Іноземна мова за професійним спрямуванням, частина 1

Спеціальність: Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Код дисципліни: 6.023.00.O.6
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Іноземні мови
Лектор: ст. викл. Морська Н. О, викл. Волошин М. М., викл. Висоцька Р.Р., викл. Тимняк З. С., доц. Бабкіна М.І.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: спілкуватися іноземною мовою у знайомому академічному та загально-професійному середовищі, щоб: • готувати та представляти правильно структуровані усні виступи професійного змісту, користуючись відповідними лінгвістичними та нелінгвістичними засобами комунікації; • вміти логічно та зв’язно організовувати інформацію, пов’язану з типовими навчальними та професійними темами для подальшого усного представлення, користуючись відповідними мовними засобами; • демонструвати знання достатньої кількості доречних слів та термінів, необхідних для представлення інформації з обраної теми, пов’язаної з майбутньою професією, та вміння їх правильно використовувати під час усного виступу; • демонструвати вміння користуватись необхідними сигнальними лінгвістичними засобами під час усного виступу; • пояснювати інформацію, представлену у графічній формі, під час усного виступу, користуючись відповідними лінгвістичними засобами; • відповідати на питання слухачів щодо змісту та форми представлення інформації; реагувати на незручні питання, організовувати обговорення теми виступу, користуючись відповідними лінгвістичними засобами. • вибирати відповідну інформацію, переглядаючи освітні та професійні веб-сайти; • демонструвати розуміння мети, структури, загального і детального змісту і вимог навчальної та робочої документації; • писати навчальну та робочу документацію (резюме, супровідний/мотиваційний лист) з достатнім ступенем граматичної точності і відповідним діапазоном лексики; перевіряти, редагувати і корегувати їх; • демонструвати робоче розуміння існуючих правил і стандартних процедур під час академічної/професійної співбесіди; • ефективно поводитись під час співбесіди: відповідати на запитання інтерв'юерів з ступенем точності, відповідності та достатнім діапазоном лексики; задавати питання, пов'язані з ситуацією; використовувати відповідним чином словесні (лексика і граматика) і невербальні (мелодії, паузи, жести, пози, дрес-код, косметика і т.д.) засоби зв'язку.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: - Рівень знань A2-В1 Кореквізити: Українська мова за професійним спрямуванням.
Короткий зміст навчальної програми: Презентація інформації. (Структурування матеріалу для усного виступу. Підготовка вступу до виступу та практикування у його виголошенні. Організація основної частини виступу та практикування у її виголошенні. Пояснення інформації, представленої у графічній формі. Підготовка висновків та практикування у їх виголошенні. Вивчення правил виголошення усного виступу. Відповіді на питання слухачів та організація обговорення. Виголошення повних індивідуальних виступів.) Працевлаштування. Написання мотиваційного листа для навчального курсу за програмою з обміну студентами. Написанні резюме. Написання супровідного листа. Відвідування співбесіди.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль: аудіювання, монологічне та діалогічне мовлення, читання, письмо. • Підсумковий контроль: іспит Разом за дисципліну 100 Поточний контроль (ПК) 45 Аудиторна робота (20) Аудіювання 5 Читання 5 Мовлення 5 Письмо 5 Самостійна робота (25) Виконання лексико-граматичних вправ з підручника та тестів у ВНС 5 Позааудиторне читання. Ведення читацького щоденника. 5 Словник навчальної та спеціальної професійної лексики 5 Монологічне мовлення. 5 Діалогічне мовлення 5 Екзаменаційний контроль 55 письмова компонента 40 усна компонента 15
Рекомендована література: Англійська мова: Іноземна мова професійного спрямування (англійська мова для дизайнерів): Навч. посібник. / [Н.В. Мукан, І.І. Бурбан, С.Л. Голощук, Л.В. Дуда, С.Ф. Кравець, Н.О. Морська]; за ред. Н.В. Мукан. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 468 с. Кострицька С.І., Зуєнок І.І., Швець О.Д, Поперечна Н.В.. Англійська мова для навчання і роботи: підручник для студ. вищ. навч. закл.: у 4 т. Т. 1. Спілкування в соціальному, академічному та професійному середовищах = English for Study and Work: Coursebook in 4 books. Book 1 Socialising in Academic and Professional Environment / С.І. Кострицька, І.І. Зуєнок, О.Д. Швець, Н.В. Поперечна; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Дніпропетровськ : НГУ, 2015. – 162 с. Azar, B.S (999) Understanding and Using English Grammar. New York: Pearson Education – 437p. Business Class. David Cotton, Sue Robbins. Longman, 1998. Comfort, J. (1996) Effective Telephoning. Oxford: Oxford University Press. – 126 p. Ellis, M. and Nina O’Driscoll (1992) Socialising. Longmann. – 129 p. Evans, V. (2005) Round Up 6. English Grammar Book. Longman. Getting on in English (Upper Intermediate). За ред. І.Байбакової, О.Гасько, М.Федоришина, Львів – 2009. Murphy R., English Grammar in Use. CEF Level: B1 Intermediate - B2 High Intermediate. Cambridge University Press. Quick Placement Test (2001) Oxford: Oxford University Press. – 26 p. Німецька мова: 1. Kommunikatives Deutsch. Redaktionelle Leitung: Dr. V. Sadoroshnyj, Dr. Th. Seifert, Dr. F. Spitzner, M. Vesna. Lviv, 1998. 2. Весна М. Українсько-німецький розмовник. Растр-7, Львів – 2010. 3. Sprich richtig aus- Практичні завдання з розвитку фонетичних навичок з німецької мови для студентів І-ІІ курсів усіх спеціальностей, Львів 2004. 4. Lernziel Deutsch- Deutsch als Fremdsprache- Max Hueber Verlag- 1998 5. Becker, Braunert, Eisfeld. Dialog Beruf I. Max Hueber- Verlag, 1997. 6. Stalb H. Deutsch fur Studenten. Verlag fur Deutsch, 1995. 7. Словники. Французька мова: 1. Попова И.Н., Козакова Ж.О. Французька мова- 21-ше вид., виправлене. Х,: ТОВ « Нестор Академік Паблішерз», 2008.- 576 с. 2. Даутель К. Французька граматика коротко і легко . К.: Методика,2011. – 192с 3. Дучин С. English+Le francais.- Суми: ИТД « Университетская книга», 2006.-508с. 4. Boulares M., Grand-Clement O. Conjugaison progressive du francais. CLE Internatonal, 2000-223p. 5. Gregoire M, Thievenaz O. Grammaire progressive du francais. CLE International, 2002-255p. 6. Miquel C. Vocabulaire progressif du francais. CLE International, 2001-192p. 7. Словники.