Ділова документація

Спеціальність: Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Код дисципліни: 6.023.00.M.36
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Соціальні комунікації та інформаційна діяльність
Лектор: к.і.н., старший викладач Вовк Наталія Степанівна
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: здатність продемонструвати знання та практичні навичок застосування правил та основних напрямів документування управлінської діяльності; поглиблені знання із практики складання кадрової документації в установах; поглиблені знання із практики документування господарської діяльності підприємства; поглиблені знання з теорії та практики управління документаційними процесами в аспектах документаційного забезпечення діяльності органів; знання та розуміння відповідних нормативних документів, чинних стандартів і технічних умов.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Ділова українська мова
Короткий зміст навчальної програми: Особливості створення документів. Оформлення реквізитів документів Стилістика ділового мовлення Документ як основа кадрового діловодства. Складання документів із загальних питань Оформлення документації з господарської та зовнішньоекономічної діяльності Етика ділових відносин.
Методи та критерії оцінювання: письмові звіти з практичних робіт, усне опитування, індивідуальне завдання (40%) підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (60%)
Рекомендована література: 1. Авторське право в Україні [ Електронний ресурс]. –Режим доступу : http://copyright.ua 2. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання [Текст] : ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. - Вид. офіц. - К.: Держспоживстандарт України, 2007. - 47 с. 3. Варенко В.М. Інформаційно-аналітична діяльність: навч.посібник /В.М.Варенко: університет «Україна», 2013.?416 с. 4. Глущик С.В. Сучасні ділові папери: Навч. посіб. для вищ. та серед. спец. навч. закладів. ?2-е вид. / С.В.Глущик С.В., О.В.Дияк , С.В.Шевчук. ? К.: А.С.К., 2000. ? 173 с. 5. Діденко А. Н. Сучасне діловодство: Навч. посіб. - 2-ге вид., перероб. і допов. /А. Н. Діденко. ? К.: Либідь, 2000. ? 284 с. 6. Документаційне забезпечення робіт із захисту інформації з обмеженим доступом [Текст] : підручник / С. М. Головань, В. Б. Дудикевич, В. С. Зачепило [та ін.]. ?Л., 2005. 7. Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення: Навч. посіб. для вищ. і серед. спеціальн. навч. закладів / М. Зубков.? Х.: Торсінг, 2001. ? 384 с. 8. Кислюк К.В. Спеціальне документознавство /К. В. Кислюк. –К.:Кондор, 2011. ?192с. 9. Комова М .В. Діловодство: Навч. посібник / М. В. Комова. – Львів, Тріада плюс, 2006. – 220 с. 10. Кушнаренко Н. М. Наукова обробка документів / Н. М. Кушнаренко, В. К. Удалова. – 4-е вид. – К., 2006. 11. Мина Ж. В. Документаційне забезпечення діяльності установи : навч.посібник / Ж. В. Мина, Н. О. Думанський. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, ?2015. – 158 с. 12. Мина Ж.В. Документаційне забезпечення діяльності установи : навч.посібник / Ж.В.Мина. Н.О.Думанський. – Львів: Видавництво Львівської політехніки. ?2015. – 158 с. 13. Персональний сайт професора Палехи Ю.І. [ Електронний ресурс]. –Режим доступу : http://www.dilo.kiev.ua/ 14. Погиба Л. Г. Складання ділових паперів: практикум: Навч. посіб. для студентів вищих навч. закладів / Л. Г. Погиба, Т. О. Грибіниченко, М. П. Баган. ? К.: Либідь, 2002. ? 240 с. 15. Потелло Н. Я. Теорія і практика ділового мовлення: Навч. посіб./ Н. Я. Потелло . ? К.: МАУП,2001. ? 131 с. 16. Про інформацію: закон України // Відом. Верховної Ради України. – 1992. – № 48. – С. 1447–1462. 17. Про науково-технічну інформацію: закон України // Відом. Верховної Ради України. – 1993. – № 33. – С. 843–851. 18. Сліпушко О. Українська мова й етапи кар'єри ділової людини / О. Сліпушко. ?К.: Криниця, 1999. – 199 с. 19. Тугаєнко-Сєряк С. М. Довідник службовця. / С. М. Тугаєнко-Сєряк. ? К.: А.С.К., 2000. – 416 с.