Основи реставрації

Спеціальність: Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Код дисципліни: 6.023.00.O.11
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Архітектура та реставрація
Лектор: к. арх., асистент каф. Каплінська М. В.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Результати навчання даної дисципліни деталізують такі програмні результати навчання: Знання: ?Знання методів аналізу та обробки інформації з різних джерел; ?Знання процедури і порядку проведення експертизи творів мистецтва. ?Знання стадій дослідження твору мистецтва, зміст і порядок їх використання; ?Знання змісту проектної та звітної документації щодо реставрації твору мистецтва; Уміння: ?Вміти збирати та обробляти вихідну інформацію на основі натурних обстежень об’єктів, обмірів, зондажів, шурфів, архівних та іконографічних матеріалів твору мистецтва; ?Вміти виконувати проектну документацію реставрації творів мистецтва; ?Вміти готувати презентацію проектів, доповідей по проектах, в тому числі з використанням сучасних офісних інформаційних технологій, текстових і графічних редакторів, засобів друку; ?Здатність працювати над об’єктом в складі групи. ?Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягти поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики;
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Кореквізит: Історія мистецтва та архітектури, Основи композиції, Основи скульптури, Матеріалознавство
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна “Основи реставрації” ґрунтується на логічно пов’язаних між собою розділах, які корелюються із методикою реального науково-дослідного та проектного процесу в реставрації пам’яток архітектури та мистецьких творів. Вивчення дисципліни відбувається послідовним викладанням теоретичного курсу з паралельним проведенням практичних занять. Крім того, продовжується вивчення та конкретизації понятійно-термінологічного апарату для адекватного аналізу та опису архітектурних деталей.
Методи та критерії оцінювання: Практична робота– 33 б. Письмово-усний контроль – 12 б. Екзамен Письмова відповідь - 50 б. Усна відповідь - 5 б.
Рекомендована література: 1. Закон України “Про охорону культурної спадщини” // Вісник УТОПІК. – К., 2000. – Спеціальний випуск. 2. ДБН В.3.2-1-2004 – Реконструкція, ремонт, реставрація об’єктів будівниц- тва. Реставраційні, консерваційні та ремонтні роботи на пам'ятках культур- ної спадщини. – Київ: Держбуд України, 2005. 3. Консервація і реставрація пам'яток архітектури. Методичний посібник. – Київ-Львів, 1996. 4. Клименко І., Смольнікова С. Оцінка пам'яток історії, архітектури та містобудування. – Київ: "Артек", 2006. 5. Кедринский А.А. Основы реставрации памятников архитектуры.Обобщение опыта школы ленинградских реставраторов. – Москва: Изобразительное искусство. – 1999. 6. Подъяпольский С., Бессонов Л., Беляев Т. Реставрация памятников архитектуры.– Москва, 1988 (2000 – 2-е вид.). 7. Пруцын О. Реставрация и реконструкция архитектурного наследия. Теоретические и методические основы реставрации исторического и архитектурного наследия: Учеб. пособие.- М.: Академия реставрации, 1996.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).