Проектування інтер'єрів, частина 2

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.E.082
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: Кандидат архітектури, доцент Бойко Христина Степанівна
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті навчання здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: 1. Розуміти просторово-конструктивну структуру різних типів будівель. 2. Володіти основними відомостями про будівлі і споруди. 3. Знати основні архітектурно-конструктивні елементи, що визначають структуру будинку, розуміти їх функціональне призначення. 4. Вміти читати архітектурно-будівельні креслення. 5. Вміти запроектувати сучасний інтер’єр із розумінням всіх структурних елементів та у відповідності до функціональних вимог. 6. Володіти фаховою термінологією. У результаті навчання здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі програмні результати навчання: РН1. Розуміти важливість і значення проведення передпроектних досліджень, здійснення аналізу аналогів проектних вирішень та вміти використовувати здобуті результати в проектуванні. РН2. Вміти користуватись нормативно-довідковою літературою при проектуванні предметно-просторового середовища. РН3. Орієнтуватися в розмаїтті сучасних програмних та апаратних засобів, використовувати знання і навички роботи з фаховим комп’ютерним забезпеченням. РН4. Застосовувати комплексний художньо-проектний підхід для створення цілісного образу предметно-просторового середовища РН5. Використовувати основні теоретичні та методологічні поняття і принципи у дизайні предметно-просторового середовища. РН6. Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською). РН7. Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях. РН8. Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення. РН9. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих нових фахових знань. РН10. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики. РН11. Здатність популяризувати надбання національної та всесвітньої культурної спадщини, а також сприяти проявам патріотизму, національного самоусвідомлення та етнокультурної само-ідентифікації. РН12. Здатність формувати екологічну свідомість і культуру особистості, застосувавши екологічні принципи в житті та професійній діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни 1. Основи дизайну предметного середовища 2. Основи ергономіки 3. Матеріалознавство у проектуванні інтер’єрів Супутні і наступні навчальні дисципліни 1. Ландшафтний дизайн 2. Стилістика в інтер’єрі 3. Проектування інтер’єрів, частина.3
Короткий зміст навчальної програми: Навчальна дисципліна «Проектування інтер’єрів, частина 2» є однією з вибіркових дисциплін професійної підготовки студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, бакалавр спеціальності «Дизайн». Метою викладання дисципліни є ознайомлення студентів з архітектурно-конструктивною структурою споруди як системи, основними конструктивними елементами будівель, а також професійна підготовка студента-дизайнера до розуміння конструктивних основ проектування інтер’єрів різного функціонального призначення. Лекційні заняття – 30 год. (денна форма навчання) Назви тем лекційних занять 1. Архітектура і конструкція. Терміни і визначення. 2. Основні відомості про будівлі та споруди. 3. Громадські будівлі. Нормативні основи проектування громадських будівель. 4. Житлове будівництво. 5. Типологічні засади архітектурно-планувальної структури соціального та комерційного житла. 6. Промислові будівлі і споруди. Основні відомості. 7. Висотне будівництво. 8. Архітектура народного житла в Україні. Основні відомості. 9. Основи кліматології та мікроклімату приміщень. Основи архітектурної акустики та світлотехніки. Будівельна фізика і житловий комфорт. 10. Вимоги до будівель та їх класифікація. 11. Основні поняття про архітектурно- конструктивну структуру споруди. 12. Конструктивні схеми будівель. Основи проектування. 13. Конструктивні елементи будівлі. Фундаменти. 14. Конструктивні елементи будівлі. Стіни. Перекриття. Стелі. Підлоги. 15. Конструктивні елементи будівлі. Дахи. Покрівлі. Суміщені дахи. Будівлі із просторовими покриттями. 16. Конструктивні елементи будівлі. Вікна. Двері. Сходи. Практичні заняття – 30 год. (денна форма навчання) Назви тем практичних занять 1 Архітектура і конструкція. Загальна термінологія. 2 Основні відомості про будівлі та споруди. 3. Нормативні основи проектування. Громадські будівлі. 4. Нормативні основи проектування. Житлові будівлі. 5. Індивідуальний однородинний житловий будинок. 6. Промислові будівлі і споруди. 7. Нормативні основи проектування. Висотні будівлі. 8. Концепції у проектуванні індивідуального житла. 9. Схема функціонального зонування території. 10. Дизайн-коцепція фасадів 11. Побудова повздовжнього та/або поперечного розрізів. 12. Конструктивні елементи будівлі. 13. Конструктивні елементи будівлі. 14. Конструктивні елементи будівлі. 15. Конструктивні елементи будівлі. 16. Візуалізація. Масштаб.
Методи та критерії оцінювання: Розподіл балів у 100-бальній шкалі Поточний контроль Завдання: Тестування – max 30 Завдання: «Проектна пропозиція» – max 30 Завдання: Доповідь-захист – max 10 Підсумковий контроль Екзамен – max 30 Порядок та критерії виставляння балів та оцінок Види завдань бали Завдання: Тестування Обрати правильні відповіді із запропонованих варіантів тестів. Обсяг – 16 тем х 10 тестів. Критерії оцінки: • правильна відповідь; 30 Завдання: «Проектна пропозиція» Представити своє концептуальне вирішення об’єкту предметно-просторового середовища, пояснити архітектурно-просторову структуру та основні конструктивні елементи. Критерії оцінки: • чітке розуміння основних конструктивних елементів та їх функції; • розуміння архітектурного креслення (план, фасади, розріз, план даху, візуалізація об’єкту, масштаб); • обґрунтувати пропозицію свого варіанту концептуального вирішення та пояснити вибір основних матеріалів. 30 Завдання: Доповідь Дати коротку характеристику об’єкту, пояснити концепцію проектної пропозиції. Обсяг – 5-7 хвилин. Критерії оцінки: • розкриття змісту проектної пропозиції; • розуміння та володіння основною фаховою термінологією; • характер усного виступу, відповіді на запитання 10
Рекомендована література: Базова 1. Бойко Х. С. Типи будинків та архітектурні конструкції: навчальний посібник/ Х. С. Бойко. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2021. – 224 c. 2. Гнесь І.П. та ін. Однородинний житловий будинок: Навч. посібник/ І.П. Гнесь, Р.А. Рудик, І.В. Якубовський – Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2007.- 112 с. 3. Гнесь І. П. Багатоквартирне житло: тенденції еволюції. Монографія. Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2013. - 652 с. 4. Даниленко В.Я. Дизайн: Підручник.-Харків: ХДАДМ, 2003.-320 с. 5. Лінда С.М. Архітектурне проектування громадських будівель і споруд: Навчальний посібник. Друге видання, виправлене і доповнене. - Львів: Вид-во Національного університету „Львівська політехніка”, 2013. – 644 с. 6. Лінда С. М., Моркляник О. І. Типологія громадських будівель і споруд Львів: Підручник. – Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 348 с. 7. Шимко В.Т. Архитектурно-дизайнерское проектирование: Учебное пособие.- М.: Архитектура, 2004.- 296 с. Допоміжна 1. Нойферт П., Нефф Л. Проектирование и строительство. Дом, квартира, сад: Перевод с нем. – Третье изд., перераб. и дополн.: – М.: Изд-во “Архитектура-С”, 2010. – 264 с. 2. Уайт Э., Робертсон Б. Архитектура. Формы, конструкции, детали. Иллюстрированный справочник. – М.: АСТ, Астрель, 2005. – 112 с. 3. Пашковский В и др. Архитектурное проектирование жилых зданий. Учебное пособие. М.: Архитектура - С, 2016. 488 с. Інформаційні ресурси 1. Електронний навчально-методичний комплекс «Проектування інтер’єрів, частина 2» для студентів Інституту архітектури першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 022 «Дизайн», укладач - доц., к. арх. Бойко Х.С. Адреса інформаційного ресурсу у Віртуальному середовищі Львівської політехніки: https://vns.lpnu.ua/user/view.php?id=8044&course=13601 2. ДБНУ А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво». – К.: Мінрегіон України, 2014. https://dbn.co.ua/load/normativy/dbn/dbn_a_2_2_3_2014/1-1-0-1168 3. ДБНУ Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій». – К.: Мінрегіон України, 2019. https://dbn.co.ua/load/normativy/dbn/b_2_2_12/1-1-0-1802 4. ДБНУ В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об`єктів будівництва. Загальні вимоги». – К.: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, 2017. http://dreamdim.ua/wp-content/uploads/2018/08/DBN-V.1.1-7-2016.pdf 5. ДБНУ В.2.2-9:2018 «Громадські будинки та споруди. Основні положення». – К.: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, 2019. https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2019/03/V229-2018.pdf 6. ДБНУ В.2.2-15:2019 «Житлові будинки. Основні положення». – К.: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, 2019. https://dbn.co.ua/load/normativy/dbn/dbn_v_2_2_15_2015_zhitlovi_budinki_osnovni_polozhennja/1-1-0-1184 7. ДБНУ В.2.2-41:2019 «Висотні будівлі. Основні положення». – К.: Мінрегіон України, 2019. https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2019/10/V2241-2019.pdf 8. Державний Класифікатор України (ДК БС) 018-2000 «Державний класифікатор будівель та споруд». – К.: Держстандарт України, 2000. https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va507565-00#Text 9. http://z500.com.ua/ua/; https://ua.dom4m.com.ua; https://eurohouse.ua/ua; https://chproekt.com.ua; https://www.archon.com.ua; https://www.archeton.pl; https://pracownia-projekty.dom.pl; https://www.extradom.pl;https://www.domywstylu.pl; https://lipinscy.pl; https://www.dobredomy.pl; https://archello.com/

Проектування інтер'єрів, частина 2 (курсовий проект)

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.E.053
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: доц. Франків Р.Б. доц. Петровська Ю.Р. ст викл. СеньківЗ.Я. ст. викл. Щербаков І.Л.
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ПРНВ1.1. Розуміти важливість і значення проведення передпроектних досліджень, здійснення аналізу аналогів проектних вирішення та вміти використовувати здобуті результати в проектуванні. ПРНВ1.2. Вміти користуватись нормативно-довідковою літературою при проектуванні предметно просторового середовища. ПРНВ 1.3 Орієнтуватися в розмаїтті сучасних програмних та апаратних засобів, використовувати знання і навички роботи з фаховим комп’ютерним забезпеченням. ПРНВ1.4. Застосовувати комплексний художньо-проектний підхід для створення цілісного образу предметно-просторового середовища. ПРНВ1.5. Вирішувати функціональні завдання з урахуванням властивостей матеріалів та конструктивних побудов, застосовувати новітні технології у створенні сучасного дизайнпродукту. ПРНВ1.8. Застосовувати набуті знання і розуміння предметної галузі та сфери професійної діяльності у практичних ситуаціях при виконанні робочих креслень і супровідної технічної документації а також під час презентації готових проектів. КОМ1. Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською); КОМ2. Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективно спілкування на професійному та соціальному рівнях. АіВ1. Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення. АіВ2. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих нових фахових знань. АіВ3. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики. АіВ4. Здатність популяризувати надбання національної та всесвітньої культурної спадщини, а також сприяти проявам патріотизму, національного самоусвідомлення та етнокультурної само-ідентифікації. АіВ5. Здатність формувати екологічну свідомість і культуру особистості, застосовувати екологічні принципи в житті та професійній діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні дисципліни: Основи ергономіки Проектування, частина 1 (КП) Основи дизайну предметного середовища Супутні дисципліни: Ландшафтний дизайн Проектування, частина 2
Короткий зміст навчальної програми: Навчальна дисципліна «Проектування інтер’єрів, частина 2 (КП)» є складовою фахової підготовки студентів спеціальності «Дизайн», яка в загальному охоплює 120 годин у 6-му семестрі та містить теоретичну та практичну складову в межах роботи над курсовим проектом. Дисципліна покликана вдосконалити практичні вміння у створенні предметно-просторового середовища, надати досвід вирішення невеликого комплексного завдання із вписанням об’єкту у відповідний ландшафт. Студенти ознайомлюються з історією, сучасним досвідом та прогресивними ідеями у проектуванні готельних комплексів котеджного типу, плануванні внутрішнього середовища, дизайну інтер’єрів та моделюванні ландшафтного середовища навколо об’єкта.
Методи та критерії оцінювання: Оцінка роботи студента відбувається як на рівні виконання поточних завдань, на різних етапах виконання, так і курсового проекту загалом. В підсумку, формою контролю, яка дає змогу оцінити засвоєння навчального теоретичного та практичного матеріалу студентом є залік. Підсумкова курсова робота передбачає наявність чіткого переліку проектних матеріалів та критеріїв їх оцінки. За виконання курсового проекту протягом семестру студент може отримати максимально 100 балів.
Рекомендована література: 1. Бойко Х. С. Типи будинків та архітектурні конструкції. Навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2021. 224 с. 2. ДБН В.2.2-15:2019 Житлові будинки. Основні положення. 3. Мигаль С.П., Дида І.А., Казанцева Т.Є. Біоніка в дизайні просторово-предметного середовища: Навчальний посібник. Видавництво Львівської політехніки. Львів, 2022. 228 с. 3. Кучерявий В.П. Озеленення населених міст: Підручник. Львів: Світ, 2005. 456 с. 4. Пушкар В.В. Ландшафтна архітектура і дизайн, фітодизайн, садово-паркове будівництво, паркознавство, декоративне рослинництво: словник-довідник термінів. К.: НАКККіМ, 2014. 298 с. 5. Крижановська Н.Я. Основи ландшафтної архітектури та дизайну: підручник. Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М.Бекетова. Харків: ХНУМГ ім. О.М.Бекетова, 2019. 348 с.