Кольорознавство

Спеціальність: Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Код дисципліни: 6.023.00.O.17
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: ст. викл. Кузьмич В.І.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Знати основи теорії кольору; термінологію досліджуваного предмета; основи кольорознавства; закони адитивного та субтрактивного змішування кольорів; фізіологічний і психологічний вплив кольору на людину; принципи гармонійного поєднання кольорів; типи кольорових гармоній; знати способи образно-емоційного впливу на людину; як розподіляється колір по формі; види колірного рішення картини; типи колоритів; що колір є засобом декоративного рішення картини; естетичні критерії створення та оцінки художніх, народних і декоративно-прикладних виробів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Живопис, Технологія та техніка творів мистецтва з каменю.
Короткий зміст навчальної програми: Курс «Кольорознавство» — базова навчальна дисципліна, яка включає фізичну теорію кольору, теорію кольорового зору, питання виміру й кількісного вираження кольору (колориметрії), впливу кольорів на людину, який розглядається з погляду фізіології, психології й естетики. Курс «Кольорознавство» на першому бакалаврському рівні вищої освіти розрахований на один семестр навчання, в загальному охоплює 90 годин. Студентам протягом семестру на лекційних та практичних практичних заняттях надається важлива інформація, пов’язана з використання кольорів та їх гармонійного поєднання в сучасному дизайні, образотворчому та декоративному мистецтві, реставрації.
Методи та критерії оцінювання: Максимальна сумарна оцінка за практичні та самостійні завдання становить 100 балів.
Рекомендована література: Даниленко В.Я. Дизайн: Підручник. – Харків: ХДАДМ, 2003. – 320 с. Ідак Ю. В. Основи об’ємно-просторової композиції. Навчальний посібник / Ю. В. Ідак, Т. М. Клименюк, О. Й. Лясковський. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. 212 с. Петровська Ю.Р. Графічна концепт-ідея малої архітектурної форми: методичні вказівки до виконання самостійних завдань з дисципліни “Мала архітектурна форма” для студентів IV курсу базового напряму “Мистецтво” спеціальності “Дизайн” та студентів заочної форми навчання / Уклад.: Ю.Р. Петровська, В.І. Кузьмич. – Львів : ПП “Ощипок”, 2016. – 28 с. Візер В. В. Система кольору в живописі: навч. посіб. – Рига: ЗАО Видавницький дім Пітер, 2004.–192 с. Волков М. М. Колір в живописі: навч. посіб. – М.: Мистецтво, 1965. – 215 с., іл. 3. Зайцев О. С. Наука о кольорі й живопис: навч. посіб. – М.: Мистецтво, 1986.– 158с. : іл.