10 балів. Залік передбачає захист курсової роботи, за яку можна набрати максимально 70 балів. Практична робота оцінюється за наступними критеріями: відповідність поставленому завданню, оригінальність та новизна у вирішенні завдання, творчий індивідуальний підхід; цілісність загальної композиції; оригінальність авторської пластичної мови при створенні ілюстративного ряду; читабельність, відповідність нормам. Доцільність та оригінальність складових елементів , продумана організація , продемонстроване володіння відповідними 3D редакторами.
Рекомендована література: 1. Digital Modeling 1st Edition by William Vaughan – June 20, 2020 2. Light for Visual Artists Second Edition: Understanding and Using Light in Art & Design Paperback – July 16, 2019 by Richard Yot 3. Lighting for Animation: The Art of Visual Storytelling 1st Edition by Jasmine Katatikarn , Michael Tanzillo – May 16, 2021