Концептуальний дизайн (курсовий проект)

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.E.086
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: Галишич Руслан Ярославович, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри ДОА
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Розуміти основні ідеї розвитку масової культури та масового мистецтва, техніко-технологічного надбання людства. Усвідомлювати соціальну та техніко-технологічну взаємодію, досвід, процеси та стратегії, які вкупі визначають концептуальний характер дизайну. Це передбачає розуміння потреб людей і способів їх задоволення за допомогою продуктів, послуг і процесів. Знати концептуальне тлумачення знаків символів у філософському, семантичному та техніко-технологічному контекстах. Визначати предметну область та її соціальні та технологічні потреби , в межах якої ведеться проектна робота. Усвідомлювати психологічні фактори, що впливають на ефективну візуальну комунікацію та на творення предметів та предметних комплексів. Вміти оцінювати конкретну когнітивну ситуацію, в межах актуального проектного завдання, і виокремлювати лише такі риси та мотиви для майбутнього дизайну, які є змістовними «тут і зараз» і спроможні кардинально змінити підхід та ефективність у візуальній комунікації чи у формуванні предметів та їх формотворення. Студент має знати головні види концептуального дизайну, його залежність від фактора візуальних й вербальних комунікацій, культурних контекстів, природного та штучного середовища. Робити пошуки дизайн-ідей на рівні ескізного проектування у галузі поліграфії, реклами, мультимедії, індустріальних виробів, меблів, експозиційного та торгівельного обладнання. Оцінювати об’єкти концептуального дизайну з позиції його економічної ефективності та гуманітарного блага та рівня естетичного вирішення. ПРНВ2.1. Розуміти важливість і значення проведення передпроектних досліджень, здійснення аналізу аналогів та вміти використовувати здобуті результати у дизайні візуальних комунікацій. ПРНВ2.3 Орієнтуватися в розмаїтті сучасних програмних та апаратних засобів, використовувати знання і навички роботи з фаховим комп’ютерним забезпеченням. ПРНВ2.4. Застосовувати комплексний художньо-проектний підхід для створення цілісного образу об’єктів візуальних комунікацій. ПРНВ2.7. Використовувати основні теоретичні та методологічні поняття і принципи у дизайні візуальних комунікацій. ПРНВ2.8. Застосовувати набуті знання і розуміння предметної галузі та сфери професійної діяльності у практичних ситуаціях а також під час презентації готових проектів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Дизайн реклами і копірайтинг; Основи дизайну візуальних комунікацій; Рисунок, живопис, частина 1, 2; Основи композиції і формотворення, частина 1, 2; Історія мистецтва, архітектури і дизайну, частина 1,2;
Короткий зміст навчальної програми: Концептуальний дизайн виражає суть головної ідеї спілкування чи предмету, що є в основі художнього проектування, його формотворення та візуалізації. Об’єктом вивчення курсу є нові концепції формуванні знакової, образної та символічної структури візуальної комунікації в масовій культурі та засади художнього проектування предметних комплексів на концептуальному рівні. Розглядаються способи втілення інноваційних гуманітарних та науково-технічних гіпотез у сферу візуальних комунікацій, предметного та мультимедійного дизайну. У програмі надано класифікацію креативу, а саме: у дизайні візуально-комунікаційних, мультимедійних та предметних просторів, згідно якого і вивчаються нові ідеї художньої комунікації та об’ємно-просторового формотворення. Розроблено практичні завдання ескізного пошуку графічного та предметного дизайну на рівні образотворчої ідеї. Головні завдання концептуального дизайну курсу стосуються завдань візуальної ідентифікації та навігації, графіки інтерфейсів, настільних та віртуальних ігор, інсталяційного та експозиційного, торгового обладнання, меблів та інтер’єрного оздоблення.
Методи та критерії оцінювання: Курс лекцій, практичні заняття та курсова графічна робота оцінюються комплексно. Поточний контроль лекції (семінари) – 20 %. Підсумковий контроль – тести, усні відповіді - 30%; реферат на зазначену тему, презентація дизайн-ідеї, - 50%.
Рекомендована література: 1. Ecodesign. Oecologische productgestaltung. – Wein: IOEW. – 1993. – 96 s. 2. Goodman N. Languages of Art an Approach to a Theory of Symbols. — The Bobbs-Merrill Company, INC. A Subsidiary of Howard W. Sams & Co., Inc. PUBLISHERS: INDIANAPOLIS, NEW YOBS, KANSAS CITY. — 277 p. 3. Otto G. Ocvirk Robert E. Stinson Philip R. Wigg Robert O. Bone David L. ART FUNDAMENTALS: THEORY AND PRACTICE, 1998, — P. 104-106. 4. Берн Эрик. Игры, в которые играют люди. — Литур, 2001. — 576 с. 5. Бодрии?яр Ж. Система вещей. М.: Рудомно, 2001. — С. 177-212. 6. Гадамерх. Х. Актуальность прекрасного. — М.: Искусство, 1991. – С. 288. 7. Галишич Р.Я., Лсенко О. Ю., Юрченко І.А., Франків Р. Б. екологічний дизайн. Методичні вказівки до практичних занять. Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008. - 61 с. 8. Генисаретский. О. И. Пректная культура и концептуализм // Социально-культурные проблемы образа жизни и предметной среды. – М.: ВНИИТЭ, Вып. 52, 1987. – 114 с. 9. Гофман И. Анализ фреймов: эссе об организации повседневного опыта. — М.: Институт социологии РАН, 2003. — 752 с. 10. Игры и люди. Статьи и эссе по социологии культуры / Роже Кайуа; Сост., пер. с фр. и вступ. ст. С. Н. Зенкина. — М.: ОГИ, 2007. — С. 43-49. 11. Кассирер Эрнст. Философия символических форм. Том 2. Мифологическое мышление. — М.; СПб.: Университетская книга, 2001. — С 120. 12. Козловски П. Культура постмодерна: Общественно-культурные последствия техн. развития: Пер. с нем. — М.: Республика,1997. — С. 15-18. 13. Котлер. Ф. Основы маркетинга. – М., 1992. 14. Лаврентьев А. Н. История дизайна. Учеб. пособие для вузов. — М.: ГАРДАРИКИ, 2007. 15. Лидвелл У., Холден К., Батлер Дж. Универсальные принципы дизайна / Пер. Мороз. — СПб: Питер, 2012. — С.132, 160. 16. Ментатов В. В. Образ, знак, условность. – М.: Высшая школа, 1980. 17. Митчелл У. Дж.Т. Иконология. Образ. Текст. Идеология / Пер. В. Дрозд. — Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2017. —240 с. 18. Моррис Ч.У. Основания теории знаков // Семиотика. Сборник переводов. Под ред. Ю. С. Степанова. — М.: Радуга, 1982. — С. 37-89. 19. Панофский Э. Смысл и толкование изобразительного искусства. Статьи по истории искусства. — Санкт-Петербург, 1999. — С. 46-65. 20. Победин В. А. Знаки в графическом дизойне. – Харьков: Ранок Веста, 2001. 21. Толмачева Г.В. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН: ОТ ИДЕИ К ПРОДУКТУ // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2015. – № 10-4. – С. 728-730; 22. Утевська Ф. І. Невмирущі знаки. – К.: Веселка , 1981. 23. Хан-Магомедов С. О. Тврческие концепции в структуре предметно-художественного творчества. // Творческие концепции и творческие школы в дизайне / Труды ВНИИТЭ. Сер.: Техническая эстетика. М., 1981. – 113 с. 24. Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. — ТОО ТК «Петрополис», 1998. — 432 с.

Концептуальний дизайн (курсовий проект)

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.E.099
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: Галишич Руслан Ярославович, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри ДОА
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Розуміти основні ідеї розвитку масової культури та масового мистецтва, техніко-технологічного надбання людства. Усвідомлювати соціальну та техніко-технологічну взаємодію, досвід, процеси та стратегії, які вкупі визначають концептуальний характер дизайну. Це передбачає розуміння потреб людей і способів їх задоволення за допомогою продуктів, послуг і процесів. Знати концептуальне тлумачення знаків символів у філософському, семантичному та техніко-технологічному контекстах. Визначати предметну область та її соціальні та технологічні потреби , в межах якої ведеться проектна робота. Усвідомлювати психологічні фактори, що впливають на ефективну візуальну комунікацію та на творення предметів та предметних комплексів. Вміти оцінювати конкретну когнітивну ситуацію, в межах актуального проектного завдання, і виокремлювати лише такі риси та мотиви для майбутнього дизайну, які є змістовними «тут і зараз» і спроможні кардинально змінити підхід та ефективність у візуальній комунікації чи у формуванні предметів та їх формотворення. Студент має знати головні види концептуального дизайну, його залежність від фактора візуальних й вербальних комунікацій, культурних контекстів, природного та штучного середовища. Робити пошуки дизайн-ідей на рівні ескізного проектування у галузі поліграфії, реклами, мультимедії, індустріальних виробів, меблів, експозиційного та торгівельного обладнання. Оцінювати об’єкти концептуального дизайну з позиції його економічної ефективності та гуманітарного блага та рівня естетичного вирішення.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Дизайн реклами і копірайтинг; Основи дизайну візуальних комунікацій; Рисунок, живопис, частина 1, 2; Основи композиції і формотворення, частина 1, 2; Історія мистецтва, архітектури і дизайну, частина 1,2;
Короткий зміст навчальної програми: Концептуальний дизайн виражає суть головної ідеї спілкування чи предмету, що є в основі художнього проектування, його формотворення та візуалізації. Об’єктом вивчення курсу є нові концепції формуванні знакової, образної та символічної структури візуальної комунікації в масовій культурі та засади художнього проектування предметних комплексів на концептуальному рівні. Розглядаються способи втілення інноваційних гуманітарних та науково-технічних гіпотез у сферу візуальних комунікацій, предметного та мультимедійного дизайну. У програмі надано класифікацію креативу, а саме: у дизайні візуально-комунікаційних, мультимедійних та предметних просторів, згідно якого і вивчаються нові ідеї художньої комунікації та об’ємно-просторового формотворення. Розроблено практичні завдання ескізного пошуку графічного та предметного дизайну на рівні образотворчої ідеї. Головні завдання концептуального дизайну курсу стосуються завдань візуальної ідентифікації та навігації, графіки інтерфейсів, настільних та віртуальних ігор, інсталяційного та експозиційного, торгового обладнання, меблів та інтер’єрного оздоблення.
Методи та критерії оцінювання: Курс лекцій, практичні заняття та курсова графічна робота оцінюються комплексно. Поточний контроль лекції (семінари) – 20 %. Підсумковий контроль – тести, усні відповіді - 30%; реферат на зазначену тему, презентація дизайн-ідеї, - 50%.
Рекомендована література: 1. Ecodesign. Oecologische productgestaltung. – Wein: IOEW. – 1993. – 96 s. 2. Goodman N. Languages of Art an Approach to a Theory of Symbols. — The Bobbs-Merrill Company, INC. A Subsidiary of Howard W. Sams & Co., Inc. PUBLISHERS: INDIANAPOLIS, NEW YOBS, KANSAS CITY. — 277 p. 3. Otto G. Ocvirk Robert E. Stinson Philip R. Wigg Robert O. Bone David L. ART FUNDAMENTALS: THEORY AND PRACTICE, 1998, — P. 104-106. 4. Берн Эрик. Игры, в которые играют люди. — Литур, 2001. — 576 с. 5. Бодрии?яр Ж. Система вещей. М.: Рудомно, 2001. — С. 177-212. 6. Гадамерх. Х. Актуальность прекрасного. — М.: Искусство, 1991. – С. 288. 7. Галишич Р.Я., Лсенко О. Ю., Юрченко І.А., Франків Р. Б. екологічний дизайн. Методичні вказівки до практичних занять. Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008. - 61 с. 8. Генисаретский. О. И. Пректная культура и концептуализм // Социально-культурные проблемы образа жизни и предметной среды. – М.: ВНИИТЭ, Вып. 52, 1987. – 114 с. 9. Гофман И. Анализ фреймов: эссе об организации повседневного опыта. — М.: Институт социологии РАН, 2003. — 752 с. 10. Игры и люди. Статьи и эссе по социологии культуры / Роже Кайуа; Сост., пер. с фр. и вступ. ст. С. Н. Зенкина. — М.: ОГИ, 2007. — С. 43-49. 11. Кассирер Эрнст. Философия символических форм. Том 2. Мифологическое мышление. — М.; СПб.: Университетская книга, 2001. — С 120. 12. Козловски П. Культура постмодерна: Общественно-культурные последствия техн. развития: Пер. с нем. — М.: Республика,1997. — С. 15-18. 13. Котлер. Ф. Основы маркетинга. – М., 1992. 14. Лаврентьев А. Н. История дизайна. Учеб. пособие для вузов. — М.: ГАРДАРИКИ, 2007. 15. Лидвелл У., Холден К., Батлер Дж. Универсальные принципы дизайна / Пер. Мороз. — СПб: Питер, 2012. — С.132, 160. 16. Ментатов В. В. Образ, знак, условность. – М.: Высшая школа, 1980. 17. Митчелл У. Дж.Т. Иконология. Образ. Текст. Идеология / Пер. В. Дрозд. — Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2017. —240 с. 18. Моррис Ч.У. Основания теории знаков // Семиотика. Сборник переводов. Под ред. Ю. С. Степанова. — М.: Радуга, 1982. — С. 37-89. 19. Панофский Э. Смысл и толкование изобразительного искусства. Статьи по истории искусства. — Санкт-Петербург, 1999. — С. 46-65. 20. Победин В. А. Знаки в графическом дизойне. – Харьков: Ранок Веста, 2001. 21. Толмачева Г.В. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН: ОТ ИДЕИ К ПРОДУКТУ // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2015. – № 10-4. – С. 728-730; 22. Утевська Ф. І. Невмирущі знаки. – К.: Веселка , 1981. 23. Хан-Магомедов С. О. Тврческие концепции в структуре предметно-художественного творчества. // Творческие концепции и творческие школы в дизайне / Труды ВНИИТЭ. Сер.: Техническая эстетика. М., 1981. – 113 с. 24. Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. — ТОО ТК «Петрополис», 1998. — 432 с.