Основи проектування

Спеціальність: Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Код дисципліни: 6.023.00.O.2
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Архітектура та реставрація
Лектор: к. арх., асистент каф. Каплінська М. В.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Результати навчання даної дисципліни деталізують такі програмні результати навчання: Знання: • Знання методів аналізу та обробки інформації з різних джерел; • Знання стадій дослідження твору мистецтва, зміст і порядок їх використання; • Знання змісту проектної та звітної документації щодо реставрації твору мистецтва; Уміння: • Вміти виконувати проектну документацію реставрації творів мистецтва; • Вміти готувати презентацію проектів, доповідей по проектах, в тому числі з використанням сучасних офісних інформаційних технологій, текстових і графічних редакторів, засобів друку; • Здатність працювати над об’єктом в складі групи. • Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягти поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики;
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Преквізит: Історія декоративноприкладного мистецтва, Рисунок, Живопис, Основи композиції, Основи скульптури. Кореквізит: Історія реставрації за фахом, Історія мистецтва і архітектури, Історичні техніки та технології обробки каменю
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна “Основи проектування” ґрунтується на логічно пов’язаних між собою розділах, які корелюються із методикою реального науково-дослідного та проектного процесу в реставрації творів мистецтва з каменю. Вивчення дисципліни відбувається послідовним викладанням теоретичного курсу з паралельним проведенням практичних занять в умовах, наближених до реального проектування (натурне обстеження об’єкта, аналіз його композиційних особливостей, виконання графічних моделей у різних проекціях), із паралельним освоєнням техніки виконання креслеників та вивченням історичних архітектурних форм.
Методи та критерії оцінювання: Практична робота – 33 б. Письмово-усний контроль – 12 б. Письмовий залік 2 - 50 б. Усний залік - 5 б. Загальна кількість балів по дисципліні - 100.
Рекомендована література: Петришин, Г. П. Архітектурне проектування. Початковий курс : підручник / Г. П. Петришин, М. М. Обідняк. – Л.: РАСТР-7, 2010. – 276 с. Чинь Д. К. Фрэнсис. Архитектурная графика / Фрэнсис Д. К. Чинь. – М., 2007. – 215 с. Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка: Навчально-методичний посібник / П. П. Волошкевич, О. О. Бойко, Б. В. Панкевич, Є. В. Мартин, А. Л. Беспалов. – Львів: “Видавництво Львівської політехніки”, 2007. – 240 с. Vega R. A Beginner’s Guide to Architectural Design [Ел. ресурс]. – Режим доступу: https://hubpages.com/education/A-Beginners-Guide-to-Architectural-Design
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).