Бізнес-економіка

Спеціальність: Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Код дисципліни: 6.023.00.M.31
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Теоретична та прикладна економіка
Лектор: Доцент Данилович-Кропивницька М.Л., к.е.н., ас. Канцір І.А.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен знати і вміти: - вільно орієнтуватися у закономірностях розвитку суспільного виробництва; - формулювати бізнес-ідею, репрезентувати механізм її генерації при формуванні бізнес-моделі фірми; - здійснювати моніторинг поведінки економічних суб'єктів у ринкових умовах; - аналізувати конкурентне середовище діяльності підприємства; - прогнозувати вплив макроекономічних показників на підприємницьку діяльність; - визначати особливості державного регулювання підприємництва в Україні.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: -
Короткий зміст навчальної програми: Поняття економіки та бізнесу. Підприємництво, як суб'єкт економічної системи. Бізнес-ідея та механізм її генерації. Формування бізнес-моделі фірми. Бізнес-планування у підприємництві. Показники ефективності підприємницької діяльності. Сутність попиту та пропозиції, в контексті ефективності реалізації бізнес-ідеї. Аналіз поведінки споживача, як запорука фінансової стійкості фірми. Витрати та доходи у підприємницькій діяльності. Зміст та функції підприємницького ризику. Шляхи та методи зниження ризику в бізнес-діяльності. Аналіз бізнес-перспектив («витрати-обсяг-прибуток»). Конкурентне середовище діяльності підприємства. Види ринків: монополія та її види; монополістична конкуренція, олігополія. Процес організації управління та його складові. Загальна характеристика культури і етики бізнес-діяльності. Макроекономічні показники та їх вплив на підприємницьку діяльність. Передумови та механізми державного регулювання підприємництва.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль на практичних заняттях (30%); Підсумковий контроль (70 %, залік)
Рекомендована література: 1. Ватаманюк О. З. Бізнес-економіка: навчальний посібник / О. З. Ватаманюк. - Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 324 с. 2. Дмитрієв І. А. Економіка і бізнес : навчальний посібник / І. А. Дмитрієв, Я. С. Левченко, І. Ю. Шевченко. – Х. : ФОП «Бровін О. В.», 2018. – 316 с. 3. Earl, P. E., Wakeley, T.Business Economics: A contemporary approach. UK : McGraw-Hill Education, 2004.