Реконструкція архітектурної деталі з каменю

Спеціальність: Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Код дисципліни: 6.023.00.O.80
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Архітектура та реставрація
Лектор: к.і.н. Мельник В.А
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Вивчення дисципліни «Реконструкція архітектурної деталі з каменю» полягає в освоєнні студентами методів та способів вирішення проблем пов’язаних з методами та методикою реконструкції творів мистецтва з каменю, а також підготовці студентів до самостійного вирішення питань пов’язаних реставрацією каменю. Курс покликаний сформувати студента-реставратора як фахівця, що зуміє органічно застосувати у практиці власний рівень знань та творчих навичок у реконструкції творів мистецтва з натурального та штучного каменю. Курс «Реконструкція архітектурної деталі з каменю» має на меті сформувати реставратора, який майстерно володіє науково обґрунтованими техніками реконструкції творів мистецтва з каменю та може керувати реставраційними роботами на архітектурних об’єктах.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Переквізит: Історія декоративно-прикладного мистецтва, реставраційне матеріалознавство, історичні техніки та технології обробки каменю. Кореквізит: Комп’ютерні технології в діагностиці та реставрації каменю.
Короткий зміст навчальної програми: Вивчення дисципліни відбувається методом послідовного викладання матеріалу у формі тематичних блоків. Дисципліна «Реконструкція архітектурної деталі з каменю» ґрунтується на вивченні наступних навчальних блоків – науково-технологічне обстеження твору мистецтва з каменю, розробка картограми втрат, розробка проекту реставрації, вивчення методик реконструкції творів мистецтва з вапняку, пісковику, мармуру, штучного каменю, тощо. Вивчається можливість застосування для реконструкції синтетичних полімерів, пігментів, біоцидів та антисептиків що їх використовують у реставрації. Вивчення дисципліни відбувається методом послідовного викладання матеріалу у формі тематичних блоків. У результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти самостійно виконувати необхідні дослідження; грамотно подавати результати аналізу досліджень у формі необхідної документації, вміти складати алгоритм необхідних реставраційних заходів та якісно і самостійно їх виконувати
Методи та критерії оцінювання: - Поточний контроль (40%): усне опитування, Підсумковий контроль (60%), з яких - письмовий контроль (30%), захист практичної роботи(30%).
Рекомендована література: 1. Волошинець В.А., Бевз М.В. Реставраційне матеріалознавство. Львів. 2017. – 128 с. 2. Стріленко Ю. М. Консервація і реставрація архітектурних пам'яток / Ю. М. Стріленко, І. Р. Могитич, С. В. Скляр та ін. // К.: – Л.: – 1996. – 586 с. 3. Мельник В.А. Виготовлення рельєфа зі штучного каменю. Методичні вказівки до програмних завдань з предмета «Реставрація скульптури та архітектурної деталі з каменю» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня - «Бакалавр», спеціальність 6.02020601 «Реставрація творів мистецтва».Львів 2015. 4. Мельник В.А., Стасюк О.С. Реставрація архітектурної деталі та творів мистецтва з гіпсу. Методичні вказівки до програмних завдань з предмета «Проект реставрації» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня - «Бакалавр» спеціальності 6.02020601 «Реставрація творів мистецтва». Вид-во НУ «Львівська політехніка», Львів: 2017. 5. Мельник В.А., Стасюк О.С. Ідентифікація та реставрація штучного каменю. Методичні вказівки до програмних завдань з предмета «Проект реставрації» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня - «Бакалавр» спеціальності 6.02020601 «Реставрація творів мистецтва». Вид-во НУ «Львівська політехніка», Львів: 2017. 6. Бокало І.Ю., Мельник В.А., Стасюк О.С., «Реставрація архітектурної деталі та творів мистецтва з глини (кераміки)» до програмних завдань з предмета «Проект реставрації» для студентів освітньо- кваліфікаційного рівня - «Бакалавр» спеціальності 6.02020601 «Реставрація творів мистецтва». Вид-во НУ «Львівська політехніка», Львів: 2017.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).