Експертиза пам'ятки архітектури, мистецтва та її деталей

Спеціальність: Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Код дисципліни: 6.023.00.O.86
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Архітектура та реставрація
Лектор: к.і.н., Мельник В.А.
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Головною метою дисципліни «Експертиза пам’ятки архітектури, мистецтва та її деталей» є вивчення і засвоєння студентами основних засад проведення експертизи пам’ятки архітектури, мистецтва та її деталей, отримання навичок при складанні відповідної документації, описів культурних цінностей, складання експертного висновку. В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен оволодіти методикою виконання наукових досліджень при експертизі твору мистецтва, навчитися працювати з аналогами, вивчити новітні методики та сучасні технології експертизи твору мистецтва та уміти скласти наукового обґрунтований експертний висновок
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Переквізит: Історія мистецтва і архітектури, Реставраційне матеріалознавство - Кореквізит: Історичні техніки та технології обробки матеріалів творів мистецтва
Короткий зміст навчальної програми: В процесі навчання студент повинен опанувати критерії визначення культурної цінності пам'яток, що встановлюється шляхом історичної, та мистецької експертизи архітектурних та мистецьких об’єктів. Курс «Експертиза пам’ятки архітектури, мистецтва та її деталей» має на меті сформувати фахівця, який майстерно володіє сучасними, науково обґрунтованими методами експертизи, а також підготовці студентів до самостійного вирішення питань пов’язаних з експертизою творів архітектури та мистецтва.
Методи та критерії оцінювання: - Поточний контроль (45%): екзамен: письмова складова (45%) усний контроль (10%).
Рекомендована література: 1. Виппер Б. Р. К проблеме атрибуции // Виппер Б. Р. Статьи об искусстве. –Москва:1970. – с. 536-560. 2. 1.Волошинець В.А., Бевз М.В. Реставраційне матеріалознавство. Львів. 2017. – 128 с. 3. Мельник В.А., Стасюк О.С. Ідентифікація та реставрація штучного каменю. Методичні вказівки до програмних завдань з предмета «Проект реставрації» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня - «Бакалавр» спеціальності 6.02020601 «Реставрація творів мистецтва». Вид-во НУ «Львівська політехніка», Львів: 2017. 4. Мельник В.А. Виготовлення рельєфа зі штучного каменю. Методичні вказівки до програмних завдань з предмета «Реставрація скульптури та архітектурної деталі з каменю» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня - «Бакалавр», спеціальність 6.02020601 «Реставрація творів мистецтва».Львів 2015. 5. Бокало І.Ю., Мельник В.А., Стасюк О.С., «Реставрація архітектурної деталі та творів мистецтва з глини (кераміки)» до програмних завдань з предмета «Проект реставрації» для студентів освітньо- кваліфікаційного рівня - «Бакалавр» спеціальності 6.02020601 «Реставрація творів мистецтва». Вид-во НУ «Львівська політехніка», Львів: 2017.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).