Соціологія конфлікту

Спеціальність: Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Код дисципліни: 6.023.00.M.51
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Соціологія та соціальна робота
Лектор: доц. Школяр М.В.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1.Знати:передумови виникнення, сутність та наслідки соціальних конфліктів; особливості запобігання, регулювання та розв’язання соціальних конфліктів на основі застосування альтернативних підходів до вирішення конфліктів. 2. Уміти: визначати генетичні, динамічні, структурні, типологічні та функціональні характеристики конфлікту; обирати та оцінювати доцільність відповідного стилю або системи стилів поведінки у конфліктній ситуації; розробляти систему профілактики конфліктів, визначати принципи аналізу ситуацій, що спонукають до конфліктів; організовувати переговори, дотримуючись принципів та правил; здійснювати процес фасилітації роботи групи, громади для досягнення консенсусу, застосовувати різноманітні методики (мозкового штурму, діалогу, візуального бачення проблеми та її вирішення, визначення пріоритетів, планування спільних завдань, аналіз спільного рішення); здійснювати процес медіації; забезпечувати умови розвитку громади та організації, спроможної запобігати конфліктам та розв’язувати їх.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: _
Короткий зміст навчальної програми: Конфлікт як соціальний феномен:анатомія конфлікту, конфліктна взаємодія як процес. Стратегії та тактики поведінки у конфлікті.Асертивна поведінка як метод запобігання конфліктів у колективі. Сутність профілактики та передумови успішності запобігання конфліктів. Запобігання конфліктів з громадянами/клієнтами засобами ефективного спілкування. Сутність, правила та способи розв’язання і врегулювання конфліктів. Принципи та процедури розв’язання конфліктів. АРС: переговори, фасилітація, медіація, арбітраж.
Методи та критерії оцінювання: робота на практичних заняттях, участь у дискусіях, індивідуальна контрольна робота (есе за тематикою курсу) - (60 %); залікова контрольна робота - (40%).
Рекомендована література: 1.Альтернативні підходи до розв’язання конфліктів: теорія і практика застосування / Уклад.: Н.Гайдук, І.Сенюта, О.Бік, Х.Терешко. – Львів: ПАІС, 2007. – 296 с. 2.Величко О. Управління конфліктами та стресом. Посібник для працівників апарату суду./О. Величко, Т.Янковська – Київ, 2010. – 192 с. 3.Гірник А. Конфлікти: структура, ескалація, залагодження. 2-е видання / А. Гірник, А. Бобро. - К.: Вид.Соломії Павличко "Основи", 2004.- 172 с.