Практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Код дисципліни: 6.023.00.O.88
Кількість кредитів: 4.50
Кафедра: Архітектура та реставрація
Лектор: проф.каф. АТР д.арх. __________________ Рибчинський О.В. доц.каф. АТР, , к.і.н. __________________ Мельник В.А.
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті проходження переддипломної практики студент повинен продемонструвати наступні результати навчання: • Здійснити вибір об’єкта реставрації та провести його історико-мистецьке дослідження; • Провести різнобічні технологічні дослідження об’єкта, випрацювати план консерваційних, реставраційних та реконструкційних заходів; • За результатом проведених досліджень здійснити пробні консерваційні, реставраційні та реконструкційні заходи з метою відрацювання технології, що буде застосована у дипломній роботі; • Виконати звіт у формі паспорта реставрації. 2.3. Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей: інтегральних: • Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання з формування та застосуванню методики та технології реставрації творів мистецтва; здатність вирішувати складні практичні та проектні завдання реставраційної діяльності під час навчання; здатність застосовувати інформаційні та комп’ютерні технології. загальних: • Здатність володіння основними засобами, методами і способами отримання, зберігання, переробки інформації з різних джерел; • Здатність знаходити організаційно-управлінські рішення і бути готовим нести за них відповідальність, мати навички професійної комунікації, взаємодії із іншими людьми, уміння роботи в групах; • Здатність до самонавчання, самовдосконалення та продовження професійного розвитку, уміння генерувати нові ідеї та раціонально організувати власну діяльність та ефективно розпоряджатися власним часом; фахових: • Здатність визначити необхідну кількість досліджень потрібних для реставрації творів мистецтва та уміння залучати до даної роботи суміжних фахівців та лабораторії; • Здатність визначити обсяг необхідної роботи по реставрації творів мистецтва та визначити часові рамки виконання даної роботи; Результати навчання даної дисципліни деталізують такі програмні результати навчання: • Знання методів аналізу та обробки інформації з різних джерел; • Знання стадій дослідження твору мистецтва, зміст і порядок їх використання; • Знання основних технологічних процесів що застосовуються при реставрації творів мистецтва з урахуванням їх призначення та умов використання і вимог чинного законодавства; • Вміти практично виконувати реставрацію творів мистецтва, та критично оцінювати результати діяльності та аргументовано захищати прийняті рішення; • Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях; • Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягти поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Переквізит: Історія мистецтва і архітектури, Реставраційне матеріалознавство, Історичні техніки та технології обробки матеріалів творів мистецтва Кореквізит: Історія реставрації за фахом, Реставрація скульптури та архітектурної деталі з каменю, Наукові методи та методика реставрації творів мистецтва з каменю
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна «Практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи» ґрунтується на наступних розділах: 1. Визначення індивідуальних завдань для дипломників. 2. Вибір об’єкта та формулювання теми дипломної роботи. 3. Опрацювання концепції реставрації обраної памятки. 4. Натурне обстеження вибраного об’єкта реставрації, здійснення обмірів, відбору проб для проведення хіміко-технологічних досліджень, історичне дослідження пам’ятки. 5. Здійснення пробних консерваційних, реставраційнихта реконструкційних заходів з метою відрацювання технології робіт. 6. Виконаня звіту у формі реставраційного паспорта. Вивчення дисципліни відбувається послідовним теоретичним викладом з паралельним проведенням практичних занять.
Методи та критерії оцінювання: Захист самостійних робіт у формі реставраційного паспорта Загальна кількість балів - 100
Рекомендована література: 1. Волошинець В.А., Бевз М.В. Реставраційне матеріалознавство. Львів. 2017. – 128 с. 2. Прибєга Л.В. Основы методики исследования памятников архитектуры. Учебное пособие. – Киев, 1988. – 59 с. 3. Прибєга Л.В. Методика охорони та реставрації памяток народного зодчества України. – Київ, 1997. – 143 с. 4. Dick Parry. Niezwtkla technika starozytnosci – Amber, Warszawa 2006 – 283 p. 5. Sculpture. From Antiquity to Present Day – Taschen, 2006 – 1152 p.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).