Проект реставрації, частина 5 (курсова робота)

Спеціальність: Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Код дисципліни: 6.023.01.E.101
Кількість кредитів: 4.50
Кафедра: Архітектура та реставрація
Лектор: асистент, к.і.н., __________________ Мельник В.А.
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен продемонструвати наступні результати навчання : • уміти системно провести складний комплекс робіт, що включає в себе реставраційні технологічні процеси; • навчитися вибирати найоптимальніші техніки та технології реконструкції творів мистецтва з каменю; • навчитися вибирати і застосовувати необхідний інструментарій; • фахово вибирати необхідні методи реконструкції творів мистецтва з каменю; • сформувати уміння використовувати новітні технології реконструкції творів мистецтва з каменю. Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей: інтегральних: Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання з формування та застосуванню методики та технології реставрації творів мистецтва; здатність вирішувати складні практичні та проектні завдання реставраційної діяльності під час навчання; здатність застосовувати інформаційні та комп’ютерні технології загальних: Здатність володіти культурою мислення, узагальнення, аналізу, сприйняття інформації, постановки мети і вибору шляхів її досягнення у практичній ситуації фахових: 1. Здатність враховувати основні естетичні категорії, закони художньої композиції, етнічні, соціокультурні, економічні, технологічні, природні та екологічні принципи реставрації творів мистецтва; 2. Здатність володіти сучасними науковими концепціями в галузі мистецтва та реставрації, необхідними для освоєння професійно-орієнтованих дисциплін; 3. Здатність ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу, пов’язану з реставраційною діяльністю, шляхом використання аналітичних методів і методів моделювання; 4. Здатність визначити необхідну кількість досліджень потрібних для реставрації творів мистецтва та уміння залучати до даної роботи суміжних фахівців та лабораторії; 5. Здатність визначити обсяг необхідної роботи по реставрації творів мистецтва та визначити часові рамки виконання даної роботи; 6. Здатність фахово представляти проект та практичну роботу, здійснювати рецензування, роз’яснювати окремі положення проекту. Результати навчання даної дисципліни деталізують такі програмні результати навчання: 1. Знання основ теорії в сфері охорони та реставрації культурної спадщини; 2. Знання методів аналізу та обробки інформації з різних джерел; 3. Знання сучасного програмного забезпечення у професійній діяльності з реставрації творів мистецтва; 4. Знання основних технологічних процесів що застосовуються при реставрації творів мистецтва з урахуванням їх призначення та умов використання і вимог чинного законодавства. 5. Вміти збирати та обробляти вихідну інформацію на основі натурних обстежень об’єктів, обмірів, зондажів, шурфів, архівних та іконографічних матеріалів твору мистецтва; 6. Виконувати хіміко-технологічні дослідження творів мистецтва; 7. Вміти практично виконувати реставрацію творів мистецтва, та критично оцінювати результати діяльності та аргументовано захищати прийняті рішення; 8. Вміти виконувати проектну документацію реставрації творів мистецтва; 9. Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях; 10. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягти поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Переквізит: Петрографія і прикладне матеріалознавство натурального каменю, Реконструкція архітектурної деталі з каменю, Основи скульптури Кореквізит:
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна «Проект реставрації частина 5» ґрунтується на наступних розділах: Ознайомлення з методикою виконання реставраційного проекту, ознайомлення з об’єктами дослідження, опрацювання алгоритму обстежень, фотофіксація, обміри, вибір методики розчистки, відсолення, зміцнення, доповнення, об’єкту реставрації. Вивчення дисципліни відбувається послідовним проведенням практичних занять паралельноз з теоретичними
Методи та критерії оцінювання: Захист практичних частин роботи– 20 б. Письмово-усний контроль – 10 б. Залік Письмова компонента - 20 б. Усна компонента - 50 б. Загальна кількість балів - 100
Рекомендована література: 1.Барановский Е.Ю. Натурные исследования памятников архитектуры. Методические рекомендации. – Москва 1993. 2 Архитектурные детали: альбом. – М., Академия архитектуры СССР, 1946-1947. – 70 с. 3 Грубе, Кучмар. Путеводитель по архитектурным формам.- М.:Стройиздат, 1990.- 213 с. 4 Прибєга Л.В. Основы методики исследования памятников архитектуры. Учебное пособие. – Киев, 1988. – 59 с. 5 Jerzy Ciabach. Zywice i tworzywa sztuczne stosowane w konserwacij zabytkow. – Torun, Uniwersytet Mikolaja Kopernika, 1998. – 237 s. 6 Dick Parry. Niezwtkla technika starozytnosci – Amber, Warszawa 2006 – 283 p. 7 Wieslaw Domaslowski. Preventiv conservation of stone historical objects.- Torun, Uniwersytet Mikolaja Kopernika, 2003 – 244 s
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Проект реставрації, частина 5 (курсова робота)

Спеціальність: Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Код дисципліни: 6.023.02.E.111
Кількість кредитів: 4.50
Кафедра: Архітектура та реставрація
Лектор: асистент, к.і.н., __________________ Мельник В.А.
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен продемонструвати наступні результати навчання : • уміти системно провести складний комплекс робіт, що включає в себе реставраційні технологічні процеси; • навчитися вибирати найоптимальніші техніки та технології реконструкції творів мистецтва з каменю; • навчитися вибирати і застосовувати необхідний інструментарій; • фахово вибирати необхідні методи реконструкції творів мистецтва з каменю; • сформувати уміння використовувати новітні технології реконструкції творів мистецтва з каменю. Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей: інтегральних: Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання з формування та застосуванню методики та технології реставрації творів мистецтва; здатність вирішувати складні практичні та проектні завдання реставраційної діяльності під час навчання; здатність застосовувати інформаційні та комп’ютерні технології загальних: Здатність володіти культурою мислення, узагальнення, аналізу, сприйняття інформації, постановки мети і вибору шляхів її досягнення у практичній ситуації фахових: 1. Здатність враховувати основні естетичні категорії, закони художньої композиції, етнічні, соціокультурні, економічні, технологічні, природні та екологічні принципи реставрації творів мистецтва; 2. Здатність володіти сучасними науковими концепціями в галузі мистецтва та реставрації, необхідними для освоєння професійно-орієнтованих дисциплін; 3. Здатність ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу, пов’язану з реставраційною діяльністю, шляхом використання аналітичних методів і методів моделювання; 4. Здатність визначити необхідну кількість досліджень потрібних для реставрації творів мистецтва та уміння залучати до даної роботи суміжних фахівців та лабораторії; 5. Здатність визначити обсяг необхідної роботи по реставрації творів мистецтва та визначити часові рамки виконання даної роботи; 6. Здатність фахово представляти проект та практичну роботу, здійснювати рецензування, роз’яснювати окремі положення проекту. Результати навчання даної дисципліни деталізують такі програмні результати навчання: 1. Знання основ теорії в сфері охорони та реставрації культурної спадщини; 2. Знання методів аналізу та обробки інформації з різних джерел; 3. Знання сучасного програмного забезпечення у професійній діяльності з реставрації творів мистецтва; 4. Знання основних технологічних процесів що застосовуються при реставрації творів мистецтва з урахуванням їх призначення та умов використання і вимог чинного законодавства. 5. Вміти збирати та обробляти вихідну інформацію на основі натурних обстежень об’єктів, обмірів, зондажів, шурфів, архівних та іконографічних матеріалів твору мистецтва; 6. Виконувати хіміко-технологічні дослідження творів мистецтва; 7. Вміти практично виконувати реставрацію творів мистецтва, та критично оцінювати результати діяльності та аргументовано захищати прийняті рішення; 8. Вміти виконувати проектну документацію реставрації творів мистецтва; 9. Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях; 10. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягти поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Переквізит: Петрографія і прикладне матеріалознавство натурального каменю, Реконструкція архітектурної деталі з каменю, Основи скульптури Кореквізит:
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна «Проект реставрації частина 5» ґрунтується на наступних розділах: Ознайомлення з методикою виконання реставраційного проекту, ознайомлення з об’єктами дослідження, опрацювання алгоритму обстежень, фотофіксація, обміри, вибір методики розчистки, відсолення, зміцнення, доповнення, об’єкту реставрації. Вивчення дисципліни відбувається послідовним проведенням практичних занять паралельноз з теоретичними
Методи та критерії оцінювання: Захист практичних частин роботи– 20 б. Письмово-усний контроль – 10 б. Залік Письмова компонента - 20 б. Усна компонента - 50 б. Загальна кількість балів - 100
Рекомендована література: 1.Барановский Е.Ю. Натурные исследования памятников архитектуры. Методические рекомендации. – Москва 1993. 2 Архитектурные детали: альбом. – М., Академия архитектуры СССР, 1946-1947. – 70 с. 3 Грубе, Кучмар. Путеводитель по архитектурным формам.- М.:Стройиздат, 1990.- 213 с. 4 Прибєга Л.В. Основы методики исследования памятников архитектуры. Учебное пособие. – Киев, 1988. – 59 с. 5 Jerzy Ciabach. Zywice i tworzywa sztuczne stosowane w konserwacij zabytkow. – Torun, Uniwersytet Mikolaja Kopernika, 1998. – 237 s. 6 Dick Parry. Niezwtkla technika starozytnosci – Amber, Warszawa 2006 – 283 p. 7 Wieslaw Domaslowski. Preventiv conservation of stone historical objects.- Torun, Uniwersytet Mikolaja Kopernika, 2003 – 244 s
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).