Моделювання архітектурної деталі, частина 1 (курсова робота)

Спеціальність: Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Код дисципліни: 6.023.00.O.23
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Архітектура та реставрація
Лектор: доцент., док. арх. Рибчинський О. В.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен продемонструвати наступні результати навчання • засвоїти основні стилістичні особливості архітектурних деталей, їх геометричні пропорції та форми • навчитись визначати техніку виконання архітектурної деталі в натурі • уміти підбирати аналоги та прототипи до архітектурних деталей та навчитись працювати з ними у процесі моделювання деталі • уміти виконувати модель архітектурної деталі в різних техніках та технологіях моделювання • навчитися підбирати і застосовувати необхідний інструментарій для моделювання архітектурної деталі • уміти складати алгоритм для моделювання архітектурної деталі, та системно і послідовно його виконувати • уміти виконати необхідні доповнення втрачених частин архітектурної деталі Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей: загальних: • вчитись та оволодівати сучасними знаннями • застосовувати знання у практичних ситуаціях • знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності • здатність пошукувати, обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел, приймати обґрунтовані рішення та розв’язувати поставлені задачі. фахових: • Здатність застосовувати базові знання для характеристики матеріалів пам’яток архітектури та застосовуваних під час їх експлуатації та під час їх реставрації речовин; • застосовувати методи досліджень до характеристики пам’яток архітектури виготовлених з каменю.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Кореквізит:Історія мистецтва і архітектури; Техніка і технологія творів мистецтва з каменю; Основи скульптури.
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна «Моделювання архітектурної деталі» ґрунтується на вивченні техніки і технології моделювання архітектурної деталі, вирішення проблем пов’язаних з моделюванням архітектурної деталі, підбір інструментарію та методики відтворення, копіювання та доповнення архітектурної деталі, розробка алгоритму моделювання, тощо. Вивчення дисципліни відбувається методом послідовного викладання матеріалу у формі тематичних блоків, які розкриваються під час практичної роботи над поставленим завданням.
Методи та критерії оцінювання: Захист самостійних робіт– 15 б. Письмовий залік - 25 б. Фінальна робота - 60 б. Загальна оцінка по дисципліні - 100 б.
Рекомендована література: Прибєга Л.В. Основы методики исследования памятников архитектуры. Учебное пособие. – Киев, 1988. – 59 с. Архитектурные детали: альбом. – М., Академия архитектуры СССР, 1946-1947. – 70 с. Грубе, Кучмар. Путеводитель по архитектурным формам.- М.:Стройиздат, 1990.- 213 с. Кокин А.Д., Турбин Н.И. Части зданий и их архитектурная отделка (пособие для художественно-ремесленых училищ) – М., издательство и типпография трудрезервиздата, 1949.- 188 с. Прибєга Л.В. Методика охорони та реставрації памяток народного зодчества України. – Київ, 1997. – 143 с. Барановский Е.Ю. Натурные исследования памятников архитектуры. Методические рекомендации. – Москва 1993. Dick Parry. Niezwtkla technika starozytnosci – Amber, Warszawa 2006 – 283 p. Sculpture. From Antiquity to Present Day – Taschen, 2006 – 1152 p.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).