Теорія та методика в дизайні предметного середовища

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.E.088
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: д. арх., проф. Лінда С.М.
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати: 1. Володіти сучасними науковими методами пізнання для вирішення професійних завдань, методами пошуку та узагальнення інформації. 2. Вміти вводити та опрацьовувати текстову, графічну та мультимедійну інформацію. 3. Володіти професійною термінологією. 4. Знати класифікацію об’єктів дизайну та основні принципи проектування дизайн-об'єктів. 5. Володіти навичками усної, письмової та візуальної презентації результатів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни Філософія, Основи ергономіки Супутні і наступні навчальні дисципліни Виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи, Практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи
Короткий зміст навчальної програми: Курс ««Теорія та методика в дизайні предметного середовища» розрахований на один семестр навчання та охоплює 90 год. і структурно включає в себе дві частини – теоретичну і практичну. В теоретичній частині курсу розглядаються основні види і етапи передпроектних досліджень, визначаються основні стадії опрацювання проектного матеріалу. В практичній частині курсу проводиться аналіз, систематизація матерілу дослідження. В якості об’єкту дослідження можуть бути обрані: стиль у проектування інтер’єру, елементи предметного наповнення інтер’єру,особливості функціонального вирішення. З метою взаємозв’язку з профілюючими дисциплінами, студенту пропонується опрацювати методику передпроектного аналізу на суміжних курсових проектах. В основу дисципліни послідовно закладені теми теоретичних та практичних положень, що розкривають основні закономірності передпроектних досліджень та синтезу дизайн-продукції. Вивчення запропонованого курсу вимагає від студентів творчого підходу, орієнтує на самостійний пошук стратегій щодо виконання аналітичних завдань, вимагає від них опрацювання додаткової літератури.
Методи та критерії оцінювання: Протягом семестру студент може набрати 40 балів за за виконання чотирьох завдань та 60 балів на екзаменаційному контролі за проходження тестових запитань у ВНС Львівської політехніки Сума оцінок, отриманих студентом за вказані види виконаної навчальної роботи, становить підсумкову семестрову оцінку.
Рекомендована література: 1. Мазур О. В. Основи наукових досліджень : навч. посіб. для студ. вищих навч. заклад. / О. В. Мазур, О. В. Подвойська, С. В. Радецька. — Вінниця : Нова Книга, 2013. — 120 c. 2. Пилипчук М.І., Григор’єв А.С. Шостак В.В. Основи наукових досліджень: Підручник. Затверджено МОН. - К., 2007. – 160 с. 3. Даниленко В.Я. Дизайн: Підручник. – Харків: ХДАДМ, 2003. – 320 с. 4. Технічна естетика і дизайн: науково-технічний збірник. Вип. 1./ Відп. Ред. М.І. Яковлев. – К.: Віпол, 2001. – 176 с. 1. Важинський С.Е., Щербак Т.І. Методика та організація наукових досліджень: навчальний посібник. Суми. Сум. ДПУ, 2016. 260 с. 2. Корягін М., Чек В. Основи наукових досліджень: навчальний посібник. К.: Алерта. 2019. 492 с. 3. Основи методології та організації наукових досліджень: навчальний посібник. Під ред. А.Є. Конверського. К.: Центр учбової літератури, 2010.352 с. 4. Петрушенко В.Л Філософія і методологія науки: Навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. 184 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).