Фізична та колоїдна хімія

Спеціальність: Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Код дисципліни: 6.023.00.O.28
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Фізична, аналітична та загальна хімія
Лектор: проф. Волошинець В.А.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати поняття системи, термодинамічний метод оцінювання рівноваги різноманітних процесів, що складаються з великої кількості частинок в тому числі процесів , що можуть відбуватися в пам?ятках архітектури виготовлених з каменю - хімічних реакцій, фазових переходів в однокомпонентних системах, утворення розчинів. • знати кінетику хімічних реакцій, вміти застосовувати кінетичний метод для оцінювання швидкостей хімічних реакцій • знати термодинамічний та кінетичний аспекти утворення та стійкості колоїдних систем, вміти застосовувати обидва методи для оцінювання стійкості пам?яток архітектури, виготовлених з каменю
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Матеріалознавство природного каменю Спеціальна хімія
Короткий зміст навчальної програми: Хімічна термодинаміка, поняття про системи, аналіз рівноваги хімічних реакцій, рівновага в однокомпонентних системах, розчини неелектролітів та електролітів, кінетика простих та складних реакцій, поняття каталізу, особливості високодисперсних систем їхня класифікація, адсорбція, змочування, електрокінетичні явища, оптичні, високомолекулярні сполуки, коагуляція та стабілізація колоїдних систем, гелі, драглі, порошки та пасти.
Методи та критерії оцінювання: • Письмові роботи з лабораторних робіт, усне опитування, розрахунково-графічна робота (45 %) • Підсумковий контроль (55 % диференційний залік); письмово-усна форма
Рекомендована література: 1. Ковальчук Є. П. Фізична хімія : підручник/Є. П. Ковальчук, О. В. Решетняк. – Л. : Видавництво ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – 800 с. 2. Волошинець В.А. Фізична та колоїдна хімія .Фізико-хімія дисперсних систем та полімерів. Навчальний посібник для студентів базового напряму 0929 “Біотехнологія“.– Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2014. – 206 с. 3. Волошнець В.А., Решетняк О.В. Фізична хімія Навчальний посібник для студентів базового напряму 0929 “Біотехнологія“.– Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2016. – 172 с. 4. Кедринский А.А. Основы реставрации памятников архитектуры. М.: “Изобразительное искусство‘, 1999.