Реставрація архітектурної деталі з каменю, частина 2

Спеціальність: Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Код дисципліни: 6.023.02.E.106
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Архітектура та реставрація
Лектор: доцент, к.арх., Стасюк О.С. асистент, к.і.н., Мельник В.А.
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен продемонструвати наступні результати навчання : • уміти системно провести складний комплекс робіт, що включає в себе реставраційні технологічні процеси; • навчитися вибирати найоптимальніші техніки та технології реставрації творів мистецтва; • навчитися вибирати і застосовувати необхідний інструментарій; • фахово вибирати необхідні методи реставрації творів мистецтва; • сформувати уміння і використовувати новітні технології при реставрації творів мистецтва. Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей: інтегральних: • Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання з формування та застосуванню методики та технології реставрації творів мистецтва; здатність вирішувати складні практичні та проектні завдання реставраційної діяльності під час навчання; здатність застосовувати інформаційні та комп’ютерні технології. загальних: • Здатність володіти культурою мислення, узагальнення, аналізу, сприйняття інформації, постановки мети і вибору шляхів її досягнення у практичній ситуації; фахових: 1. Здатність враховувати основні естетичні категорії, закони художньої композиції, етнічні, соціокультурні, економічні, технологічні, природні та екологічні принципи реставрації творів мистецтва; 2. Здатність володіти сучасними науковими концепціями в галузі мистецтва та реставрації, необхідними для освоєння професійно-орієнтованих дисциплін; 3. Здатність ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу, пов’язану з реставраційною діяльністю, шляхом використання аналітичних методів і методів моделювання; 4. Здатність визначити обсяг необхідної роботи по реставрації творів мистецтва та визначити часові рамки виконання даної роботи. Результати навчання даної дисципліни забезпечують такі програмні результати навчання: 1. Знання історично-стилевих, архітектурних, мистецьких та пластично-художніх основ реставрації творів мистецтва; 2. Вміння володіти історичними техніками та технологіями обробки матеріалів творів мистецтва; 3. Вміти виконувати проектну документацію реставрації творів мистецтва; 4. Уміння спілкуватись. включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами (англійською); 5. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягти поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики;
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Преквізит: Історія мистецтва і архітектури; Рисунок, Спецпластика. Кореквізит
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна «Реставрація скульптури з каменю, частина 2» ґрунтується на вивченні наступних навчальних блоків – науково-технологічне обстеження твору мистецтва з каменю, розробка картограми втрат, розробка проекту реставрації, вивчення методик реставрації творів мистецтва з вапняку, пісковику, мармуру, штучного каменю, тощо. Вивчається можливість застосування для реставрації синтетичних полімерів, пігментів, біоцидів та антисептиків що їх використовують у реставрації. Вивчення штучних мас, що їх застосовують до реставрації творів мистецтва з вапняка та пісковика. Вивчення дисципліни відбувається методом послідовного викладання матеріалу у формі тематичних блоків. Дисципліна «Реставрація скульптури з каменю, частина 2» складається із здобуття навичок із науково-технологічного обстеження твору мистецтва з каменю, розробки картограми втрат, розробки проекту реставрації, вивчення методик реставрації творів мистецтва з вапняку, пісковику, мармуру, штучного каменю, тощо. У процесі навчання засвоюється застосування для реставрації синтетичних полімерів, пігментів, біоцидів та антисептиків. Вивчення дисципліни відбувається методом послідовного викладання матеріалу у формі лекційних та практичних занять.
Методи та критерії оцінювання: Захист практичних робіт– 20 б. Письмово-усний контроль –10 б. Екзамен Письмовий - 30 б Усний - 40 б Загальна кількість балів - 100 б
Рекомендована література: 1. Прибєга Л.В. Основы методики исследования памятников архитектуры. Учебное пособие. – Киев, 1988. – 59 с. 2. Прибєга Л.В. Методика охорони та реставрації памяток народного зодчества України. – Київ, 1997. – 143 с. 3. Dick Parry. Niezwtkla technika starozytnosci – Amber, Warszawa 2006 – 283 p. 4. Sculpture. From Antiquity to Present Day – Taschen, 2006 – 1152 p.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).