Реставрація скульптури з каменю, частина 2

Спеціальність: Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Код дисципліни: 6.023.01.E.96
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Архітектура та реставрація
Лектор: асистент, к.і.н., Мельник В.А. доцент, к.арх., Стасюк О.С.
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен продемонструвати наступні результати навчання : • уміти системно провести складний комплекс робіт, що включає в себе реставраційні технологічні процеси; • навчитися вибирати найоптимальніші техніки та технології реставрації творів мистецтва; • навчитися вибирати і застосовувати необхідний інструментарій; • фахово вибирати необхідні методи реставрації творів мистецтва; • сформувати уміння і використовувати новітні технології при реставрації творів мистецтва. Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей: інтегральних: • Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання з формування та застосуванню методики та технології реставрації творів мистецтва; здатність вирішувати складні практичні та проектні завдання реставраційної діяльності під час навчання; здатність застосовувати інформаційні та комп’ютерні технології. загальних: • Здатність володіти культурою мислення, узагальнення, аналізу, сприйняття інформації, постановки мети і вибору шляхів її досягнення у практичній ситуації; фахових: 1. Здатність враховувати основні естетичні категорії, закони художньої композиції, етнічні, соціокультурні, економічні, технологічні, природні та екологічні принципи реставрації творів мистецтва; 2. Здатність володіти сучасними науковими концепціями в галузі мистецтва та реставрації, необхідними для освоєння професійно-орієнтованих дисциплін; 3. Здатність ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу, пов’язану з реставраційною діяльністю, шляхом використання аналітичних методів і методів моделювання; 4. Здатність визначити обсяг необхідної роботи по реставрації творів мистецтва та визначити часові рамки виконання даної роботи. Результати навчання даної дисципліни забезпечують такі програмні результати навчання: 1. Знання історично-стилевих, архітектурних, мистецьких та пластично-художніх основ реставрації творів мистецтва; 2. Вміння володіти історичними техніками та технологіями обробки матеріалів творів мистецтва; 3. Вміти виконувати проектну документацію реставрації творів мистецтва; 4. Уміння спілкуватись. включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами (англійською); 5. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягти поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики;
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Переквізит: Історія мистецтва і архітектури, Рисунок, Спецпластика Кореквізит: Історія реставрації за фахом, Наукові основи дослідження архітектурного декору історичних будівель, Історичні техніки та технології обробки каменю
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна «Реставрація скульптури з каменю, частина 2» складається із здобуття навичок із науково-технологічного обстеження твору мистецтва з каменю, розробки картограми втрат, розробки проекту реставрації, вивчення методик реставрації творів мистецтва з вапняку, пісковику, мармуру, штучного каменю, тощо. У процесі навчання засвоюється застосування для реставрації синтетичних полімерів, пігментів, біоцидів та антисептиків. Вивчення дисципліни відбувається методом послідовного викладання матеріалу у формі лекційних та практичних занять.
Методи та критерії оцінювання: Захист практичних робіт– 20 б. Письмово-усний контроль – 10 б. Залік Письмова компонента 30 б. Практична компонента 40 б. Загальна кількість балів 100
Рекомендована література: Волошинець В.А., Бевз М.В. Реставраційне матеріалознавство. Львів. 2017. – 128 с. Прибєга Л.В. Основы методики йсследования памятников архитектуры. Учебное пособє. – Кєв, 1988. – 59 с. Пруцын О. Реставрация й реконструкция архитектурного наследия. Теорети¬ческє й методологическє основы реставраций йсторического й архитектурного наследия: Учебное пособє. – Москва.: Академия реставраций, 1996. – 91 с. JерзиЦіабач. Зиwіце і тwорзиwа сзтуцзне стосоwане w консерwаціj забиткоw. – Торун, Уніwерситет МіколаjаКоперніка, 1998. – 237 с. WіеслаwДомаслоwскі. Превентів цонсерватіон оф стоне гісторіцал обjецц.- Торун, УніwерситетМіколаjаКоперніка, 2003 – 244 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).