Історія реставрації за фахом

Спеціальність: Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Код дисципліни: 6.023.00.O.1
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Архітектура та реставрація
Лектор: доц. каф. АТР, д.арх. Диба Ю.Р.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен продемонструвати наступні результати навчання: • Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання з формування та застосуванню методики та технології реставрації творів мистецтва; здатність вирішувати складні практичні та проектні завдання реставраційної діяльності під час навчання; здатність застосовувати інформаційні та комп’ютерні технології. Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей: загальних: • Здатність володіти культурою мислення, узагальнення, аналізу, сприйняття інформації, постановки мети і вибору шляхів її досягнення у практичній ситуації. фахових: • Здатність враховувати основні естетичні категорії, закони художньої композиції, етнічні, соціокультурні, економічні, технологічні, природні та екологічні принципи реставрації творів мистецтва. Результати навчання даної дисципліни деталізують такі програмні результати навчання: • Знання історично-стилевих, архітектурних, мистецьких та пластично-художніх основ реставрації творів мистецтва. • Вміння володіти історичними техніками та технологіями обробки матеріалів творів мистецтва. • Вміти виконувати проектну документацію реставрації творів мистецтва.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Ко-реквізит: Рисунок, частина 1, Історія мистецтва і архітектури, частина 1, Живопис
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна «Історія реставрації за фахом» є обов’язковою компонентою освітньої програми «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво реставрація» та передбачений на навчання у першому семестрі першого курсу. Дисципліна ґрунтується на вивченні студентами процесів розвитку історичних мистецьких стилів розвитку рятувальних, відновлювальних і консерваційних робіт від перших спроб реставрації архітектури часів античності до знайомства з цілями і завданнями реставрації на сучасному етапі. Під час занять студенти набувають ґрунтовних теоретичних навиків з історії розвитку реставраційної думки у світі та Україні зокрема.
Методи та критерії оцінювання: Індивідуальне науково-дослідне завдання 40 балів Письмовий залік 50 балів Усний залік 10 балів Загальна кількість балів - 100.
Рекомендована література: 1. Рекомендована література 1.1. Базова: 1. Методика реставрации памятников архитектуры. Пособие для архитекторов-реставраторов / Отв. ред. П. Н. Максимов. – Москва, 1961. 2. Михайловский Е. В. Реставрация памятников архитектуры (развитие теоретических концепций). – Москва: Изд-во лит. По строительству, 1971. 3. Подъяпольский С. С., Бессонов Г. Б. и др. Реставрация памятников архитектуры. Москва: Стройиздат, 1988. 4. Фармаковский М. Ф. Консервация и реставрация музейных коллекций. – Москва, 1947. 5. Чистяков А. Н., Крогиус М. Э. Типология разрушений памятников культуры. – Санкт-Петербург: СПбКО, 2014. 6. Яхонт О. В. Проблемы консервации, реставрации и атрибуции произведений искусства: Избранные статьи. – Москва: Изд-во Сканрус, 2010. 7. Яхонт О. В. О реставрации и атрибуции. – Москва: Изд-во Сканрус, 2007. 8. Jokilehto J. A History of Architectural Conservation. – Oxford; Auckland; Boston; Johannesburg; Melbourne; New Delhi: Butterworth-Heinemann, 2002. 9. Roca P., Lourenco P. B., Gaetani A. Historic Construction and Conservation: Materials, Systems and Damage. – New York; London: Routledge, 2019. 1.2. Рекомендована література 1. Консервація і реставрація пам’яток архітектури. Методичний посібник / Авторський кол: Дорофієнко І., Кравченко О. та інш. Київ; Львів, 1996. 2. Никитин М. А., Мельникова Е. П. Химия в реставрации. Справочное пособие. – Ленинград: Химия, 1990. 3. Пам’яткознавство: правова охорона культурних надбань: зб. док. / упоряд. Л. Прибєга та ін. – Київ, 2009. 4. Прибєга Л. В. Охорона та реставрація об’єктів архітектурно-містобудівної спадщини України: методологічний аспект. – Київ: Мистецтво, 2009. 5. Сансоне В. Камни, которые надо спасти. – Москва: Мысль, 1986. 6. Ситникова Е. В. История реставрации в иллюстрациях. – Томск: Изд-во ТГАСУ, 2016. 7. Тараторин Е. В., Курапина Е. В. Анимация историко-культурных объектов. – Санкт-Петербург: Лань; Планета музыки, 2021. 8. Формозов А. А. Русское общество и охрана памятников культуры. – Москва: Советская Россия, 1990. 2. Інформаційні ресурси 1. Національна бібліотека України імені В.В. Вернадського. – [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ 2. Библитотека: Культура и искусство. – [Електроний ресурс]. – Режим доступу: https://mirknig.su/knigi/kultura/
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).