Наукові основи дослідження архітектурного декору історичних будівель

Спеціальність: Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Код дисципліни: 6.023.00.O.78
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Архітектура та реставрація
Лектор: Доц., к.арх, доц. каф. АТР __________________ Стасюк О.С.
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей: Інтегральних: • Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання з формування та застосуванню методики та технології реставрації творів мистецтва; здатність вирішувати складні практичні та проектні завдання реставраційної діяльності під час навчання; здатність застосовувати інформаційні та комп’ютерні технології. загальних: • Здатність аналізувати соціально значущі проблеми і процеси, враховувати чинники соціально-політичної історії України, правові засади та етичні норми у виробничій або соціальній діяльності; • Здатність до використання та примноження здобутків і методів природничих, соціальних, гуманітарних і економічних наук при вирішенні соціальних і професійних проблем; • Здатність розпізнавати, визначати цінність та зберігати мультикультурність, налагоджувати міжнародну співпрацю. фахових: • Здатність володіти сучасними науковими концепціями в галузі мистецтва та реставрації, необхідними для освоєння професійно-орієнтованих дисциплін; • Здатність визначити необхідну кількість досліджень потрібних для реставрації творів мистецтва та уміння залучати до даної роботи суміжних фахівців та лабораторії; Результати навчання даної дисципліни деталізують такі програмні результати навчання: • Знання методів аналізу та обробки інформації з різних джерел; • Знання сучасного програмного забезпечення у професійній діяльності з реставрації творів мистецтва; • Вміти виконувати проектну документацію реставрації творів мистецтва; • Вміти готувати презентацію проектів, доповідей по проектах, в тому числі з використанням сучасних офісних інформаційних технологій, текстових і графічних редакторів, засобів друку; • Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях • Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягти поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Преквізит: Основи реставрації , Історія мистецтва, Історичні техніки та технології обробки каменю Кореквізит:
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна «Наукові основи дослідження архітектурного декору історичних будівель» ґрунтується на вивченні наступних навчальних блоків – науково-технічне обстеження архітектурного декору історичних будівель, вивчення їх властивостей, візуальних та технічних характеристик за розділами - архітектурний декор античності, ордер, класичний орнамент, архітектурний декор готики, ренесансу, бароко, рококо, класицизму, історизму, сецесії. Вивчається суть інвентаризації в охороні пам’яток архітектури та методика вивчення та фіксації існуючого технічного стану архітектурного декору з врахуванням європейського та американського досвіду. Вивчення інвентаризації архітектурного декору історичних будівель. Вивчення методики визначення цінності та атрибуції архітектурного декору. Вивчається можливість реконструкції та доповнення архітектурного декору історичних будівель. А також рекомендації та вимоги, щодо збереження архітектурного декору історичних будівель. Вивчення дисципліни відбувається методом послідовного викладання матеріалу у формі тематичних блоків.
Методи та критерії оцінювання: 1.Захист дослідницької роботи – 20 б. 2. Письмово-усний контроль – 10 б. Екзамен Письмовий - 30 б Усний - 40 б Загальна кількість балів - 100 б
Рекомендована література: 1. Прибєга Л.В. Основы методики исследования памятников архитектуры. Учебное пособие. – Киев, 1988. – 59 с. 2. Прибєга Л.В. Методика охорони та реставрації памяток народного зодчества України. – Київ, 1997. – 143 с. 3. Барановский Е.Ю. Натурные исследования памятников архитектуры. Методические рекомендации. – Москва 1993. 4. Пруцын О. Реставрация и реконструкция архитектурного наследия. Теорети¬ческие и методологические основы реставрации исторического и архитектурного наследия: Учебное пособие. – Москва.: Академия реставрации, 1996. – 91 с. 5. Стріленко Ю. М. Консервація і реставрація архітектурних пам'яток / Ю. М. Стріленко, І. Р. Могитич, С. В. Скляр та ін. // К.: – Л.: – 1996. – 586 с. 6. Гуцуляк Р. Б. Особливості технології та матеріалів для консервації і реставрації пам'яток / Р. Б. Гуцуляк, Ю. М. Стріленко.// Будівництво в Україні. 2003, № 6. 7. Закон України від 8.06.2000 № 1805-III, Про охорону культурної спадщини. 8. Закон України від 1.06.2000 № 1775-III, Про ліцензування певних видів господарської діяльності. 9. ДБН В.3.2-1-2004, Реставраційні, консерваційні та ремонтні роботи на пам’ятниках культурної спадщини 10. Dick Parry. Niezwtkla technika starozytnosci – Amber, Warszawa 2006 – 283 p. 11. Sculpture. From Antiquity to Present Day – Taschen, 2006 – 1152 p.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).