Реставрація архітектурної деталі з каменю, частина 1

Спеціальність: Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Код дисципліни: 6.023.02.E.103
Кількість кредитів: 5.50
Кафедра: Архітектура та реставрація
Лектор: доцент, д.арх., __________________ Рибчинський О.В. асистент, к.і.н., __________________ Мельник В.А.
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Знання історично-стилевих, архітектурних, мистецьких та пластично-художніх основ реставрації творів мистецтва; 2. Знання основних технологічних процесів що застосовуються при реставрації творів мистецтва з урахуванням їх призначення та умов використання і вимог чинного законодавства; 3. Знання історичних та сучасних реставраційних матеріалів 4. Вміння володіти історичними техніками та технологіями обробки матеріалів творів мистецтва 5. Ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команди. 6. Здатність працювати над об’єктом в складі групи. 7. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Преквізит: Історія мистецтва і архітектури; Рисунок, Спецпластика. Кореквізит
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна «Реконструкція архітектурної деталі з каменю» ґрунтується на вивченні наступних навчальних блоків – науково-технологічне обстеження твору мистецтва з каменю, розробка картограми втрат, розробка проекту реставрації, вивчення методик реконструкції творів мистецтва з вапняку, пісковику, мармуру, штучного каменю, тощо. Вивчається можливість застосування для реконструкції синтетичних полімерів, пігментів, біоцидів та антисептиків що їх використовують у реставрації. Вивчення дисципліни відбувається методом послідовного викладання матеріалу у формі тематичних блоків.
Методи та критерії оцінювання: Захист практичних робіт– 30 б. Письмово-усний контроль – 15 б. Екзамен Письмовий - 45 б Усний - 10 б Загальна кількість балів - 100 б
Рекомендована література: 1. Прибєга Л.В. Основы методики исследования памятников архитектуры. Учебное пособие. – Киев, 1988. – 59 с. 2. Прибєга Л.В. Методика охорони та реставрації памяток народного зодчества України. – Київ, 1997. – 143 с. 3. Dick Parry. Niezwtkla technika starozytnosci – Amber, Warszawa 2006 – 283 p. 4. Sculpture. From Antiquity to Present Day – Taschen, 2006 – 1152 p.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).