Спецбіологія

Спеціальність: Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Код дисципліни: 6.023.00.O.10
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Технологія біологічно-активних сполук, фармації та біотехнологія
Лектор: к.б.н., доц. Червецова Вероніка Геннадіївна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: •знання будови про- та еукаріотичних клітин; •знання морфологічних, культуральних, фізіологічних та біохімічних особливостей мікроорганізмів; •знання класифікації, генетики, екології мікроорганізмів; •знання будови, розповсюдження та значення вірусів для здоров’я людини; •знання основ мікробіологічного та санітарного контролю виробництва; •знання завдань і напрямів сучасної мікробіології.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: Органічна хімія; гігієна; латинська мова. кореквизити: Біохімія та молекулярна біологія, Ч.1., Ч.2.; біологія і фізіологія з основами анатомії
Короткий зміст навчальної програми: Культивування і ріст мікроорганізмів. Вплив факторів зовнішнього середовища на життєдіяльність мікроорганізмів. Обмін речовин (метаболізм) у мікроорганізмів. Спиртове, молочнокисле і пропіоновокисле бродіння. Дихання (цикл Кребса і дихальний ланцюг). Генетика мікроорганізмів. Генетичні рекомбінації прокаріот. Регуляція метаболізму у мікроорганізмів. Екологія мікроорганізмів. Розповсюдження мікроорганізмів у повітрі, воді, ґрунті. Взаємовідношення мікроорганізмів. Нормальна мікрофлора людини. Клінічна мікробіологія. Захворювання, спричинені різними видами мікроорганізмів.
Методи та критерії оцінювання: •Письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування (20 балів) •Латинські назви (диктант – 10 балів) • Проміжна контрольна робота (10 балів) •Підсумковий контроль (60 балів, іспит): письмова компонента – 50 балів, усна компонента – 10 балів
Рекомендована література: 1. Мікробіологія: підручник: [для студ.вищ.навч.закл.]/ С. П. Гудзь, С. О. Гнатуш, І. С. Білінська. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 360 с. 2. Prescott L. M., Harley J. P., Klein D. A. Microbiology, Third Edition. – Dubuque: WCB, 1996. – 936 p. 3. Червецова В. Г. Мікробіологія: консп. лекцій для студентів Інституту хімії та хімічних технологій / В.Г. Червецова. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 176 с.